Таблиця:Коди наукових спеціальностей


Наукові спеціальності за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань шифр, галузь, код

Зміст

 • 1 01 Фізико-математичні науки
 • 2 02 Хімічні науки
 • 3 03 Біологічні науки
 • 4 04 Геологічні науки
 • 5 05 Технічні науки
 • 6 06 Сільськогосподарські науки
 • 7 07 Історичні науки
 • 8 08 Економічні науки
 • 9 09 Філософські науки
 • 10 10 Філологічні науки
 • 11 11 Географічні науки
 • 12 12 Юридичні науки
 • 13 13 Педагогічні науки
 • 14 14 Медичні науки
 • 15 15 Фармацевтичні науки
 • 16 16 Ветеринарні науки
 • 17 17 Мистецтвознавство
 • 18 18 Архітектура
 • 19 19 Психологічні науки
 • 20 20 Військові науки
 • 21 21 Національна безпека
 • 22 22 Соціологічні науки
 • 23 23 Політичні науки
 • 24 24 Фізичне виховання та спорт
 • 25 25 Державне управління
 • 26 26 Культурологія
 • 27 27 Соціальні комунікації
 • 28 Джерела
 • 29 Див також

01 Фізико-математичні наукиред

 • 010000 Математика
  • 010101 Математичний аналіз
  • 010102 Диференційні рівняння
  • 010103 Математична фізика
  • 010104 Геометрія і топологія
  • 010105 Теорія ймовірностей і математична статистика
  • 010106 Алгебра і теорія чисел
  • 010107 Обчислювальна математика
  • 010108 Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
  • 010109 Варіаційне числення та теорія оптимального керування
  • 010110 Дослідження операцій і теорія ігор
 • 010200 Механіка
  • 010201 Теоретична механіка
  • 010204 Механіка деформівного твердого тіла
  • 010205 Механіка рідини, газу та плазми
 • 010300 Астрономія
  • 010301 Астрометрія і небесна механіка
  • 010302 Астрофізика, радіоастрономія
  • 010303 Геліофізика і фізика сонячної системи
 • 010400 Фізика
  • 010401 Фізика приладів, елементів і систем
  • 010402 Теоретична фізика
  • 010403 Радіофізика
  • 010404 Фізична електроніка
  • 010405 Оптика, лазерна фізика
  • 010406 Акустика
  • 010407 Фізика твердого тіла
  • 010408 Фізика плазми
  • 010409 Фізика низьких температур
  • 010410 Фізика напівпровідників і діелектриків
  • 010411 Магнетизм
  • 010413 Фізика металів
  • 010414 Теплофізика та молекулярна фізика
  • 010415 Фізика молекулярних та рідких кристалів
  • 010416 Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
  • 010417 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху
  • 010418 Фізика і хімія поверхні
  • 010419 Фізика полімерів
  • 010420 Фізика пучків заряджених частинок
  • 010421 Радіаційна фізика і ядерна безпека
  • 010422 Надпровідність
  • 010424 Фізика колоїдних систем
 • 010500 Інформатика і кібернетика
  • 010501 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
  • 010502 Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • 010503 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
  • 010504 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

02 Хімічні наукиред

 • 020001 Неорганічна хімія
 • 020002 Аналітична хімія
 • 020003 Органічна хімія
 • 020004 Фізична хімія
 • 020005 Електрохімія
 • 020006 Хімія високомолекулярних сполук
 • 020008 Хімія елементоорганічних сполук
 • 020009 Хімія високих енергій
 • 020010 Біоорганічна хімія
 • 020011 Колоїдна хімія
 • 020013 Нафтохімія і вуглехімія
 • 020015 Хімічна кінетика і каталіз
 • 020019 Хімія високочистих речовин
 • 020021 Хімія твердого тіла

