TR | RU | KK | BE | EN |

Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена


Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена

Кореляція Спірмена виходячи з диних одного результату, коли дві змінні монотонно пов'язані між собою, навіть якщо це відношення не є лінійним. Навпаки, це не дає досконалої кореляції Пірсона. Коли дані приблизно еліптично розподілені та немає помітих викидів, коефіцієнти кореляції Спірмена та Пірсона дають близькі значення. Кореляція Спірмена є менш чутливою, ніж кореляція Пірсона відносно сильних викидів, які знаходяться в кінці обох зразків.

В статистиці коефіцієнт кореляції рангу Спірмена названий на честь Чарльза Спірмена. Цей коефіцієнт є непараметричною мірою статистичної залежності між двома змінними. Він оцінює наскільки добре можна описати відношення між двома змінними за допомогою монотонної функції. Якщо немає повторних значень даних, то коефіцієнт Спірмана дорівнює 1 або −1, це відбувається коли кожна зміна є монотонною функцією від іншої зміної. Коефіцієнт кореляції, як і будь — яке обчислення кореляції, підходить для безперервних ті дискретних зміних, у тому числі порядкових змінних.

Зміст

 • 1 Визначення та розрахунок
 • 2 Пов'язані величини
 • 3 Інтерпретація
 • 4 Приклад
 • 5 Визначення терміну
 • 6 Посилання

Визначення та розрахунок


Коефіцієнт кореляції Спірмена визначається як коефіцієнт кореляції Пірсона між ранжирування змінні. Для вибірки обсягу n множини Xi, Yi перетворюються в ряди xi, yi та обчислюється наступним чином:

ρ = ∑ i ( x i − x ¯ ) ( y i − y ¯ ) ∑ i ( x i − x ¯ ) 2 ∑ i ( y i − y ¯ ) 2 . {\displaystyle \rho ={\frac {\sum _{i}(x_{i}-{\bar {x}})(y_{i}-{\bar {y}})}{\sqrt {\sum _{i}(x_{i}-{\bar {x}})^{2}\sum _{i}(y_{i}-{\bar {y}})^{2}}}}.}

Однаковим значенням (ранг зв'язків або величина дублікатів) присвоюється ранг, що дорівнює середньому числу їхніх позицій в порядку зростанні величини. У наведеній нижче таблиці зверніть увагу, що ранг значень xi при однаковій величині зміної Xi є однаковими:

Зміна X i {\displaystyle X_{i}} Позиція в порядку зростання Ранг x i {\displaystyle x_{i}}
0.8 1 1
1.2 2 2 + 3 2 = 2.5   {\displaystyle {\frac {2+3}{2}}=2.5\ }
1.2 3 2 + 3 2 = 2.5   {\displaystyle {\frac {2+3}{2}}=2.5\ }
2.3 4 4
18 5 5

У додатках, де повторювані значення відсутні, проста процедура може бути використана для розрахунку . Різниця d i = x i − y i {\displaystyle d_{i}=x_{i}-y_{i}} між рангами кожного спостереження від двох змінних вираховуються і визначається за формулою: ρ = 1 − 6 ∑ d i 2 n ( n 2 − 1 ) . {\displaystyle \rho =1-{\frac {6\sum d_{i}^{2}}{n(n^{2}-1)}}.} Зауважимо, що цей останній спосіб не слід використовувати в тих випадках, коли набір даних буде скорочуватись, тобто, коли коефіцієнт кореляції Спірмена бажаний для верхнього запису X (або шляхом попереднього зміни положення або після зміни рангу або обидва).

Пов'язані величини

Є кілька інших числових критеріїв, які кількісно визначають ступінь статистичної залежності між парами спостережень. Найбільш поширеним з них є коефіцієнт Пірсона, який є аналогічним до методу кореляції рангу Спірмена, який вимірює «лінійні» співвідношення між значеннями, а не між їхніми рангами. Альтернативна назва для рангової кореляції Спірмена є «степінь кореляції», в ній «ранг» зі спостережень замінюється на «степінь». В неперервних розподілах, степінь спостереження, за домовленістю, завжди вдвічі менше, ніж ранг, і, отже, степінь і ранг кореляції по суті одна й таж величина. У більш загальному сенсі «степінь» спостережень пропорційна оцінці частки населення менше заданого значення, при цьому половина спостереження регулюється досліджуваними величинами. Таким чином, це відповідає одній можливій обробці пов'язаних рангів. У той час як незвичайне, термін «степінь кореляції» досі використовується.

