TR | RU | KK | BE | EN |

Таблиця:Коди наукових спеціальностей


Наукові спеціальності за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань шифр, галузь, код

Зміст

 • 1 01 Фізико-математичні науки
 • 2 02 Хімічні науки
 • 3 03 Біологічні науки
 • 4 04 Геологічні науки
 • 5 05 Технічні науки
 • 6 06 Сільськогосподарські науки
 • 7 07 Історичні науки
 • 8 08 Економічні науки
 • 9 09 Філософські науки
 • 10 10 Філологічні науки
 • 11 11 Географічні науки
 • 12 12 Юридичні науки
 • 13 13 Педагогічні науки
 • 14 14 Медичні науки
 • 15 15 Фармацевтичні науки
 • 16 16 Ветеринарні науки
 • 17 17 Мистецтвознавство
 • 18 18 Архітектура
 • 19 19 Психологічні науки
 • 20 20 Військові науки
 • 21 21 Національна безпека
 • 22 22 Соціологічні науки
 • 23 23 Політичні науки
 • 24 24 Фізичне виховання та спорт
 • 25 25 Державне управління
 • 26 26 Культурологія
 • 27 27 Соціальні комунікації
 • 28 Джерела
 • 29 Див також

01 Фізико-математичні наукиред

 • 010000 Математика
  • 010101 Математичний аналіз
  • 010102 Диференційні рівняння
  • 010103 Математична фізика
  • 010104 Геометрія і топологія
  • 010105 Теорія ймовірностей і математична статистика
  • 010106 Алгебра і теорія чисел
  • 010107 Обчислювальна математика
  • 010108 Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
  • 010109 Варіаційне числення та теорія оптимального керування
  • 010110 Дослідження операцій і теорія ігор
 • 010200 Механіка
  • 010201 Теоретична механіка
  • 010204 Механіка деформівного твердого тіла
  • 010205 Механіка рідини, газу та плазми
 • 010300 Астрономія
  • 010301 Астрометрія і небесна механіка
  • 010302 Астрофізика, радіоастрономія
  • 010303 Геліофізика і фізика сонячної системи
 • 010400 Фізика
  • 010401 Фізика приладів, елементів і систем
  • 010402 Теоретична фізика
  • 010403 Радіофізика
  • 010404 Фізична електроніка
  • 010405 Оптика, лазерна фізика
  • 010406 Акустика
  • 010407 Фізика твердого тіла
  • 010408 Фізика плазми
  • 010409 Фізика низьких температур
  • 010410 Фізика напівпровідників і діелектриків
  • 010411 Магнетизм
  • 010413 Фізика металів
  • 010414 Теплофізика та молекулярна фізика
  • 010415 Фізика молекулярних та рідких кристалів
  • 010416 Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
  • 010417 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху
  • 010418 Фізика і хімія поверхні
  • 010419 Фізика полімерів
  • 010420 Фізика пучків заряджених частинок
  • 010421 Радіаційна фізика і ядерна безпека
  • 010422 Надпровідність
  • 010424 Фізика колоїдних систем
 • 010500 Інформатика і кібернетика
  • 010501 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
  • 010502 Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • 010503 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
  • 010504 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

02 Хімічні наукиред

 • 020001 Неорганічна хімія
 • 020002 Аналітична хімія
 • 020003 Органічна хімія
 • 020004 Фізична хімія
 • 020005 Електрохімія
 • 020006 Хімія високомолекулярних сполук
 • 020008 Хімія елементоорганічних сполук
 • 020009 Хімія високих енергій
 • 020010 Біоорганічна хімія
 • 020011 Колоїдна хімія
 • 020013 Нафтохімія і вуглехімія
 • 020015 Хімічна кінетика і каталіз
 • 020019 Хімія високочистих речовин
 • 020021 Хімія твердого тіла

