Mon . 19 May 2019

Zeyd bin Ali

zeyd bin ali 2011, zeyd bin ali medical supplies
DoğrulukGörüldü

Atla: kullan, ara

Allah'ın Birliği (Tevhid) • Melekler • Kitâplar • Peygamberler • Kıyâmet • Ahiret • Kaza ve Kader

İ'tikadî mezhepler İslâm'da İ'tikadî mezhepler
 • Selef’îyye (Hanbelîler)
  • Şeyh’ûl-İslâm İbn-i Teymiyye
   • Ghulat Selef’îyye
    • Vahhâbîlik
 • Cebriyye
  • Cebriye-i Hâlisa
  • Cebriye-i Mutavassita
 • Eş'ârîyye
  • Bâkıllân’îyye
  • Gazzâl’îyye
  • Bâtınî-Eş'ârîlik
   • Sünnî Tarikât
 • Mâtûridîyye
 • Kaderiyye
  • Cuhen’îyye (Irak Kolu)
  • Dımeşk’îyye (Şam Kolu)
  • Mu'tezile
   • Vâsıl’îyye
   • Huzeyl’îyye
   • Nazzâm’îyye
   • Hâitı’îyye
   • Bişr’îyye
   • Mâ’mer’îyye
   • Muzdâr’îyye
   • Sumâm’îyye
   • Hişâm’îyye
   • Câhiz’ıyye
   • Hayât’ıyye
   • Cûbbâ’îyye
   • Befşem’îyye
   • Ghulat Mu'tezile
    • Hâbit’îyye
    • Hımâr’îyye
   • Bâtınî-Mu'tezile
    • Müteşeyyî’ Tarikât
 • Mürcie
  • Sünnî Mürcie
  • Bid'atçı Mürcie
   • Kerrâm’îyye
 • Müşebbihe (Anthropotheism)
  • Hulmân’îyye
  • Mücessime (Enkarnasyon)
   • Bû’ Müslim’îyye
    • Sinbâd’îyye
     • El-Mukannaʿîyye
      • Bâbek’îyye
   • Hattâb’îyye
    • Bezîg’îyye
    • Hattâb’îyyet-ûl Mutlâka
    • Muammer’îyye
    • Umeyr’îyye
    • Mufaddal’îyye
    • Muhammise
   • Cevâlik’îyye
   • Rum Abdalları
 • Bâtın’îyye (Meymûn’ûl-Kaddâh)/Yedicilik
  • Karmat’îyye (Hamdân Kârmat) (Yediciler)
  • Türkistan Alevîliği (Nâsır Hüsrev)
  • Tasavvufî-Bâtınîlik (İbn-i Meymûn)
   • Anadolu Alevîliği
    • Alevî Tarikât
  • İbâh’îyyûn
   • Arap Aleviliği (Nusayrîler)
   • Dürzîler (Hâkim bi-EmrʿAllâh)
   • Haşhaşiler (Hasan Sabbah)
   • Babâîlik (Baba İlyâs Horasanî)
    • Kızılbaşlık
   • Hurûfîlik (Fadl’Allah Yezdânî)
    • Bektâşîlik (Balım Sultan)
Kaynak: Muhammed Ebû Zehra, İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi, Ethem Ruhi Fığlalı ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur, İstanbul, 1970.
Siyâsî ve Fıkhî mezhepler İslâm'da Siyâsî ekôller ve fıkhî mezhepler
 • Şîʿa-i Muhlîsîn: Sünnîler ve Zeydîler
  • Şîʿa-i Ulâ (Ehl-i Sünnet vel Cemaat)
   • Hanefîlik
   • Malikîlik
   • Şafiîlik
    • Zâhîrîler
     • İmâm Dâvud-u Zâhîrî
     • Ebû Muhammed İbn Hazm
   • Hanbelîlik
    • Selef-i Sâlihîn
     • Takiy’ûd-Dîn İbn-i Teymiyye
      • Ghulat Selef’îyyûn
       • Vehhabilik
  • Zeydîlik
   • Betr’îyye/Sâlih’îyye
   • Cerîr’îyye/Süleyman’îyye
   • Yemen Zeydîleri
    • Kâsım’îyye
    • Hadâv’îyye
    • Muhteria
    • Mutarrif’îyye
   • Alavîler
    • Nâsır’îyye
    • Kâsım’îyye
   • Ghulat Zeyd’îyye
    • Cârûd’îyye
    • Nâim’îyye
    • Ya'kûb’îyye
 • Haricîlik
  • Ezarikâ
  • Sufr’îyye
  • Necedât
  • Acâride
  • İbâz’îyye
  • Ghulat Haricîler
   • Yezîd’îyye
   • Meymûn’îyye
 • Ghulat-i Şîʿa
  • Sebe’îyye (ʿAbd Allâh İbn-i Sebe)
  • Hattâb’îyye (Ebû’l-Hattâb el-Esedî)
   • Bezîg’îyye
   • Hattâb’îyyet-ûl Mutlâka
