TR | RU | KK | BE | EN |

Технологія

технологія виробництва, технологія навчання це
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη — майстерність, техніка; грец. λογος — (тут) передавати) — наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) розв'язання задач людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці)

Зміст

 • 1 Загальний опис
 • 2 Історія
 • 3 Історія розвитку технологій
 • 4 Високі технології
 • 5 Класифікація технологій
  • 5.1 Машинобудівні технології
  • 5.2 Інформаційні технології
  • 5.3 Телекомунікаційні технології
 • 6 Інноваційні технології
 • 7 Життєвий цикл технології
 • 8 Типи споживачів технології
 • 9 Подальша інформація
 • 10 Див. також
 • 11 Виноски
 • 12 Посилання

Загальний опис

Термін "технологія" має декілька базисних значень.

 • Технологія - сукупність знань про методи здійснення виробничих процесів. Сукупність і послідовність методів, способів виготовлення, видобутку, обробки або переробки й інших процесів, робіт і операцій, що змінюють стан сировини, матеріалів і напівфабрикатів, виробу та ін. у процесі виробництва продуктів з заданими показниками якості.
 • Технологія - власне технологічні процеси одержання, обробки й переробки, складання або будівництва, опис цих процесів.
 • Технологія - наукова дисципліна, що описує, розробляє і вдосконалює зазначені вище способи, процеси та порядок їх здійснення (регламенти, режими).

Будь-­яка технологія передбачає:

 • предмет праці (предмет технологічного впливу, технологічний об’єкт),
 • засоби праці (технологічні засоби),
 • носія технологічних функцій (працівника, колективу тощо),
 • рівень технологічного розвитку суспільства.

Технологія має безпосередній вияв у структурі виробничого процесу (технологічному процесі).

При цьому:

 •  — Під терміном виріб слід розуміти будь-який кінцевий продукт праці (матеріальний, інтелектуальний, моральний, політичний тощо);
 •  — Під терміном номінальна якість слід розуміти якість прогнозовану або заздалегідь задану, наприклад, обумовлену технічним завданням і узгоджену з технічною пропозицією;
 •  — Під терміном оптимальні витрати слід розуміти мінімально можливі витрати, які не спричиняють погіршення умов праці, санітарних та екологічних норм, норм технічної та пожежної безпеки, наднормативного зносу знарядь праці, а також фінансових, економічних, політичних та інших ризиків.

У промисловості і сільському господарстві опис технології виконується в документах, що іменуються операційна карта технологічного процесу (при докладному описі) або маршрутна карта (при короткому описі). У сценічному мистецтві технологія виконання вистав, п'єс, зйомки кінофільмів, описується сценарієм. Стосовно політекономії та економіки при зміні громадської думки застосовується термін Пі-Ар (від Англ. PR — Public Relations — зв'язок з широкою громадськістю), часто неправильно сприймається громадськістю як рекламна / інформаційна акція. Стосовно політики з 70-х років минулого століття встановився термін дорожня карта (дослівний переклад англомовного терміну Road map). Технологіями морального плану називаються закони предків (чого робити не можна або якщо робити, то що і як), правила поведінки людини в суспільстві, кодекс честі, конституція (у цивілізованому суспільстві), поняття (у кримінальному світі) тощо. Загальний рівень розвитку та «сума» технологій — технологічний уклад є важливою складовою культури, що істотно (визначально) впливає на сталість розвитку економіки, відтак є однією з найхарактерніших визначальних рис цивілізації. Серед інших технологій часто виділяють високі технології — найбільш високорозвинуті (найсучасніші) технології, що є «наукоємкими», тобто які інтенсивно використовують найновіші наукові досягнення. Наприклад, виробництво мікропроцесорів, сучасних автомобілів тощо. Прийнято вважати, що такі технології є найважливішими з точки зору «забезпечення майбутнього» людства.


Історія

У кінці 18 століття в загальному масиві знань про техніку стали розрізняти традиційний описовий розділ і новий, середній клас, який отримав назву «технологія». Цей термін запровадив Йоганн Бекман (1739—1811), назвавши так наукову дисципліну, яку викладав у німецькому університеті в Геттінгені з 1772 року. У 1777 він опублікував роботу «Вступ у технологію», де писав: "Огляд винаходів, їхнього розвитку та успіхів у мистецтвах і ремеслах може називатися історією технічних мистецтв; технологія, яка пояснює в цілому, методично і точно всі види праці з їхніми наслідками й причинами, являє собою набагато більше". Пізніше в п'ятитомній праці «Нариси з історії винаходів» (1780—1805) він розвинув це поняття.