03 Біологічні наукиред

 • 030001 Радіобіологія
 • 030002 Біофізика
 • 030003 Молекулярна біологія
 • 030004 Біохімія
 • 030005 Ботаніка
 • 030006 Вірусологія
 • 030007 Мікробіологія
 • 030008 Зоологія
 • 030009 Ентомологія
 • 030010 Іхтіологія
 • 030011 Цитологія, гістологія
 • 030012 Фізіологія рослин
 • 030013 Фізіологія людини і тварин
 • 030014 Біологія індивідуального розвитку
 • 030015 Генетика
 • 030016 Екологія
 • 030017 Гідробіологія
 • 030018 Ґрунтознавство
 • 030019 Кріобіологія
 • 030020 Біотехнологія
 • 030021 Мікологія

04 Геологічні наукиред

 • 040001 Загальна та регіональна геологія
 • 040002 Геохімія
 • 040004 Геотектоніка
 • 040005 Геологічна інформатика
 • 040006 Гідрогеологія
 • 040007 Інженерна геологія
 • 040008 Петрологія
 • 040009 Палеонтологія і стратиграфія
 • 040010 Геологія океанів і морів
 • 040011 Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
 • 040016 Геологія твердих горючих копалин
 • 040017 Геологія нафти і газу
 • 040019 Економічна геологія
 • 040020 Мінералогія, кристалографія
 • 040021 Літологія
 • 040022 Геофізика