  • Keysân’îyye
   • Muhtâr’îyye/Keysân’îyyet-ûl-Hullas
   • Hâşim’îyye
    • Harb’îyye
    • Muâv’îyye/Cennâh’îyye
     • Hâris’îyye
    • Beyân’îyye
   • Râvend’îyye
    • Rizâm’îyye
     • Bû’ Müslim’îyye
      • Sinbâd’îyye
      • Berkûk’îyye
      • Havâl’îyye
     • Muhammira
      • Mukannaʿîyye
      • Hûrremdîn’îyye
       • Bâbek’îyye
       • Mazyâr’îyye
       • Kızılbaşlar
      • Kûl’îyye
     • İshâk et-Türk’îyye
    • Riyâh’îyye
   • Kebr’îyye
 • Şîʿa-i Bâtın’îyye (ʿAbd Allâh İbn-i Meymûn)
  • Hallâc’îyye
  • Hulûl’îyye
  • Alevîler (Tasavvufî-Bâtınîler)
  • Hulmân’îyye
  • Karmatîler
   • Ebû Saʿid’îyye
   • Cennâb’îyye
  • Ghulat Bâtıniyye (Bâtınîler)
   • Keyyâl’îyye
   • Hâkim’îyye (Dürzîler)
   • Sabbah’îyye (Elemûtlar)
 • Şîʿa: İsmâ‘îl’îyye ve İsnâ‘aşer’îyye
  • İmamiye-i Seb’îyye (İsmâilîlik)/Yedicilik
   • El-İsmâʿîliyyet’ûl-Hâlisa (Yediciler)
   • Mustâlîlik
    • Hâfız’îyye
    • Tâyyîb’îyye (Et-Tâyyîb Ebû’l-Kâsım)
     • Davudî İsmailîlik
      • Süleymanî İsmâilîlik
      • Alavî Buhra
      • Kutbî Buhra
   • Nizârîler (Nizâr’îyye)
  • İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye/Onikicilik
   • Câferîlik
    • Ahbâr’îyye
    • Usûl’îyye
   • Alevîlik
  • Ghulat İmamiyye
   • Mûgır’îyye
   • Mansûr’îyye
   • Azâkıra
   • Albâ’îyeyye (Ulyâ’îyye)
   • Zemm’îyye
   • Ayn’îyye
   • Mim’îyye
   • Sîn’îyye
   • Muhammise
   • Şûray’îyye
   • Gurâb’îyye
   • Zübâb’îyye
   • Nusayr’îyye
 • Şemânîlik’den İslâmiyet’e bağlananlar
  • Babâîlik
   • Vefâ’îyye
   • Kızılbaşlar
    • Çepniler
    • Tahtacılar
   • Baba Rasûl (İlyâs’îyye)
    • Sarı Saltık Baba (Saltuk’îyye)
    • Behlül Baba
    • Aybek Baba
     • İshâk Baba (İshâk’îyye)
     • Burak Baba (Burak’îyyûn)
    • Lokman Baba (Yesevîlik)
     • Haydar Baba (Haydarîlik)
      • Hacı Bektâş (Bektâşîlik)
       • Balım Sultan (Dedebabalık)
        • Demir Baba (Âli’îyye)
        • Harabâti Baba (Harabât’îyye)
 • İslâmiyet’ten çıkan Dinler
  • Haşhaşilik
  • Ali İlâhîlik
  • Nusayrîlik
  • Dürzîlik
  • Hurûfîlik
   • Nûktâvîlik (Noktacılık)
  • Şeyhîlik (Ahisâ’îyye)
   • Bâbîlik (Seyyid Ali Muhammed)
    • Ezelî Bâbîler (Subh Ezel)
    • Bahâîlik (Bahâ’ûl-Lâh)
  • Kadıyânilik
 • İslâm dışı dinler
  • Zerdüştçülük
   • Zurvanizm
   • Mazdekçilik
  • Mani dini
  • Budizm
  • Sâbiîlik
  • Nebatiler
  • Luviler
  • Hitit mitolojisi
  • Yezdânizm
   • Yâresânîlik
   • Êzîdîlik
   • Işıkçılık
Kaynak: Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011.
Ayrıca bakınız

Tasavvuf • İslam Felsefesi
Gnostisizm • Panenteizm
Şaman • Şamanizm
Tengricilik • Totemizm
Animizm • Sembolizm


Zeyd bin Ali, (d. 698, Medine - ö. 740) Tabiin'den fıkıh alimidir. Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğludur. Tam adı, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebû Tâlib’dir. Künyesi, Ebu’l-Hüseyin olup, Hâşimî ve Kureyşî nisbetleri verildi.

