TR | RU | KK | BE | EN |

Скумін Віктор Андрійович

скумін віктор андрійович ющенко
Скумін Віктор Андрійович (30 серпня 1948 року, Пензенська область, СРСР) – доктор медичних наук, професор педагогіки і психології, громадський діяч, президент-засновник Міжнародного громадського Руху «До Здоров’я через Культуру».

В 1978 році описав захворювання, яке згодом дістало назву синдром Скуміна, в 1986 році описав синдром невротичного фантома соматичної хвороби. Автор реабілітаційних програм, методики медитаційного психотренінгу.

Відомий також як автор численних публікацій (багато з них – в українських виданнях) з питань культури здоров’я, йоги, профілактики та лікування різноманітних захворювань, пропагування здорового способу життя.

Зміст

 • 1 Біографія
 • 2 Науково-педагогічна діяльність
 • 3 Доповіді на з’їздах і конференціях
 • 4 Громадська діяльність
 • 5 Основні публікації
 • 6 Примітки
 • 7 Посилання

Біографія

Віктор Андрійович Скумін народився 30 серпня 1948 року в Радянському Союзі на території Пензенської області РРФСР в сім’ї війсковослужбовця. Батько – Скумін Андрій Никифорович. Мати – Скуміна (Власова) Марія Іванівна. В дитинстві Віктору Скуміну, у зв’язку з численними переїздами по місцю несення служби батька, довелося проживати в різних містах, навчатися в різних учбових закладах. В 1973 році Віктор Скумін закінчив з відзнакою Харківський державний медичний інститут Міністерства охорони здоров’я СРСР (Харківський національний медичний університет). Потім навчався в клінічній ординатурі в місті Києві у академіка М. М. Амосова – відомого прихильника здорового способу життя, а також в заочній аспірантурі на кафедрі психотерапії Українського інституту удосконалення лікарів. Після завершення навчання працював в Київському науково-дослідному інституті серцево-судинної хірургії (Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова АМН України), Харківській медичній академії післядипломної освіти, Харківському державному інституті культури (Харківська державна академія культури) та Міжнародному громадському Русі «До Здоров’я через Культуру».

Науково-педагогічна діяльність

В 1980 році В. А. Скумін був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри психотерапії Українського інституту вдосконалення лікарів. В 1980 році він захистив у м. Харкові дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук на тему «Психотерапія і психопрофілактика в системі реабілітації хворих з протезами клапанів серця». Робота була виконана в клініці серцевої хірургії Київського ордена Трудового Червоного Прапора Науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії ім. акад. Ф. Г. Яновського та на кафедрі психотерапії Українського інституту вдосконалення лікарів. Відгук провідної організації на кандидатську дисертацію, згідно запису в авторефераті, надійшов з Центрального ордена Леніна Інституту вдосконалення лікарів (Російська медична академія післядипломної освіти). Підписав відгук його Заслужений діяч науки РРФСР професор В. Е. Рожнов.