05 Технічні наукиред

 • 050100 Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
  • 050101 Прикладна геометрія, інженерна графіка
  • 050102 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • 050103 Технічна естетика
  • 050104 Ергономіка
 • 050200 Машинознавство
  • 050201 Матеріалознавство
  • 050202 Машинознавство
  • 050203 Системи приводів
  • 050204 Тертя та зношування в машинах
  • 050208 Технологія машинобудування
  • 050209 Динаміка та міцність машин
  • 050210 Діагностика матеріалів і конструкцій
 • 050300 Обробка матеріалів у машинобудуванні
  • 050301 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
  • 050305 Процеси та машини обробки тиском
  • 050306 3варювання та споріднені процеси і технології
  • 050307 Процеси фізико-технічної обробки
 • 050500 Галузеве машинобудування
  • 050501 Машини і процеси поліграфічного виробництва
  • 050502 Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
  • 050503 Двигуни та енергетичні установки
  • 050504 Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт
  • 050505 Піднімально-транспортні машини
  • 050506 Гірничі машини
  • 050507 Машини лісівничого комплексу
  • 050508 Машини для металургійного виробництва
  • 050510 Машини легкої промисловості
  • 050511 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
  • 050512 Машини нафтової та газової промисловості
  • 050513 Машини та апарати хімічних виробництв
  • 050514 Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання
  • 050515 Вакуумна та компресорна техніка
  • 050516 Турбомашини та турбоустави
  • 050517 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
 • 050700 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  • 050701 Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів
  • 050702 Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів
  • 050703 Міцність літальних апаратів
  • 050704 Технологія виробництва літальних апаратів
  • 050705 Двигуни та енергоустави літальних апаратів
  • 050706 Наземні комплекси, стартове обладнання
  • 050707 Випробування літальних апаратів та їх Випробування систем літальних апаратівсистем
  • 050709 Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів
  • 050712 Дистанційні аерокосмічні дослідження
  • 050714 Авіаційно-космічні тренажери
 • 050800 Кораблебудування
  • 050801 Теорія корабля
  • 050803 Конструювання та будування суден
  • 050804 Технологія суднобудування та судноремонту
  • 050805 Суднові енергетичні устави
 • 050900 Електротехніка
  • 050901 Електричні машини і апарати
  • 050903 Електротехнічні комплекси та системи
  • 050905 Теоретична електротехніка
  • 050907 Світлотехніка та джерела світла
  • 050908 Прикладна акустика та звукотехніка
  • 050910 Електротермічні процеси та устави
  • 050913 Техніка сильних електтричних та магнетних полів
  • 050915 Надпровідникові електротехнічні пристої
  • 050916 Застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві
 • 051100 Прилади
  • 051101 Прилади та методи вимірювання механічних величин
  • 051103 Гіроскопи та навігаційні системи
  • 051104 Прилади та методи вимірювання теплових величин
  • 051105 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
  • 051106 Акустичні прилади
  • 051107 Оптичні прилади та системи
  • 051108 Радіовимірювальні прилади
  • 051110 Прилади для вимірювання іонізуючих випромінювань
  • 051113 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
  • 051114 Технологія приладобудування
  • 051115 Метрологія та метрологічне забезпечення
  • 051116 Інформаційно-вимірювальні системи
  • 051117 Медичні прилади та системи
 • 051200 Радіотехніка та телекомунікації
  • 051202 Телекомунікаційні системи та керування ними
  • 051204 Радіолокація та радіонавігація
  • 051207 Антени та пристрої мікрохвильової техніки
  • 051213 Радіотехнічні пристрої та засобів телекомунікацій
  • 051217 Радіотехнічні та телевізійні системи
  • 051220 Оптоелектронні системи
 • 051300 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
  • 051303 Системи та процеси керування
  • 051305 Комп'ютерні системи та компоненти
  • 051306 Інформаційні технології
  • 051307 Автоматизація процесів керування
  • 051309 Медична та біологічна інформатика і кібернетика
  • 051312 Системи автоматизації проектувальних робіт
  • 051313 Обчислювальні машини, системи та мережі
  • 051320 Гнучкі виробничі системи
  • 051321 Системи захисту інформації
  • 051322 Управління проектами та розвиток виробництва
  • 051323 Системи та засоби штучного інтелекту
 • 051400 Енергетика
  • 051401 Енергетичні системи та технічні комплекси
  • 051402 Електричні станції, мережі і системи
  • 051406 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
  • 051408 Перетворювання відновлюваних видів енергії
  • 051414 Теплові та ядерні енергоустави
 • 051500 Розробка корисних копалин
  • 051501 Маркшейдерія
  • 051502 Підземна розробка родовищ корисних копалин
  • 051503 Відкрита розробка родовищ корисних копалин
  • 051504 Шахтне та підземне будівництво
  • 051506 Розробка нафтових та газових родовищ
  • 051508 Збагачення корисних копалин
  • 051509 Геотехнічна і гірнича механіка
  • 051510 Буріння свердловин
  • 051511 Фізичні процеси гірничого виробництва
  • 051512 Розробка морських родовищ корисних копалин
  • 051513 Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
  • 051518 Геологорозвідувальні роботи
 • 051600 Металургія
  • 051601 Металознавство та термічна обробка металів
  • 051602 Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
  • 051604 Ливарне виробництво
  • 051606 Порошкова металургія та композиційні матеріали
 • 051700 Хімічні технології
  • 051701 Технологія неорганічних речовин
  • 051703 Технічна електрохімія
  • 051704 Технологія продуктів органічного синтезу
  • 051706 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
  • 051707 Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів
  • 051708 Процеси та обладнання хімічної технології
  • 051711 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
  • 051714 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
  • 051715 Технологія хімічних волокон
  • 051718 Мембрани та мембранна технологія
  • 051719 Хімічна технологія високотемпературних надпровідників
  • 051721 Технологія водоочищення
 • 051800 Технологія харчової та легкої промисловості
  • 051801 Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів
  • 051805 Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
  • 051806 Технологія жирів, етерних олій і |парфумерно-косметичних продуктів
  • 051812 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
  • 051813 Технологія консервованих продуктів і охолоджених харчових продуктів
  • 051815 Товарознавство
  • 051816 Технологія продуктів харчування
  • 051818 Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра
  • 051819 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
 • 052000 Техніка в сільськогосподарському виробництві
 • 052200 Транспорт
  • 052201 Транспортні системи
  • 052202 Автомобілі та трактори
  • 052206 Залізнична колія
  • 052207 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
  • 052209 Електротранспорт
  • 052210 Експлуатація автомобільного транспорту
  • 052211 Автомобільні шляхи та аеродроми
  • 052212 Промисловий транспорт
  • 052213 Навігація та управління рухом
  • 052220 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
 • 052300 Будівництво
  • 052301 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
  • 052302 Основи та фундаменти
  • 052303 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
  • 052304 Водопостачання, каналізація
  • 052305 Будівельні матеріали та вироби
  • 052308 Технологія промислового та цивільного будівництва
  • 052316 Гідравліка та інженерна гідрологія
  • 052317 Будівельна механіка
  • 052320 Містобудування та територіальне планування
 • 052400 Геодезія
  • 052401 Геодезія та картографія
  • 052404 Кадастр та моніторинг земель
 • 0526 Безпека життєдіяльності
  • 052601 Охорона праці
 • 052700 Електроніка
  • 052701 Твердотільна електроніка
  • 052702 Вакуумна, плазмова та квантова електроніка
  • 052706 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

