Журба Олег Іванович


Олег Іванович Журба 28 вересня 1960, м Потсдам — український історик, історіограф, джерелознавець, археограф, україніст Доктор історичних наук 2004, професор 2005, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 2007

Зміст

 • 1 Життєпис
 • 2 Наукова та викладацька діяльність
 • 3 Родина
 • 4 Цікаві факти
 • 5 Вибрана бібліографія праць
 • 6 Джерела

Життєписред

Олег Іванович Журба народився 28 вересня 1960 року у м Потсдамі НДР в родині військовослужбовця У 1977 році закінчив середню школу № 15 у м Первомайськ Миколаївської області У 1977—1978 роках працював слюсарем Дніпропетровського локомотивного депо Протягом 1978—1983 років навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного нині — національного університету По закінченні, у 1983—1985 роках працював вчителем історії у середній школі № 126 м Дніпропетровська У 1985—1988 роках — аспірант кафедри історіографії та джерелознавства історичного факультету ДДУ

З 1988 року О І Журба працює на історичному факультеті Дніпропетровського університету У 1988—1989 роках він — асистент кафедри історіографії та джерелознавства Після створення у 1989 році кафедри історії України, працює на ній викладачем, доцентом з 1992 р, професором з 2005 р У 2006 році Олег Іванович повертається на рідну кафедру історіографії та джерелознавства як її завідувач та очолює її до сьогодні

Наукова та викладацька діяльністьред

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Діяльність Київської археографічної комісії по виданню та вивченню джерел з історії України доби феодалізму» О І Журба захистив у 1989 році під керівництвом проф М П Ковальського

Докторська дисертація «Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини XVIII — першої половини ХІХ століття» була захищена 10 березня 2004 року науковий консультант — проф А Г Болебрух

Родинаред

Дружина — Литвинова Тетяна Федорівна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України історичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара 1955 р нар

Цікаві фактиред

Вибрана бібліографія працьред

Монографії:

Журба ОІ Київська археографічна комісія 1843 –1921: Нарис історії і діяльності / ОІ Журба – К: Наук думка,1993 – 183 с Журба ОІ Становлення української археографії: люди, ідеї інституції / ОІ Журба – Д: Вид-во Дніпропетр ун-ту, 2003 – 316 с

Вибрані статті в зарубіжних виданнях та спільних проектах:

Журба ОИ Кафедре историографии и источниковедения Днепропетровского национального университета – 30 лет / ОИ Журба // Вестник архивиста – 2002 – № 4-5 – С 47—54 Журба ОІ Образ «української історіографії» другої половини XVIII – першої половини XIX ст в історичній літературі / ОІ Журба // Historia-mentalnosc-tozsamosc: Miejsce i rola historii oraz histoykow w zyciu narodu polskiego i ukrainskiego w XIX i XX wieku – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008 – S 124—130 Журба ОІ Політичні ідеали малоросійського дворянства другої половини XVIII – першої половини XIX ст в історіографії / ОІ Журба // Historia-mentalnosc-tozsamosc: Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii / Pod red Karoliny Polasik-Wrzosek, Wojcecha Wrzoska I Leonida Zaszkilniaka – Poznan: Wydawnictwo Uniwersytetu Poznanskiego 2010 – S 165—173 Журба ОІ У боротьбі за історичну пам’ять регіону: малоросійська історіографічна експансія на Пра-вобережжя в середині XIX століття / ОІ Журба // Історія – ментальність – ідентичність – Л: ПАІС, 2011 – Вип IV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в XIX – першій половині ХХ століття: колективна монографія / За ред Леоніда Зашкільняка, Йоанни Пісуліньської, Павла Сєрженґи – С 174—180 Журба ОИ Проблемы историографического районирования в презентациях истории украинского ис-ториописания / ОИ Журба // Историческая география: пространство человека vs человек в про-странстве: Материалы XXIII междунар науч конф Москва 2729 янв 2011 / Отв ред МФ Ру-мянцева – М: РГГУ, 2011 – С 59—70 Журба ОИ «Днiпропетровский історико-археографiчний збiрник» и его историографическая среда / ОИ Журба // Мир историка: историографический сборник / под ред ВП Корзун, СП Бычкова – Вып7 – Омск: Изд-во Ом гос ун-та, 2011 – С 413—434 Журба ОИ Историографические «шурфы» археографии / ОИ Журба // Проблемы дипломатики, ко-дикологии и актовой археографии: Материалы XХIV Междунар науч конф Москва 2–3 февр 2012 г / редкол ЮЭ Шустова отв ред и др; РГГУ, Ист-арх инст, Высшая школа источниковедения, спец и вспомогат истор дисциплин, Рос акад наук, ФГБУН ИВИ РАН, Археогр комиссия – М: РГГУ, 2012 – С 296—299 Журба ОИ Николай Павлович Ковальский 1929—2006 Некролог / ОИ Журба // Археографический ежегодник за 2006 г – М: Наука, 2011 – С 447—449 Журба ОИ Региональное историописание второй половины XVIII – первой половины XIХ вв в плену «украинского национального возрождения» проблемы украинской исторической и историографи-ческой культуры / ОИ Журба // Мир историка: историографический сборник / под ред ВП Корзун, СП Бычкова – Вып 8 – Омск: Изд-во Ом гос ун-та, 2013 – С 124—165 Журба ОИ «Внутренняя колонизация» и освоение прошлого имперских регионов / ОИ Журба // Российская империя в исторической ретроспективе / Под ред ИТ Шатохина – Белгород: Изд-во «ГиК», 2013 – Вып8 – С 56—59 Журба ОИ Виктор Александрович Муравьев глазами днепропетровского студента, аспиранта, препо-давателя / ОИ Журба // Историографические чтения памяти профессора Виктора Александровича Муравьева: сб ст в 2 т – М: РГГУ, 2013 – Т1 С 40—47 Журба ОИ Новая региональная историография и стратегии новой локальной истории / ОИ Журба, АВ Леонова // Новая локальная история По следам интернет-конференций 2007–2014 – Ставро-поль: Изд-во СКФУ, 2014 – С 206—208 Журба ОИ Коммуникации Владимира Валериановича Данилова, или отечественный гуманитарий ХХ века на дисциплинарных и культурных порубежьях / ОИ Журба, ИА Скиба // Мир историка : ис-ториографический сборник / редкол: ВП Корзун отв ред, СП Бычков отв ред, НН Алеврас и др – Вып 9 – Омск : Изд-во Ом гос ун-та, 2014 – С 363—392