03 Біологічні наукиред

 • 030001 Радіобіологія
 • 030002 Біофізика
 • 030003 Молекулярна біологія
 • 030004 Біохімія
 • 030005 Ботаніка
 • 030006 Вірусологія
 • 030007 Мікробіологія
 • 030008 Зоологія
 • 030009 Ентомологія
 • 030010 Іхтіологія
 • 030011 Цитологія, гістологія
 • 030012 Фізіологія рослин
 • 030013 Фізіологія людини і тварин
 • 030014 Біологія індивідуального розвитку
 • 030015 Генетика
 • 030016 Екологія
 • 030017 Гідробіологія
 • 030018 Ґрунтознавство
 • 030019 Кріобіологія
 • 030020 Біотехнологія
 • 030021 Мікологія

04 Геологічні наукиред

 • 040001 Загальна та регіональна геологія
 • 040002 Геохімія
 • 040004 Геотектоніка
 • 040005 Геологічна інформатика
 • 040006 Гідрогеологія
 • 040007 Інженерна геологія
 • 040008 Петрологія
 • 040009 Палеонтологія і стратиграфія
 • 040010 Геологія океанів і морів
 • 040011 Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
 • 040016 Геологія твердих горючих копалин
 • 040017 Геологія нафти і газу
 • 040019 Економічна геологія
 • 040020 Мінералогія, кристалографія
 • 040021 Літологія
 • 040022 Геофізика