06 Сільськогосподарські наукиред

 • 060100 Агрономія
  • 060101 Загальне землеробство
  • 060102 Сільськогосподарські меліорації
  • 060103 Агроґрунтознавство і агрофізика
  • 060104 Агрохімія
  • 060105 Селекція і насінництво
  • 060106 Овочівництво
  • 060107 Плодівництво
  • 060108 Виноградарство
  • 060109 Рослинництво
  • 060110 Субтропічні культури
  • 060111 Фітопатологія
  • 060112 Кормовиробництво і луківництво
  • 060113 Гербологія
  • 060114 Насінництво
  • 060115 Первинна обробка продуктів рослинництва
 • 060200 3оотехнія
  • 060201 Розведення та селекція тварин
  • 060202 Годівля тварин і технологія кормів
  • 060203 Рибництво
  • 060204 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 • 0603 Лісове господарство
  • 060301 Лісові культури, селекція, насінництво
  • 060302 Лісовпорядкування і лісова таксація
  • 060303 Лісознавство і лісівництво
  • 060304 Агролісомеліорація і захисне лісорозведення

07 Історичні наукиред

 • 070001 Історія України
 • 070002 Всесвітня історія
 • 070003 Історіософія
 • 070004 Археологія
 • 070005 Етнологія
 • 070006 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • 070007 Історія науки й техніки
 • 070008 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • 070009 Антропологія
 • 070010 Документознавство, архівознавство

08 Економічні наукиред

 • 080001 Економічна теорія та історія економічної думки
 • 080002 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • 080003 Економіка та управління національним господарством
 • 080004 Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності
 • 080005 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 080006 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • 080007 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • 080008 Гроші, фінанси і кредит
 • 080009 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності
 • 080010 Статистика
 • 080011 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • 080100 Економічна теорія та Економічна історія
  • 080101 Економічна теорія
  • 080104 Економічна історія та історія економічної думки
 • 080200 Механізми регулювання економіки
  • 080202 Економіка та управління науково-технічним прогресом
  • 080203 Організація управління, планування і регулювання економікою
 • 080300 Кількісні методи в економіці
  • 080301 Економічна статистика
  • 080302 Економіко-математичне моделювання
  • 080400 Фінанси, грошовий обіг і кредит
  • 080401 Фінанси, грошовий обіг і кредит
 • 080500 Світове господарство і міжнародні відносини
  • 080501 Світове господарство і міжнародні відносини
 • 080600 Економіка підприємства та управління виробництвом
  • 080601 Економіка, організація і управління підприємствами
  • 080604 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 • 080700 Економіка галузей господарства
  • 080701 Економіка промисловості
  • 080702 Економіка сільського господарства і АПК
  • 080703 Економіка будівництва
  • 080704 Економіка транспорту і зв'язку
  • 080705 Економіка торгівлі та послуг
 • 080800 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
  • 080801 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 • 080901 Демографія, економіка праці та соціальна політика
 • 081000 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
  • 081001 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