В 1988 році В.А. Скумін захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Пограничні психічні розлади у дітей та підлітків з хронічними захворюваннями травної системи (клініка, систематика, лікування, психопрофілактика).» Робота була виконана на кафедрі психотерапії УІВЛ. Захист відбувався на засіданні Спеціалізованої Ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук при Всесоюзному ордені Трудового Червоного Прапора Навчально-наукового інституту загальної і судової психіатрії ім. В. П. Сербського (Державний науковий центр соціальної і судової психіатрії ім. В.П. Сербського). Згідно запису в авторефераті Вченим секретарем Ради була Т.Б. Дмітрієва, а офіційним опонентом – В. Е. Рожнов. Провідна організація, яка надала відгук на докторську дисертацію, - Ленінградський навчально-науковий психоневрологічний інститут ім. В. М. Бехтєрєва (Санкт-Петербурзький навчально-науковий психоневрологічний інститут). Відгук підписав Заслужений діяч науки Російської Федерації професор А.Е. Лічко. Заслужений діяч науки РФ, доктор медичних наук, професор, Д. Н. Ісаєв в своїй праці «Емоційний стрес, психосоматичні і соматопсихологічні розлади у дітей» спирається на наукові розробки В. А. Скуміна, які лягли в основу його докторської дисертації. З 1990 року В. А. Скумін працював в Харківському державному інституті культури на посаді професора кафедри педагогіки і психології. Розробив та вніс в програми підготовки соціальних педагогів курс «Виховання культури здоров’я» при активному сприянні ректора цього вузу академіка В.Н. Шейко. В публікації, присвяченій аналізу сучасних підходів до вивчення феномену культури здоров’я, на Восьмій Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Науковий потенціал 2012» наведено визначення культури здоров’я, яке дав в 1995 році В.А. Скумін. Культура здоров’я – фундаментальна наука про людину та її здоров’я, інтегральна сфера знання, розроблює і вирішує теоретичні і практичні задачі гармонійного розвитку духовних, психічних і фізичних сил людини, її оптимальної біосоціальної адаптації до оточуючого середовища. Згідно з концепцією вчення про культуру здоров’я, запропонованою В.А. Скуміним (2002), духовна, психічна, фізична культура визначають стан здоров’я людини. А здоров'я – духовне, психічне, фізичне – являється передумовою досягнення більш високого рівня культури. Суть концептуальної моделі вчення Скуміна про культуру здоров’я, розкривається, частково, в статті по обгрунтуванню світоглядного аспекта виховання культури здоров'я у студентів спеціальної медичної групи університету. Професор В. Скумін наголошує на тому, що культуру здоров’я слід розглядати як невід'ємну складову культури духовно-моральної, культури праці і відпочинку, культури особистості і культури взаємовідносин. На думку вченого, культура здоров’я – це не тільки механічний зв’язок двох понять, але синтез, який створює нову якість, новий особливий зміст. Вона розглядається ним як інтегральна сфера знання, яка розроблює і вирішує теоретичні і практичні задачі гармонічного розвитку духовних, психічних, фізичних сил людини, формування оптимального біосоціального оточення, яке забезпечує вищий рівень життєтворчості… Таким чином, В. Скумін не тільки підкреслює те, що культура здоров’я – це окреме самостійне поняття, яке створює новий зміст, але і підкреслює її задачу, що полягає перш за все в розвитку духовних, психічних, фізичних сил людини.

На думку доктора педагогічних наук, спеціаліста в сфері теорії і практики культури здоров’я В.П. Горащука, В. Скумін розробляв проблеми, пов'язані з культурою здоров'я, в контексті філософії М.К. Реріха.

Наукові праці В.А. Скуміна використані під час написання докторських дисертацій по спеціальностям: медицина, педагогіка, філософія, багатьох кандидатських дисертацій, а також численних наукових, науково-популярних статей, публікацій в Інтернеті. В. А. Скумін активно брав участь у розробці низки наукових проектів, присвячених вивченню актуальних питань попередження і лікування різних порушень психічного і соматичного здоров’я, що знайшло відображення в його наукових публікаціях і виступах з доповідями на з’їздах і конференціях різних рівнів.