05 Технічні наукиред

 • 050100 Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
  • 050101 Прикладна геометрія, інженерна графіка
  • 050102 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • 050103 Технічна естетика
  • 050104 Ергономіка
 • 050200 Машинознавство
  • 050201 Матеріалознавство
  • 050202 Машинознавство
  • 050203 Системи приводів
  • 050204 Тертя та зношування в машинах
  • 050208 Технологія машинобудування
  • 050209 Динаміка та міцність машин
  • 050210 Діагностика матеріалів і конструкцій
 • 050300 Обробка матеріалів у машинобудуванні
  • 050301 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
  • 050305 Процеси та машини обробки тиском
  • 050306 3варювання та споріднені процеси і технології
  • 050307 Процеси фізико-технічної обробки
 • 050500 Галузеве машинобудування
  • 050501 Машини і процеси поліграфічного виробництва
  • 050502 Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
  • 050503 Двигуни та енергетичні установки
  • 050504 Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт
  • 050505 Піднімально-транспортні машини
  • 050506 Гірничі машини
  • 050507 Машини лісівничого комплексу
  • 050508 Машини для металургійного виробництва
  • 050510 Машини легкої промисловості
  • 050511 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
  • 050512 Машини нафтової та газової промисловості
  • 050513 Машини та апарати хімічних виробництв
  • 050514 Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання
  • 050515 Вакуумна та компресорна техніка
  • 050516 Турбомашини та турбоустави
  • 050517 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
 • 050700 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  • 050701 Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів
  • 050702 Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів
  • 050703 Міцність літальних апаратів
  • 050704 Технологія виробництва літальних апаратів
  • 050705 Двигуни та енергоустави літальних апаратів
  • 050706 Наземні комплекси, стартове обладнання
  • 050707 Випробування літальних апаратів та їх Випробування систем літальних апаратівсистем
  • 050709 Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів
  • 050712 Дистанційні аерокосмічні дослідження
  • 050714 Авіаційно-космічні тренажери
 • 050800 Кораблебудування
  • 050801 Теорія корабля
  • 050803 Конструювання та будування суден
  • 050804 Технологія суднобудування та судноремонту
  • 050805 Суднові енергетичні устави
 • 050900 Електротехніка
  • 050901 Електричні машини і апарати
  • 050903 Електротехнічні комплекси та системи
  • 050905 Теоретична електротехніка
  • 050907 Світлотехніка та джерела світла
  • 050908 Прикладна акустика та звукотехніка
  • 050910 Електротермічні процеси та устави
  • 050913 Техніка сильних електтричних та магнетних полів
  • 050915 Надпровідникові електротехнічні пристої
  • 050916 Застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві
 • 051100 Прилади
  • 051101 Прилади та методи вимірювання механічних величин
  • 051103 Гіроскопи та навігаційні системи
  • 051104 Прилади та методи вимірювання теплових величин
  • 051105 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
  • 051106 Акустичні прилади
  • 051107 Оптичні прилади та системи
  • 051108 Радіовимірювальні прилади
  • 051110 Прилади для вимірювання іонізуючих випромінювань
  • 051113 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
  • 051114 Технологія приладобудування
  • 051115 Метрологія та метрологічне забезпечення
  • 051116 Інформаційно-вимірювальні системи
  • 051117 Медичні прилади та системи
 • 051200 Радіотехніка та телекомунікації
  • 051202 Телекомунікаційні системи та керування ними
  • 051204 Радіолокація та радіонавігація
  • 051207 Антени та пристрої мікрохвильової техніки
  • 051213 Радіотехнічні пристрої та засобів телекомунікацій
  • 051217 Радіотехнічні та телевізійні системи
  • 051220 Оптоелектронні системи
 • 051300 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
  • 051303 Системи та процеси керування
  • 051305 Комп'ютерні системи та компоненти
  • 051306 Інформаційні технології
  • 051307 Автоматизація процесів керування
  • 051309 Медична та біологічна інформатика і кібернетика
  • 051312 Системи автоматизації проектувальних робіт
  • 051313 Обчислювальні машини, системи та мережі
  • 051320 Гнучкі виробничі системи
  • 051321 Системи захисту інформації
  • 051322 Управління проектами та розвиток виробництва
  • 051323 Системи та засоби штучного інтелекту
 • 051400 Енергетика
  • 051401 Енергетичні системи та технічні комплекси
  • 051402 Електричні станції, мережі і системи
  • 051406 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
  • 051408 Перетворювання відновлюваних видів енергії
  • 051414 Теплові та ядерні енергоустави
 • 051500 Розробка корисних копалин
  • 051501 Маркшейдерія
  • 051502 Підземна розробка родовищ корисних копалин
  • 051503 Відкрита розробка родовищ корисних копалин
  • 051504 Шахтне та підземне будівництво
  • 051506 Розробка нафтових та газових родовищ
  • 051508 Збагачення корисних копалин
  • 051509 Геотехнічна і гірнича механіка
  • 051510 Буріння свердловин
  • 051511 Фізичні процеси гірничого виробництва
  • 051512 Розробка морських родовищ корисних копалин
  • 051513 Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
  • 051518 Геологорозвідувальні роботи
 • 051600 Металургія
  • 051601 Металознавство та термічна обробка металів
  • 051602 Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
  • 051604 Ливарне виробництво
  • 051606 Порошкова металургія та композиційні матеріали
 • 051700 Хімічні технології
  • 051701 Технологія неорганічних речовин
  • 051703 Технічна електрохімія
  • 051704 Технологія продуктів органічного синтезу
  • 051706 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
  • 051707 Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів
  • 051708 Процеси та обладнання хімічної технології
  • 051711 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
  • 051714 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
  • 051715 Технологія хімічних волокон
  • 051718 Мембрани та мембранна технологія
  • 051719 Хімічна технологія високотемпературних надпровідників
  • 051721 Технологія водоочищення
 • 051800 Технологія харчової та легкої промисловості
  • 051801 Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів
  • 051805 Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
  • 051806 Технологія жирів, етерних олій і |парфумерно-косметичних продуктів
  • 051812 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
  • 051813 Технологія консервованих продуктів і охолоджених харчових продуктів
  • 051815 Товарознавство
  • 051816 Технологія продуктів харчування
  • 051818 Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра
  • 051819 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
 • 052000 Техніка в сільськогосподарському виробництві
 • 052200 Транспорт
  • 052201 Транспортні системи
  • 052202 Автомобілі та трактори
  • 052206 Залізнична колія
  • 052207 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
  • 052209 Електротранспорт
  • 052210 Експлуатація автомобільного транспорту
  • 052211 Автомобільні шляхи та аеродроми
  • 052212 Промисловий транспорт
  • 052213 Навігація та управління рухом
  • 052220 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
 • 052300 Будівництво
  • 052301 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
  • 052302 Основи та фундаменти
  • 052303 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
  • 052304 Водопостачання, каналізація
  • 052305 Будівельні матеріали та вироби
  • 052308 Технологія промислового та цивільного будівництва
  • 052316 Гідравліка та інженерна гідрологія
  • 052317 Будівельна механіка
  • 052320 Містобудування та територіальне планування
 • 052400 Геодезія
  • 052401 Геодезія та картографія
  • 052404 Кадастр та моніторинг земель
 • 0526 Безпека життєдіяльності
  • 052601 Охорона праці
 • 052700 Електроніка
  • 052701 Твердотільна електроніка
  • 052702 Вакуумна, плазмова та квантова електроніка
  • 052706 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