09 Філософські наукиред

 • 090001 Онтологія, гносеологія, феноменологія
 • 090002 Діалектика і методологія пізнання
 • 090003 Соціальна філософія та філософія історії
 • 090004 Філософська антропологія, філософія культури
 • 090005 Історія філософії
 • 090006 Логіка
 • 090007 Етика
 • 090008 Естетика
 • 090009 Філософія науки
 • 090010 Філософія освіти
 • 090011 Релігієзнавство
 • 090012 Українознавство
 • 090014 Богослов'я

10 Філологічні наукиред

 • 100100 Літературознавство
  • 100101 Українська література
  • 100102 Російська література
  • 100103 Література слов'янських народів
  • 100104 Література зарубіжних країн
  • 100105 Порівняльне літературознавство
  • 100106 Теорія літератури
  • 100107 Фольклористика
  • 100108 Журналістика
  • 100109 Літературне джерелознавство і текстологія
  • 100110 Кримсько-татарська література
 • 100200 Мовознавство
  • 100201 Українська мова
  • 100202 Російська мова
  • 100203 Слов'янські мови
  • 100204 Германські мови
  • 100205 Романські мови
  • 100206 Балтійські мови
  • 100207 Індоіранські мови
  • 100208 Тюркські мови
  • 100209 Фінно-угорські та самодійські мови
  • 100210 Іберійсько-кавказькі мови
  • 100211 Монгольські мови
  • 100212 Семітські мови
  • 100213 Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії
  • 100214 Класичні мови Окремі індоєвропейські мови
  • 100215 Загальне мовознавство
  • 100216 Перекладознавство
  • 100217 Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  • 100221 Структурна, прикладна та математична лінгвістика


11 Географічні наукиред

 • 110001 Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
 • 110002 Економічна та соціальна географія
 • 110004 Геоморфологія та палеогеографія
 • 110005 Біогеографія та географія ґрунтів
 • 110007 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
 • 110008 Океанологія
 • 110009 Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
 • 110011 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
 • 110012 Географічна картографія
 • 110013 Історія географії

12 Юридичні наукиред

 • 120001 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
 • 120002 Конституційне право
 • 120003 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • 120004 Господарське право; господарсько-процесуальне право
 • 120005 Трудове право; право соціального забезпечення
 • 120006 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • 120007 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • 120008 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • 120009 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • 120010 Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • 120011 Міжнародне право
 • 120012 Філософія права

13 Педагогічні наукиред

 • 130001 Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 130002 Теорія і методика навчання з галузей знань
 • 130003 Корекційна педагогіка
 • 130004 Теорія і методика професійної освіти
 • 130005 Соціальна педагогіка
 • 130006 Теорія і методика управління освітою
 • 130007 Теорія і методика виховання
 • 130008 Дошкільна педагогіка
 • 130009 Теорія навчання
 • 130010 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