Інтерпретація

додатня та від'ємна кореляція Спірмена
додатній коефіцієнт кореляції Спірмена — відповідає збільшенню монотонності між X і Y. від'ємний коефіцієнт кореляція Спірмена — відповідає монотонному зменшенню між X і Y.

Знак кореляції Спірмена вказує напрямок зв'язку між Х (незалежною змінною) та Y (залежною змінною). Якщо Y має тенденцію до збільшення, коли Х збільшується, коефіцієнт кореляції Спірмена є додатнім. Якщо Y має тенденцію до зменшення, коли X збільшується, коефіцієнт кореляції Спірмена від'ємний. Коефіцієнт Спірмена рівний нулю вказує на те, що Y не збільшується та не зменшується при збільшенні X. Збільшення коефіцієнта Спірмена відбувається при наближенні величин X та Y один до одного таким чином, що вони можуть стати монотонною функцією один одного. Коли X і Y монотонно пов'язані, коефіцієнт кореляції Спірмена набуває значення 1. Ідеальне монотонне зростання співвідношення передбачає, що для будь-яких двох пар значень даних (xi, yi) та (xj, yj): xi- xj та yi- yj завжди мають однаковий знак. Ідеальне монотонно спадне співвідношення передбачає, що xi- xj та yi- yj завжди мають протилежні знаки. Коефіцієнт кореляції Спірмена часто описується як «непараметричний». Це може мати два значення. По-перше, той факт, що найкращі результати повної кореляції Спірмена які бувають тоді, коли X та Y пов'язані будь-якою монотонною функцією, можна порівняти з кореляцією Пірсона, яка приймає найкраще значення лише коли X та Y зв'язані лінійною функцією. По-друге, кореляція Спірмена є непараметричною в тому сенсі, що його точний розподіл вибірки може бути отриманий без необхідності відомостей про параметри спільного розподілу вірогідності X та Y.

Приклад

У цьому прикладі ми будемо використовувати вихідні дані в таблиці, щоб обчислити кореляцію між IQ людини з кількістю годин, проведених перед телевізором на тиждень.

IQ, X i {\displaystyle X_{i}} Години, проведені за телевізором — Y i {\displaystyle Y_{i}}
106 7
86 0
100 27
101 50
99 28
103 29
97 20
113 12
112 6
110 17


По-перше, ми повинні знайти значення d i 2 {\displaystyle d_{i}^{2}} . Для цього ми зробимо наступні кроки, відображені в таблиці нижче: 1. Сортування даних першої колонки ( X i {\displaystyle X_{i}} ). Створення нової колонки і привласнити його ранжируваних значень 1,2,3, … N. 2. Далі, сортування даних другої колонки ( Y i {\displaystyle Y_{i}} ). Створення четвертої колонки і так само присвоїти їй ранжируваних значень 1,2,3, … N. 3. Створення п'ятої колонки d i {\displaystyle d_{i}} , що є різницею двох стовпців рангу ( X i {\displaystyle X_{i}} та Y i {\displaystyle Y_{i}} ). 4. Створення останнього стовпця d i 2 {\displaystyle d_{i}^{2}} для зберігання значення стовпця d i {\displaystyle d_{i}} у квадраті.