06 Сільськогосподарські наукиред

 • 060100 Агрономія
  • 060101 Загальне землеробство
  • 060102 Сільськогосподарські меліорації
  • 060103 Агроґрунтознавство і агрофізика
  • 060104 Агрохімія
  • 060105 Селекція і насінництво
  • 060106 Овочівництво
  • 060107 Плодівництво
  • 060108 Виноградарство
  • 060109 Рослинництво
  • 060110 Субтропічні культури
  • 060111 Фітопатологія
  • 060112 Кормовиробництво і луківництво
  • 060113 Гербологія
  • 060114 Насінництво
  • 060115 Первинна обробка продуктів рослинництва
 • 060200 3оотехнія
  • 060201 Розведення та селекція тварин
  • 060202 Годівля тварин і технологія кормів
  • 060203 Рибництво
  • 060204 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 • 0603 Лісове господарство
  • 060301 Лісові культури, селекція, насінництво
  • 060302 Лісовпорядкування і лісова таксація
  • 060303 Лісознавство і лісівництво
  • 060304 Агролісомеліорація і захисне лісорозведення

07 Історичні наукиред

 • 070001 Історія України
 • 070002 Всесвітня історія
 • 070003 Історіософія
 • 070004 Археологія
 • 070005 Етнологія
 • 070006 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • 070007 Історія науки й техніки
 • 070008 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • 070009 Антропологія
 • 070010 Документознавство, архівознавство

08 Економічні наукиред

 • 080001 Економічна теорія та історія економічної думки
 • 080002 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • 080003 Економіка та управління національним господарством
 • 080004 Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності
 • 080005 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 080006 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • 080007 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • 080008 Гроші, фінанси і кредит
 • 080009 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності
 • 080010 Статистика
 • 080011 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • 080100 Економічна теорія та Економічна історія
  • 080101 Економічна теорія
  • 080104 Економічна історія та історія економічної думки
 • 080200 Механізми регулювання економіки
  • 080202 Економіка та управління науково-технічним прогресом
  • 080203 Організація управління, планування і регулювання економікою
 • 080300 Кількісні методи в економіці
  • 080301 Економічна статистика
  • 080302 Економіко-математичне моделювання
  • 080400 Фінанси, грошовий обіг і кредит
  • 080401 Фінанси, грошовий обіг і кредит
 • 080500 Світове господарство і міжнародні відносини
  • 080501 Світове господарство і міжнародні відносини
 • 080600 Економіка підприємства та управління виробництвом
  • 080601 Економіка, організація і управління підприємствами
  • 080604 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 • 080700 Економіка галузей господарства
  • 080701 Економіка промисловості
  • 080702 Економіка сільського господарства і АПК
  • 080703 Економіка будівництва
  • 080704 Економіка транспорту і зв'язку
  • 080705 Економіка торгівлі та послуг
 • 080800 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
  • 080801 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 • 080901 Демографія, економіка праці та соціальна політика
 • 081000 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
  • 081001 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