14 Медичні наукиред

 • 140100 Клінічна медицина
  • 140101 Акушерство та гінекологія
  • 140102 Внутрішні хвороби
  • 140103 Хірургія
  • 140104 Серцево-судинна хірургія
  • 140105 Нейрохірургія
  • 140106 Урологія
  • 140107 Онкологія
  • 140108 Трансплантологія та штучні органи
  • 140109 Дитяча хірургія
  • 140110 Педіатрія
  • 140111 Кардіологія
  • 140112 Ревматологія
  • 140113 Інфекційні хвороби
  • 140114 Ендокринологія
  • 140115 Нервові хвороби
  • 140116 Психіатрія
  • 140117 Наркологія
  • 140118 Очні хвороби
  • 140119 Оториноларингологія
  • 140120 Шкірні та венеричні хвороби
  • 140121 Травматологія та ортопедія
  • 140122 Стоматологія
  • 140123 Променева діагностика та променева терапія
  • 140124 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
  • 140125 Судова медицина
  • 140126 Фтизіатрія
  • 140127 Пульмонологія
  • 140128 Клінічна фармакологія
  • 140129 Клінічна імунологія та алергологія
  • 140130 Анестезіологія та інтенсивна терапія
  • 140131 Гематологія та трансфузіологія
  • 140132 Медична біохімія
  • 140133 Курортологія та фізіотерапія
  • 140134 Космічна медицина
  • 140135 Кріомедицина
 • 140200 Профілактична медицина
  • 140201 Гігієна
  • 140202 Епідеміологія
  • 140203 Соціальна медицина
  • 140204 Історія медицини
 • 140300 Теоретична медицина
  • 140301 Нормальна анатомія
  • 140302 Патологічна анатомія
  • 140303 Нормальна фізіологія
  • 140304 Патологічна фізіологія
  • 140305 Фармакологія
  • 140306 Токсикологія
  • 140307 Фізіологічно активні сполуки
  • 140308 Імунологія та алергологія
  • 140309 Гістологія, цитологія, ембріологія

15 Фармацевтичні наукиред

 • 150001 Технологія ліків та організація фармацевтичної справи
 • 150002 Фармацевтична хімія та фармакогнозія
 • 150003 Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
 • 150004 Історія фармації


16 Ветеринарні наукиред

 • 160001 Діагностика і терапія тварин
 • 160002 Патологія, онкологія і морфологія тварин
 • 160003 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 • 160004 Ветеринарна фармакологія та токсикологія
 • 160005 Ветеринарна хірургія
 • 160006 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
 • 160007 Ветеринарне акушерство
 • 160008 Епізоотологія та інфекційні хвороби
 • 160009 Ветеринарно-санітарна експертиза
 • 160010 Ентомологія
 • 160011 Паразитологія, гельмінтологія
 • 160012 Історія ветеринарії

17 Мистецтвознавстворед

 • 170001 Теорія та історія культури
 • 170002 Театральне мистецтво
 • 170003 Музичне мистецтво
 • 170004 Кіномистецтво Телебачення
 • 170005 Образотворче мистецтво
 • 170006 Декоративне і прикладне мистецтво
 • 170008 Музеєзнавство Пам'яткознавство

18 Архітектураред

 • 180001 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
 • 180002 Архітектура будівель та споруд
 • 180004 Містобудування та ландшафтна архітектура


19 Психологічні наукиред

 • 190001 Загальна психологія, історія психології
 • 190002 Психофізіологія
 • 190003 Психологія праці; інженерна психологія
 • 190004 Медична психологія
 • 190005 Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
 • 190006 Юридична психологія
 • 190007 Педагогічна та вікова психологія
 • 190008 Спеціальна психологія
 • 190009 Психологія діяльності в особливих умовах
 • 190010 Організаційна психологія, економічна психологія;
 • 190011 Політична психологія

20 Військові наукиред

 • 200100 Військово-теоретичні науки
  • 200101 Воєнне мистецтво
  • 200105 Будівництво 3бройних сил
  • 200106 Бойова та оперативна підготовка
  • 200107 Оборонна економіка
  • 200108 Тил 3бройних сил
  • 200110 Розвідка та іноземні армії
  • 200112 Радіоелектронна боротьба, способи та засоби
 • 200200 Військово-спеціальні науки
  • 200202 Військова педагогіка та психологія
  • 200204 Військова географія
  • 200205 Інженерне обладнання театрів воєнних дій
  • 200211 Засоби та методи військової навігації
  • 200212 Військова кібернетика, системи управління та зв'язок
  • 200214 Озброєння і військова техніка
  • 200215 Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів
  • 200220 Теорія стрільби
  • 200222 Військова історія
  • 200223 Засоби захисту від зброї масового ураження