Emevî halifesi Hişam bin Abdülmelik zamanında, kendisine taraftar gözüken kimselerin kışkırtması neticesinde, halifenin askerleriyle yaptığı savaşta şehit oldu. Naaşı Kûfe’ye, başı Mısır’a defnedilmiştir.

İlk önce babası Ali Zeynelâbidîn bin Hüseyin’den ders almaya başlayan Zeyd bin Ali Zeynelâbidîn, ağabeyi Muhammed Bâkır, Ebân bin Osman, Urve bin Zübeyr, Abdullah bin Hasan, Abdullah bin Ebî Râfi ve daha birçok âlimden ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet etti. Medine’den başka diğer İslâm memleketlerini de dolaşarak oralarda ilim tahsil etti. Resûlullah'ın ashâbından bazılarını gördü. Fıkıhta ve kırâat ilminde zamanının bir tanesi idi. Güzel konuşmaları ile etrafındakilerin dikkatini çekerdi.

Zeyd’in değişik memleketlere ilim için yaptığı seyahatleri bahane ederek Halife’yi aleyhine kışkırttılar. Onun ilim için dolaşmayıp, hilâfete geçmek için çevresine adam topladığını söylediler. Halife de onun Medine dışına çıkışını yasakladı. Fakat Zeyd bir fırsatını bularak Kûfe’ye gitti. Orada Ehl-i beyt taraftan gözüken bölücülerin kışkırtması ve Halife’nin yakalattıracağı korkusuyla savaş için hazırlanmaya başladı. O sırada kendisine binlerce kişi bîat etti. Başka şehirlerden de yardım vaad edenler oldu.

Halife’nin askerleri Kûfe’ye yaklaştıkları sırada taraftarları kendisine “Ebû Bekir ve Ömer’e düşman ol” dediler. O da, “Büyük dedem olan Resûlullah'ın sevdiği iyi kimselere düşmanlık edemem” dedi. Bunun üzerine dörtyüz kişi hariç, diğerleri Onu savaş alanında terk ettiler. Zeyd, bunlara “ve kad rafadûnî” dedi. “Beni terk ettiler.” manâsına gelen bu kelimeden dolayı, hıyânet edenlere Râfızî denildi. Zeyd’in yanında kalanlara ve sonradan onların yolunda olduklarını söyleyip sapıtanlara da Zeydî denildi. Burada yapılan savaşta Zeyd şehit edildi.

Fıkıh ilminde ilk kitap yazan kişi olarak bilinen Zeyd bin Zeynelâbidîn, birçok âlime ilim öğretti. Bunlardan, oğulları Hüseyin ve Îsâ, kardeşinin oğlu Cafer-i Sâdık, Zührî el-Ameş, eş-Şube, İsmâil es-Süddî gibi âlimler en meşhûrlarıdır. Yazmış olduğu kitap “Mecmu-ul-kebîr fi’l-fıkh” adlı eserdir.

zeyd bin ali 2011, zeyd bin ali harabe, zeyd bin ali medical supplies, zeyd bin ali yildirim


Zeyd bin Ali Hakkında Bilgi

Zeyd bin Ali


 • user icon

  Zeyd bin Ali beatiful post thanks!

  29.10.2014


Zeyd bin Ali
Zeyd bin Ali
Zeyd bin Ali konusunu görüntülemektesiniz.
Zeyd bin Ali nedir, Zeyd bin Ali kimdir, Zeyd bin Ali açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Galatasaray (erkek voleybol takımı)

Galatasaray (erkek voleybol takımı)

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, (Şimdiki adı: Galatasaray FXTCR Erkek Voleybol Takımı) Galatasara...
Hicaz Kolordusu (Osmanlı)

Hicaz Kolordusu (Osmanlı)

Hicaz Kolordusu veya Hicaz Grubu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından I. Dünya Savaşı sırasında kurulmu...
Göllü, Artuklu

Göllü, Artuklu

Göllü, Mardin ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyümüz Mardin' in güneyinde 8 kilometre uzak...
Macera Kadını

Macera Kadını

Macera Kadını, Bülent Oran'ın senaryosunu yazdığı, Arşavir Alyanak'ın yönettiği 1964 yapımı Türk fil...