09 Філософські наукиред

 • 090001 Онтологія, гносеологія, феноменологія
 • 090002 Діалектика і методологія пізнання
 • 090003 Соціальна філософія та філософія історії
 • 090004 Філософська антропологія, філософія культури
 • 090005 Історія філософії
 • 090006 Логіка
 • 090007 Етика
 • 090008 Естетика
 • 090009 Філософія науки
 • 090010 Філософія освіти
 • 090011 Релігієзнавство
 • 090012 Українознавство
 • 090014 Богослов'я

10 Філологічні наукиред

 • 100100 Літературознавство
  • 100101 Українська література
  • 100102 Російська література
  • 100103 Література слов'янських народів
  • 100104 Література зарубіжних країн
  • 100105 Порівняльне літературознавство
  • 100106 Теорія літератури
  • 100107 Фольклористика
  • 100108 Журналістика
  • 100109 Літературне джерелознавство і текстологія
  • 100110 Кримсько-татарська література
 • 100200 Мовознавство
  • 100201 Українська мова
  • 100202 Російська мова
  • 100203 Слов'янські мови
  • 100204 Германські мови
  • 100205 Романські мови
  • 100206 Балтійські мови
  • 100207 Індоіранські мови
  • 100208 Тюркські мови
  • 100209 Фінно-угорські та самодійські мови
  • 100210 Іберійсько-кавказькі мови
  • 100211 Монгольські мови
  • 100212 Семітські мови
  • 100213 Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії
  • 100214 Класичні мови Окремі індоєвропейські мови
  • 100215 Загальне мовознавство
  • 100216 Перекладознавство
  • 100217 Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  • 100221 Структурна, прикладна та математична лінгвістика


11 Географічні наукиред

 • 110001 Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
 • 110002 Економічна та соціальна географія
 • 110004 Геоморфологія та палеогеографія
 • 110005 Біогеографія та географія ґрунтів
 • 110007 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
 • 110008 Океанологія
 • 110009 Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
 • 110011 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
 • 110012 Географічна картографія
 • 110013 Історія географії

12 Юридичні наукиред

 • 120001 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
 • 120002 Конституційне право
 • 120003 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • 120004 Господарське право; господарсько-процесуальне право
 • 120005 Трудове право; право соціального забезпечення
 • 120006 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • 120007 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • 120008 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • 120009 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • 120010 Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • 120011 Міжнародне право
 • 120012 Філософія права

13 Педагогічні наукиред

 • 130001 Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 130002 Теорія і методика навчання з галузей знань
 • 130003 Корекційна педагогіка
 • 130004 Теорія і методика професійної освіти
 • 130005 Соціальна педагогіка
 • 130006 Теорія і методика управління освітою
 • 130007 Теорія і методика виховання
 • 130008 Дошкільна педагогіка
 • 130009 Теорія навчання
 • 130010 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

14 Медичні наукиред

 • 140100 Клінічна медицина
  • 140101 Акушерство та гінекологія
  • 140102 Внутрішні хвороби
  • 140103 Хірургія
  • 140104 Серцево-судинна хірургія
  • 140105 Нейрохірургія
  • 140106 Урологія
  • 140107 Онкологія
  • 140108 Трансплантологія та штучні органи
  • 140109 Дитяча хірургія
  • 140110 Педіатрія
  • 140111 Кардіологія
  • 140112 Ревматологія
  • 140113 Інфекційні хвороби
  • 140114 Ендокринологія
  • 140115 Нервові хвороби
  • 140116 Психіатрія
  • 140117 Наркологія
  • 140118 Очні хвороби
  • 140119 Оториноларингологія
  • 140120 Шкірні та венеричні хвороби
  • 140121 Травматологія та ортопедія
  • 140122 Стоматологія
  • 140123 Променева діагностика та променева терапія
  • 140124 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
  • 140125 Судова медицина
  • 140126 Фтизіатрія
  • 140127 Пульмонологія
  • 140128 Клінічна фармакологія
  • 140129 Клінічна імунологія та алергологія
  • 140130 Анестезіологія та інтенсивна терапія
  • 140131 Гематологія та трансфузіологія
  • 140132 Медична біохімія
  • 140133 Курортологія та фізіотерапія
  • 140134 Космічна медицина
  • 140135 Кріомедицина
 • 140200 Профілактична медицина
  • 140201 Гігієна
  • 140202 Епідеміологія
  • 140203 Соціальна медицина
  • 140204 Історія медицини
 • 140300 Теоретична медицина
  • 140301 Нормальна анатомія
  • 140302 Патологічна анатомія
  • 140303 Нормальна фізіологія
  • 140304 Патологічна фізіологія
  • 140305 Фармакологія
  • 140306 Токсикологія
  • 140307 Фізіологічно активні сполуки
  • 140308 Імунологія та алергологія
  • 140309 Гістологія, цитологія, ембріологія