21 Національна безпекаред

 • 210100 Основи національної безпеки
  • 210101 Основи національної безпеки держави
 • 210200 Воєнна безпека
  • 210201 Воєнна безпека держави
  • 210202 Охорона державного кордону
  • 210203 Цивільна оборона
 • 210300 Гуманітарна і політична безпека
  • 210301 Гуманітарна і політична безпека держави
  • 210302 Регіональна безпека держави
  • 210303 Геополітика
 • 210400 Економічна безпека
  • 210401 Економічна безпека держави
  • 210402 Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • 210500 Інформаційна безпека
  • 210501 Інформаційна безпека держави
 • 210600 Техногенна безпека
  • 210601 Екологічна безпека
  • 210602 Пожежна безпека
 • 210700 Державна безпека України
  • 210701 Забезпечення державної безпеки України
  • 210702 Розвідувальна діяльність органів державної безпеки
  • 210703 Кадри органів та військ державної безпеки
  • 210704 Оперативно-розшукова діяльність
 • 210800 Міжнародна безпека
  • 210801 Іноземні держави та їхні потенціали

22 Соціологічні наукиред

 • 220001 Теорія та історія соціології
 • 220002 Методологія та методи соціологічних досліджень
 • 220003 Соціальні структури та соціальні відносини
 • 220004 Спеціальні та галузеві соціології

23 Політичні наукиред

 • 230001 Теорія та історія політичної науки
 • 230002 Політичні інститути та процеси
 • 230003 Політична культура та ідеологія
 • 230004 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 • 230005 Етнополітологія та етнодержавознавство

24 Фізичне виховання та спортред

 • 240001 Олімпійський і професійний спорт
 • 240002 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 • 240003 Фізична реабілітація

25 Державне управлінняред

 • 250001 Теорія і історія державного управління
 • 250002 Механізми державного управління
 • 250003 Державна служба
 • 250004 Місцеве самоврядування
 • 250005 Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

26 Культурологіяред

 • 260001 Теорія та історія культури
 • 260002 Світова культура і міжнародні культурні зв'язки
 • 260004 Українська культура
 • 260005 Музеєзнавство Пам'яткознавство
 • 260006 Прикладна культурологія Культурні практики

27 Соціальні комунікаціїред

 • 270001 Теорія та історія соціальних комунікацій
 • 270002 Документознавство, архівознавство
 • 270003 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • 270004 Теорія та історія журналістики
 • 270005 Теорія та історія видавничої справи та редагування
 • 270006 Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • 270007 Соціальна інформатика

Джереларед

 • Наказ МОНМСУ «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» від 14092011 № 1057 зі змінами
 • 1, 2 — Перелік спеціальностей

Див такожред

 • Вища атестаційна комісія України
 • Спеціалізовані вчені ради
 • Перелік_спеціалізованих_вчених_рад
 • Перелік наукових спеціальностей


Таблиця:Коди наукових спеціальностей Інформацію Про

Таблиця:Коди наукових спеціальностей


 • user icon

  Таблиця:Коди наукових спеціальностей beatiful post thanks!

  29.10.2014


Таблиця:Коди наукових спеціальностей
Таблиця:Коди наукових спеціальностей
Таблиця:Коди наукових спеціальностей Ви переглядаєте суб єкт.
Таблиця:Коди наукових спеціальностей що, Таблиця:Коди наукових спеціальностей хто, Таблиця:Коди наукових спеціальностей опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Більярд

Більярд

Білья́́рд — гра кулями на спеціально обладнаному столі. Усі сучасні варіанти гри проходять на с...
Гур'ївка

Гур'ївка

Гур'ївка у Вікісховищі Гу́р'ївка — село в Україні, в Новоодеському районі Миколаївської...
Каплиці Версаля

Каплиці Версаля

Сучасна Каплиця Версальського палацу є п'ятою в його історії. Каплиці палацу розвивались разом із па...
Keep the Faith

Keep the Faith

«Keep the Faith» — пісня Тако Гачечиладзе для конкурсу Євробачення 2017 в Києві, Україна1 Пісня...