Доповіді на з’їздах і конференціях

 • Організаційна структура психотерапевтичної допомоги в хірургії набутих пороків серця в аспекті задач реабілітації. – В кн.: VI з’їзд невропатологів і психіатрів Української РСР: Тез. доп. – Харків, 1978. – с. 54-55.
 • Значення і особливості психотерапевтичної тактики в передопераційній підготовці хворих до протезування клапанів серця. – В кн.: Матеріали міжобласної науково-практичної конференції по неврозам і неврозоподібним станам. – Кострома, 1978. – с. 97-100.
 • Деякі особливості нервово-психічної сфери у хворих з протезами клапанів серця. – В кн.: Вдосконалення хірургічного лікування пороків серця: Тез. доп. конф. – Київ, 1978. – с. 41-43
 • До проблеми психологічної реабілітації хворих з штучними клапанами серця. – В кн.: Вдосконалення хірургічного лікування пороків серця: Тез. доп. конф. – Київ, 1978. – с. 38-41.
 • Стан інтелектуально-мнестичних функцій у хворих з набутими пороками серця до і після операції * В кн.: Ішемічна хвороба серця. Некоронарні враження міокарду. Актуальні проблеми кардіохірургії // І з’їзд кардіологів Української РСР: Тез. доп. – Київ, 1978. – с. 288.
 • Про соціально-трудову і психологічну адаптацію хворих з ревматичними пороками серця, які перенесли кардіохірургічну операцію. – В кн.: Процеси адаптації і компенсації в кардіології // Пленум Правління Українського наукового кардіологічного товариства: Тез. доп. – Львів, 1979. – с. 75-77.
 • Психологічні аспекти реабілітації хворих, яких прооперовано з приводу набутих пороків серця. – В кн.: Реабілітація при ІХС і пороках серця: Тез. доп. – Горький, 1980. – с. 136-138.
 • Вегетативні порушення в структурі кардіопротезного психопатологічного синдрому. – В кн.: Центральна регуляція вегетативних функцій // Матеріали IV наукової конференції ЦНДЛ Тбіліського ГІУВ МОЗ СРСР. – Тбілісі, 1980. – с. 41-42.
 • Досвід підвищення кваліфікації медичного персоналу дитячих закладів у сфері психопрофілактики і психогігієни // Медикосоціальні аспекти розвитку і виховання здорової дитини: Тез. доп. Всесоюз. конф. – Москва, 1983. – с. 192-193.
 • Психотерапія в комплексі реабілітації дітей з хронічними захворюваннями травної системи: Тез. доп. ХІІ з’їзду педіатрів Естонської РСР. Т. 2. – Талін, 1985. – с. 102-103 /в співавт./.
 • Патоморфоз загальних неврозів при хронічних хворобах травної системи у дітей і підлітків // Неврози у дітей і підлітків: Тез. доп. Всесоюз. конф. – Москва, 1986. – с. 161-164.
 • До питання забезпечення психотерапевтичної допомоги дітям в медичних закладах непсихіатричного профілю // Науково-технічний прогрес в медицині і фундаментальні проблеми біології: Тез. доп. – Харків, 1986. – с. 377-379.
 • Психологічні аспекти вдосконалення терапевтичної допомоги підліткам з хронічними хворобами органів травлення // Всесоюзний з’їзд терапевтів. 19-й: Тез. доп. Т. 2. – Москва, 1987. – с. 281.
 • Сучасна психотерапія і Агні Йога // Юбілейна науково-практична конференція, присвячена 25-ччю Харківського науково-медичного товариства психотерапевтів: Аннотована програма. – Харків, 1983. * с. 7-8.
 • Вчення Живої Етики (Агні Йоги) і сучасні тенденції в психотерапії // Перша Всесоюзна науково-практична конференція: «Йога: проблеми оздоровлення і самовдосконалення людини». – Москва, 1989.
 • Оздоровчі можливості психофізичних вправ йоги в похилому віці (в співав.) // Перша Всесоюзна науково-практична конференція: «Йога: проблеми оздоровлення и самовдосконалення людини». – Москва, 1989.
 • Заклади відпочинку як школа здорового способу життя // Нове в психотерапії і немедикаментозному лікуванні хворих на курорті: Аннотована програма обласної науково-практичної конференції. – Харків, 1990. – с. 45-46.

Громадська діяльність

В 1994 році професор В.А. Скумін був вибраний на посаду президента Міжнародного громадського Руху «До Здоров’я через Культуру» (англ. World Organization of Culture of Health). В цій громадській організації він працював до 30 серпня 2008 року. Організація здійснює діяльність згідно із зареєстрованим в Міністерстві юстиції Російської Федерації Статутом, згідно якому – це масове громадське об'єднання, створене на добровільних і рівноправних засадах представниками різних країн та народів, спрямованих до вивчення і втілення в життя Культури Здоров’я, розвитку на даній основі наукової, художньої, технічної та іншої творчості, проведення культурно-просвітницької, оздоровчої, лікувально-профілактичної, навчально-методичної роботи, гуманістичному вихованню, формуванню здорового способу життя, охороні природних і культурних цінностей, розширенню міжнародного співробітництва, зміцненню миру і дружби між народами. Президентом-Засновником Руху, його духовним наставником є доктор медичних наук, професор Скумін Віктор Андрійович, засновник Вчення Культури Здоров’я. Видавництвом Руху видаються книги в серіях «Навчальна література», «Вибрані лекції професора В.А. Скуміна», «Основи культури здоров'я», «Класична спадщина», «Учителі життя», «Творчість учасників Руху «До Здоров’я через Культуру», а також журнал «До Здоров’я через Культуру». В 2007 році за ініціативою і при участі професора В.А. Скуміна в місті Ялта (Автономна Республіка Крим) була створена громадська організація «Інститут Культури Здоров’я», з якою він співпрацював до 30 серпня 2008 року.