15 Фармацевтичні наукиред

 • 150001 Технологія ліків та організація фармацевтичної справи
 • 150002 Фармацевтична хімія та фармакогнозія
 • 150003 Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
 • 150004 Історія фармації


16 Ветеринарні наукиред

 • 160001 Діагностика і терапія тварин
 • 160002 Патологія, онкологія і морфологія тварин
 • 160003 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 • 160004 Ветеринарна фармакологія та токсикологія
 • 160005 Ветеринарна хірургія
 • 160006 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
 • 160007 Ветеринарне акушерство
 • 160008 Епізоотологія та інфекційні хвороби
 • 160009 Ветеринарно-санітарна експертиза
 • 160010 Ентомологія
 • 160011 Паразитологія, гельмінтологія
 • 160012 Історія ветеринарії

17 Мистецтвознавстворед

 • 170001 Теорія та історія культури
 • 170002 Театральне мистецтво
 • 170003 Музичне мистецтво
 • 170004 Кіномистецтво Телебачення
 • 170005 Образотворче мистецтво
 • 170006 Декоративне і прикладне мистецтво
 • 170008 Музеєзнавство Пам'яткознавство

18 Архітектураред

 • 180001 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
 • 180002 Архітектура будівель та споруд
 • 180004 Містобудування та ландшафтна архітектура


19 Психологічні наукиред

 • 190001 Загальна психологія, історія психології
 • 190002 Психофізіологія
 • 190003 Психологія праці; інженерна психологія
 • 190004 Медична психологія
 • 190005 Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
 • 190006 Юридична психологія
 • 190007 Педагогічна та вікова психологія
 • 190008 Спеціальна психологія
 • 190009 Психологія діяльності в особливих умовах
 • 190010 Організаційна психологія, економічна психологія;
 • 190011 Політична психологія

20 Військові наукиред

 • 200100 Військово-теоретичні науки
  • 200101 Воєнне мистецтво
  • 200105 Будівництво 3бройних сил
  • 200106 Бойова та оперативна підготовка
  • 200107 Оборонна економіка
  • 200108 Тил 3бройних сил
  • 200110 Розвідка та іноземні армії
  • 200112 Радіоелектронна боротьба, способи та засоби
 • 200200 Військово-спеціальні науки
  • 200202 Військова педагогіка та психологія
  • 200204 Військова географія
  • 200205 Інженерне обладнання театрів воєнних дій
  • 200211 Засоби та методи військової навігації
  • 200212 Військова кібернетика, системи управління та зв'язок
  • 200214 Озброєння і військова техніка
  • 200215 Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів
  • 200220 Теорія стрільби
  • 200222 Військова історія
  • 200223 Засоби захисту від зброї масового ураження