Технологія — в широкому сенсі — обсяг знань, які можна використовувати для виробництва товарів і послуг з економічних ресурсів. Технологія — у вузькому сенсі — спосіб перетворення речовини, енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, обробки та переробки матеріалів, складання готових виробів, контролю якості, управління. Технологія містить у собі методи, прийоми, режим роботи, послідовність операцій і процедур, вона тісно пов'язана з застосовуваними засобами, обладнанням, інструментами, використовуваними матеріалами.

Сучасні технології засновані на досягненнях науково-технічного прогресу і орієнтовані на виробництво продукту: матеріальна технологія створює матеріальний продукт, інформаційна технологія (ІТ) — інформаційний продукт. Технологія це також наукова дисципліна, що розробляє і вдосконалює способи та інструменти виробництва. У побуті технологією прийнято називати опис виробничих процесів, інструкції по їх виконанню, технологічні вимоги та ін Технологією або технологічним процесом часто називають також самі операції видобутку, транспортування та переробки, які є основою виробничого процесу. Технічний контроль на виробництві теж є частиною технології. Розробкою технологій займаються технологи, інженери, конструктори, програмісти та інші фахівці у відповідних областях.

Технологія за методологією ООН:

 • або технологія в чистому вигляді, що охоплює методи і техніку виробництва товарів і послуг (dissembled technology);
 • або втілена технологія, що охоплює машини, обладнання споруди, цілі виробничі системи та продукцію з високими техніко-економічними параметрами (embodied technology).

Історія розвитку технологій

Якщо звернутися до самого визначення терміна технологія, до його споконвічного значення (техно — майстерність, мистецтво; логос — наука), то ми прийдемо до висновку, що мета технології полягає в тому, щоб розкласти на складові елементи процес досягнення якого-небудь результату. Технологія застосовна всюди, де є досягнення, прагнення до результату, але усвідомлене використання технологічного підходу було справжньою революцією. До появи технології панувало мистецтво — людина робила щось, але це щось виходило тільки у нього, це як дар — дано або не дано. З допомогою ж технології все те, що доступно тільки обраним, обдарованим (мистецтво), стає доступно всім. Наприклад, виготовлення кам'яної сокири можна представити як акт мистецтва, а можна — як технологію. У першому випадку ми маємо (можливо) незрівнянну сокиру, але зі смертю носія мистецтва створення сокир, зазначених інструментів більше не буде. У другому випадку майстерність збережеться назавжди, але якість продукту (можливо) буде не таким високим. Момент переходу від мистецтва до технології фактично створив сучасну людську цивілізацію, зробив можливим її подальший розвиток і вдосконалення.

За великим рахунком, технологія присутня в усьому живому, оскільки все живе, так чи інакше, виробляє переробку продуктів харчування в продукти життєдіяльності (відходи). Проте початком технології людини варто вважати перший досвід поліпшення властивостей перших інструментів, будь то палка-копалка або крем'яний ніж.

Торкаючись технології як процесу — однією з перших (але досі значимою!) технологією є процес видобутку первісною людиною вогню за допомогою тертя. З часом технології зазнали значних змін, і якщо колись технологія мала на увазі під собою простий навик, то в наш час технологія — це складний комплекс знань ноу-хау, отриманих часом за допомогою дорогих досліджень.

Високі технології

Див. також Високі технології.

Найбільш нові і прогресивні технології сучасності відносять до високих технологій (англ. high technology, high-tech). Перехід до використання високих технологій та відповідної їм техніки є найважливішою ланкою науково-технічної революції (НТР) на сучасному етапі. До високих технологій зазвичай відносять самі наукомісткі галузі промисловості: мікроелектроніка, обчислювальна техніка, робототехніка, атомна енергетика, літакобудування, космічна техніка, мікробіологічна промисловість.

Класифікація технологій

Машинобудівні технології

Машинобудівні технології — розробка процесів конструювання і виробництва різних машин і приладів. До них відносяться технічні розрахунки, вибір матеріалів і технології виробництва, а також проектування машинобудівних заводів і організація виробництва на них.