Основні публікації

 1. Психотерапия и психопрофилактика в системе реабилитации больных с протезами клапанов сердца: методические рекомендации. — Киев: Министерство здравоохранения УССР, 1980. — 16 с. — 500 экз.
 2. Гипносуггестивная психотерапия: методические рекомендации. — Харьков, 1983. — 22 с. — 1000 экз. (у співавт.)
 3. Система психотерапии в комплексе санаторно-курортного лечения больных, перенесших инфаркт миокарда: методические рекомендации. — Харьков, 1984. — 28 с. — 1000 экз. (у співавт.)
 4. Психопрофилактика и психотерапия в кардиохирургии. — Киев:
 5. Значение медицинской психологии и психотерапии в повышении эффективности лечения и диспансеризации детей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Республиканский межведомственный сборник МЗ УССР, выпуск 17. — Киев: Здоров'я, 1986, с.59 — 63.
 6. Анализ потенциалов мозга в аспекте теории относительности. Республиканский междуведомственный научно-технический сборник, выпуск 43. — Харьков: Выща щкола, 1989, с. 102 - 107.
 7. Культура здоров'я — наука майбутнього. Березіль, 1995, № 7 - 8, с. 148 - 162.

Примітки

 1. ↑ Andrea Ruzza. Nonpsychotic mental disorder after open heart surgery. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals October 16, 2013
 2. ↑ В. Скумин. Каждый врач — лектор // Медицинская газета. — 1975. — № 101(3508). — С. 2.
 3. ↑ В. Скумин. На конкретных примерах // Медицинская газета. — 1976. — № 63(3574). — С. 4.
 4. ↑ В. Скумин. Умей владеть собой // Сельская жизнь. — 1977. — № 250(17231). — С. 4.
 5. ↑ В. Скумин. Третье оружие врача // Социалистическая индустрия. — 1982. — № 28(3819). — С. 4.
 6. ↑ В. Скумін. Лялька для Іринки // Радянська жінка, 1979, № 1, стор. 25
 7. ↑ В. Скумін. Азбука психологічного загортування // Знання та праця, 1979, № 5, стор. 20 - 21
 8. ↑ В. Скумин. Бросить курить? Можно! // Робітнича газета. — 1982. — № 150(7733). — С. 4.
 9. ↑ Библиотека культуры здоровья
 10. ↑ Библиотека Культуры Здоровья
 11. ↑ Віктор Скумін. Йога, суспільство, культура // Українська культура. — 1991. — № 9. — С. 22-23. — ISSN 0868-9644.
 12. ↑ В. Скумин. И собрались йоги... // Правда Украины. — 1991. — № 10(14775). — С. 4.
 13. ↑ Viktor Skumin. Joga, visuomene ir kultura // Gydytoju žinios. — 1992. m. vasario 22 – vasario 28.
 14. ↑ В. Скумин. Культура здоровья – наука будущего // Рабочая газета. — 1993. — № 123. — С. 4.
 15. ↑ В. Скумин. Де тонко, там не рвется, або дещо про йогу, гіпноз, психічну энергію та інше // Ранок. — 1993. — № 9-10. — С. 31-37.
 16. ↑ Віктор Скумін. Культура здоров'я;— наука майбутнього// Березіль, 1995, № 7 — 8, стор. 148 — 162
 17. ↑ БІОГРАФІЯ. Амосов Микола Михайлович: див. розд. "Факти з життя"

Посилання

 • Учение Скумина о Культуре Здоровья. ВИДЕОТЕКА.
 • 24tv.ua 13/12/2013
 • РГБ. Архів оригіналу за 2012-05-18. 
 • PabMed США. 
 • BIBLUS. Архів оригіналу за 2012-05-18. 
 • Электронная библиотека диссертаций. Архів оригіналу за 2012-05-18. 

скумін віктор андрійович ющенко


Скумін Віктор Андрійович Інформацію Про

Скумін Віктор Андрійович


 • user icon

  Скумін Віктор Андрійович beatiful post thanks!

  29.10.2014


Скумін Віктор Андрійович
Скумін Віктор Андрійович
Скумін Віктор Андрійович Ви переглядаєте суб єкт.
Скумін Віктор Андрійович що, Скумін Віктор Андрійович хто, Скумін Віктор Андрійович опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Haskell

Haskell

Haskell (укр. Хаскель або Хаскелл) — стандартизована, винятково функціональна мова програмування з н...
Зізнання шопоголіка

Зізнання шопоголіка

Зізнання шопоголіка англ Confessions of a Shopaholic — американська кінокомедія 2009 року, що б...
The Long Road

The Long Road

«The Long Road» — четвертий студійний альбом канадського гурту «Nickelback» Випущений 23 вересня 200...
Бойовий потенціал

Бойовий потенціал

Бойови́й потенціа́л — узагальнена характеристика бойових можливостей (вогневих, ударних та мане...