21 Національна безпекаред

 • 210100 Основи національної безпеки
  • 210101 Основи національної безпеки держави
 • 210200 Воєнна безпека
  • 210201 Воєнна безпека держави
  • 210202 Охорона державного кордону
  • 210203 Цивільна оборона
 • 210300 Гуманітарна і політична безпека
  • 210301 Гуманітарна і політична безпека держави
  • 210302 Регіональна безпека держави
  • 210303 Геополітика
 • 210400 Економічна безпека
  • 210401 Економічна безпека держави
  • 210402 Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • 210500 Інформаційна безпека
  • 210501 Інформаційна безпека держави
 • 210600 Техногенна безпека
  • 210601 Екологічна безпека
  • 210602 Пожежна безпека
 • 210700 Державна безпека України
  • 210701 Забезпечення державної безпеки України
  • 210702 Розвідувальна діяльність органів державної безпеки
  • 210703 Кадри органів та військ державної безпеки
  • 210704 Оперативно-розшукова діяльність
 • 210800 Міжнародна безпека
  • 210801 Іноземні держави та їхні потенціали

22 Соціологічні наукиред

 • 220001 Теорія та історія соціології
 • 220002 Методологія та методи соціологічних досліджень
 • 220003 Соціальні структури та соціальні відносини
 • 220004 Спеціальні та галузеві соціології

23 Політичні наукиред

 • 230001 Теорія та історія політичної науки
 • 230002 Політичні інститути та процеси
 • 230003 Політична культура та ідеологія
 • 230004 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 • 230005 Етнополітологія та етнодержавознавство

24 Фізичне виховання та спортред

 • 240001 Олімпійський і професійний спорт
 • 240002 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 • 240003 Фізична реабілітація

25 Державне управлінняред

 • 250001 Теорія і історія державного управління
 • 250002 Механізми державного управління
 • 250003 Державна служба
 • 250004 Місцеве самоврядування
 • 250005 Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

26 Культурологіяред

 • 260001 Теорія та історія культури
 • 260002 Світова культура і міжнародні культурні зв'язки
 • 260004 Українська культура
 • 260005 Музеєзнавство Пам'яткознавство
 • 260006 Прикладна культурологія Культурні практики

27 Соціальні комунікаціїред

 • 270001 Теорія та історія соціальних комунікацій
 • 270002 Документознавство, архівознавство
 • 270003 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • 270004 Теорія та історія журналістики
 • 270005 Теорія та історія видавничої справи та редагування
 • 270006 Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • 270007 Соціальна інформатика

Джереларед

 • Наказ МОНМСУ «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» від 14092011 № 1057 зі змінами
 • 1, 2 — Перелік спеціальностей

Див такожред

 • Вища атестаційна комісія України
 • Спеціалізовані вчені ради
 • Перелік_спеціалізованих_вчених_рад
 • Перелік наукових спеціальностей


Таблиця:Коди наукових спеціальностей Інформацію Про

Таблиця:Коди наукових спеціальностей


 • user icon

  Таблиця:Коди наукових спеціальностей beatiful post thanks!

  29.10.2014


Таблиця:Коди наукових спеціальностей
Таблиця:Коди наукових спеціальностей
Таблиця:Коди наукових спеціальностей Ви переглядаєте суб єкт.
Таблиця:Коди наукових спеціальностей що, Таблиця:Коди наукових спеціальностей хто, Таблиця:Коди наукових спеціальностей опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Кошелівська сільська рада (Хустський район)

Кошелівська сільська рада (Хустський район)

Сільській раді підпорядковані населені пункти: с. Кошельово с. Залом Зміст 1 Населені пункти...
Зертаський сільський округ

Зертаський сільський округ

Зерта́ський сільський округ каз Зертас ауылдық округі, рос Зертасский сельский округ — адм...
Метрика Фрідмана-Леметра-Робертсона-Вокера

Метрика Фрідмана-Леметра-Робертсона-Вокера

Метрика Фрідмана-Леметра-Робертсона-Вокера - метрика простору-часу, яка описує однорідний ізотропний...
Копалнік-Менештур

Копалнік-Менештур

Копалнік-Менештур (рум. Copalnic-Mănăștur) — село у повіті Марамуреш в Румунії. Адміністративни...