Інформаційні технології

Інформаційні технології (ІТ, англ. information technology, IT) — широкий клас дисциплін та галузей діяльності, що відносяться до технологій керування, накопичення, обробки і передачі інформації. Інформаційна технологія — процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, накопичення, обробки та передачі даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості про стан об'єкту, процесу або явища (інформаційного продукту). Цей процес складається з чітко регламентованої послідовності виконання операцій, дій, етапів різного ступеня складності над даними, що зберігаються на комп'ютерах. Основна мета інформаційної технології — в результаті цілеспрямованих дій з переробки первинної інформації отримати необхідну для користувача інформацію.

В основному під інформаційними технологіями вбачаються комп'ютерні технології. Зокрема, ІТ мають справу з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі і отримання інформації. З цієї причини, комп'ютерних фахівців часто називають ІТ-фахівцями.

Телекомунікаційні технології

 • Ethernet

Інноваційні технології

Інноваційні технології — набори методів і засобів, що підтримують етапи реалізації нововведення. Розрізняють види інноваційних технологій:

 • впровадження;
 • тренінг (підготовка кадрів та інкубація малих підприємств);
 • консалтинг;
 • трансферт;
 • інжиніринг.

Науково-технічне середовище — сили, що сприяють створенню нових технологій, завдяки яким виникають нові товари і маркетингові можливості.

Життєвий цикл технології

Життєвий цикл технології — це сукупність стадій від зародження технологічних нововведень до їх рутинізації.

Життєвий цикл технології складається з 5 етапів:

 • Новітня технологія — будь-яка нова технологія, яка має високий потенціал;
 • Передова технологія — технологія, яка зарекомендувала себе, але ще досить нова, має невелике поширення на ринку;
 • Сучасна технологія — визнана технологія, є стандартом, підвищується попит на цю технологію;
 • Не нова технологія — як і раніше корисна технологія, але вже існує більш нова технологія, тому попит починає падати;
 • Застаріла технологія — технологія застаріває і замінюється досконалішою, дуже малий попит, або повна відмова від цієї технології на користь нової.

Типи споживачів технології

 • Новатори — Стежать за технологічними новинками. Як правило намагаються отримати до них доступ ще до широкого появи їх на ринку.
 • Ранні послідовники — їхнє рішення щодо покупки буде базуватися на усвідомленні ними ступеня відповідності між перевагами нової технології та їх інтересами.
 • Рання більшість — для них важливим фактором є практичне значення нової технології.
 • Пізня більшість — вони чекають, поки продукт не стане загальновизнаним стандартом,
 • Відстаючі — не стежать за технологічними новинками і набувають, якщо ця технологія впроваджена у будь-який товар, але не користуються нею.

Подальша інформація

 • Маловідхідна технологія — технологія, яка дає технічно досягнутий мінімум твердих, рідких, газоподібних і теплових відходів і викидів.
 • Безвідхідна технологія — сукупність технічних, технологічних способів, методів і прийомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на даному підприємстві для виробництва кінцевої продукції споживчих товарів без будь-яких відходів.

Див. також

 • Техніка
 • Комп'ютер
 • Електротехніка
 • Винахід
 • Інформатика
 • Інтернет
 • Патент
 • Космонавтика
 • Мореплавання
 • Транспорт
 • Наука
 • Механіка
 • Мультимедіа
 • Інформаційні технології
 • проектні технології
 • Список перспективних технологій
 • Технопарк

Виноски

 1. ↑ Науково-технічне середовище

Посилання

 • Академія технологічних наук України
 • Найбільші інженерні досягнення XX сторіччя (англ.)
 • Інформаційні технології в Україні: історії та особистості

технологія базальту, технологія виготовлення, технологія виробництва, технологія зайцева, технологія ліків тести, технологія менеджменту, технологія навчання це, технологія павутинка, технологія покрівлі даху, технологія приготування


Технологія Інформацію Про

Технологія


 • user icon

  Технологія beatiful post thanks!

  29.10.2014


Технологія
Технологія
Технологія Ви переглядаєте суб єкт.
Технологія що, Технологія хто, Технологія опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Літера

Літера

Літера, іноді буква (від лат. litera) — графічний знак, який сам, або в поєднанні з іншими знак...
Гриневич

Гриневич

Грине́вич — прізвище Відомі носії: Гриневич Валерій Іванович — полковник Збройних сил Укр...
Верхівцевський навчально-виховний комплекс

Верхівцевський навчально-виховний комплекс

КЗ «Верхівцевський НВК» — загальноосвітня школа в місті Верхівцеве Зміст 1 Історія 11 Приміщен...
Ніл Тейлор

Ніл Тейлор

* Ігри та голи за професіональні клуби враховуються лише в національному чемпіонаті. Інформацію поно...