IQ, X i {\displaystyle X_{i}} Години, проведені за телевізором Y i {\displaystyle Y_{i}} ранг x i {\displaystyle x_{i}} ранг y i {\displaystyle y_{i}} d i {\displaystyle d_{i}} d i 2 {\displaystyle d_{i}^{2}}
86 0 1 1 0 0
97 20 2 6 −4 16
99 28 3 8 −5 25
100 27 4 7 −3 9
101 50 5 10 −5 25
103 29 6 9 −3 9
106 7 7 3 4 16
110 17 8 5 3 9
112 6 9 2 7 49
113 12 10 4 6 36


Коли знайдено d i 2 {\displaystyle d_{i}^{2}} , ми можемо знайти ∑ d i 2 = 194 {\displaystyle \sum d_{i}^{2}=194} . n=10 . Таким чином, тепер ці значення можна підставити в рівняння: ρ = 1 − 6 × 194 10 ( 10 2 − 1 ) {\displaystyle \rho =1-{\frac {6\times 194}{10(10^{2}-1)}}} де ρ = -29/165 = −0.175757575…

ρ- рівень (статистична значущість) дорівнює 0,68640058 (використали t розподіл стьюдента).

Таке невелике значення показує, що кореляція між IQ та годинами, проведеними за телевізором дуже низька. У випадку коли вихідні значення пов'язані — ця формула не може бути використана. Замість коефіцієнта кореляції Персона повинні бути пораховані ранги.

Визначення терміну

Один з підходів до тестування: наскільки спостережуване значення ρ значно відрізняється від нуля (г завжди в діапазоні −1 ≤ г ≤ 1) — це обчислення ймовірності того, що значення ρ було б більше або дорівнює змінній г, враховуючи нульову гіпотезу, за допомогою тесту перестановки. Перевагою цього підходу є те, що він автоматично враховує кількість прив'язаних значень даних, що є в зразку, і способі, яким розглядали при обчисленні рангу кореляції. Інший підхід паралельно використовує перетворення Фішера у розумінні коефіцієнта кореляції Персона. Тобто, довірчий інтервал та перевірка гіпотези, пов'язаних з значенням можуть бути знайдені за допомогою перетворення Фішера:

F ( r ) = 1 2 ln ⁡ 1 + r 1 − r = arctanh ⁡ ( r ) . {\displaystyle F(r)={1 \over 2}\ln {1+r \over 1-r}=\operatorname {arctanh} (r).}

Якщо F(r) є перетворенням Фішера для r, то для коефіцієнта кореляції рангу Спірмена та n — розміру вибірки справедливо :

z = n − 3 1.06 F ( r ) {\displaystyle z={\sqrt {\frac {n-3}{1.06}}}F(r)}

Це є z — значення для r, які приблизно наближується до нормального розподілу в нульовій гіпотезі статистичної незалежності (ρ=0). Можна також перевірити на використання значення:

t = r n − 2 1 − r 2 {\displaystyle t=r{\sqrt {\frac {n-2}{1-r^{2}}}}}

яка поширюється приблизно як Т-розподіл Стьюдента з n — 2 ступенями свободи при нульовій гіпотезі. Обґрунтування цього результату залежить від перестановки аргументів. Узагальненням коефіцієнта Спірмена корисно використовувати в ситуаціях, коли є три або більше умов, ряд спостережуваних суб'єктів та відомо, що спостереження матимуть певний порядок. Наприклад, ряду обєктів може бути дано три випробування однаковими завданнями, і це передбачає, що буде відбуватися поліпшення продуктивності від випробування до випробування. Тест значущості тенденції між умовами в цій ситуації був розроблений Page EB і, як правило, називається тенденцією тестової сторінки для упорядкованих альтернатив.

Посилання


Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена Інформацію Про

Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена


 • user icon

  Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена beatiful post thanks!

  29.10.2014


Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена
Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена
Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена Ви переглядаєте суб єкт.
Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена що, Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена хто, Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Ophidion scrippsae

Ophidion scrippsae

Ophidion scrippsae — вид риб родини Ошибневих Ophidiidae Поширений у східній Пацифіці від Пойнт...
Комар Володимир Степанович

Комар Володимир Степанович

Медіафайли у Вікісховищі У Вікіпедії є статті про інших людей з прізвищем Комар Володимир Ст...
1 липня

1 липня

1 липня — 182-ий день року (183-ий в високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року...
Хачеріді Євген Григорович

Хачеріді Євген Григорович

* Ігри та голи за професіональні клуби враховуються лише в національному чемпіонаті. Інформацію поно...