Вибрані статті в українських виданнях:

Журба ОІ Регіональні особливості образу козака в українській антикварній історіографії / ОІ Журба // Запорожське козацтво в пам’ятках історії та культури: матер міжнарод конф – Запоріжжя, 1997 – С 145—152 Журба ОІ Культурна та історико-археографічна діяльність архієпископа Гаврила ВФРозанова в Південній Україні / ОІ Журба // Дніпропетровський історико-археографічний збірник – Д: Промінь, 1997 – Вип1 – С 220—238 Журба ОІ Образ ІФранка в системі уявлень української інтелігенції Придніпров’я про Західну Украї-ну за матеріалами катеринославського часопису початку ХХ ст «Дніпрові хвилі» / ОІ Журба // Південна Україна – Запоріжжя, 1998 – Вип14 – С 238—242 Журба ОІ Формування російської регіональної історіографії Криму у творчості архієпископа Гавриїла Розанова / ОІ Журба // Библиотечное дело и краеведение Сборник научных трудов – К, Симферополь, 2000 – Вып2 – С 40—58 Журба ОІ Перша історична та археографічна розвідка з історії міста Катеринослава / ОІ Журба // Гуманітарний журнал – 2000 – № 34 – С 211—229 Журба ОІ Едиційна археографія в Україні у ХІХ – ХХ століттях: плани, проекти, програми видань Катеринославська учена архівна комісія 1903—1919 рр / ОІ Журба, СВ Абросимова // Дніпро-петровський історико-археографічний збірник – Д: Ґенеза – 2001 – Вип 2 – С 430—452 Журба ОІ «Устное повествование НЛКоржа» в романтичному науковому дискурсі: нові підходи до проблеми авторства тексту / ОІ Журба // Гуманітарний журнал – 2002 – № 2 – С 13—17 Журба ОІ Журнальний період становлення української археографії харківські журнали 10-х – 20-х рр ХІХ ст / ОІ Журба // Архіви України – 2002 – № 1-3 – С 55—73 Журба ОІ Комплектування архівних зібрань і колекцій на Катеринославщині у другій половині XVIII – першій половині ХІХ ст / ОІ Журба // Архіви України – 2002 – № 46 – С 179—188 Журба ОІ «Батьківщина слонів», або варіації на тему формування української національної археогра-фії / ОІ Журба // СхідЗахід – 2002 – Вип 5 – С 47—63 Журба ОІ ФЙ Туманський / ОІ Журба // Український історичний журнал – 2003 – № 3 – С 124—137; № 6 – С 119—131; 2004 – № 1 – С 111—119 Журба ОІ Журнальний період у становленні української археографії харківські альманахи 30-х – 40-х рр ХІХ ст / ОІ Журба // Архіви України – 2003 – № 46 – С 24—48 Журба ОІ Історія археографії як наукова проблема та вивчення історіографічного процесу / ОІ Журба // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: історіографія та джерелознавство в часовому вимірі – Д, 2003 – С 91—102 Журба ОІ Перше історичне дослідження у Катеринославі: матеріали до історії формування субрегіо-нального історіографічного середовища / ОІ Журба // Записки науково-дослідної лабораторії істо-рії Південної України ЗДУ Південна Україна XVIII – XIX століття – Запоріжжя: Тандем-У, 2003 – Випуск 7 – С 266—270 Журба ОІ Теоретичні проблеми української археографії / ОІ Журба // Україна модерна – 2005 – № 9 – С 152—172 Журба ОІ Лекційна робота старої катеринославської «Просвіти» та проблеми формування міського середовища / ОІ Журба // Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки – Д, 2005 – Вип 2 – С 177—186 Журба ОІ «Дніпропетровська козаччина» історія козацтва в працях дніпропетровських істориків останнього десятиліття / ОІ Журба, ВМ Бекетова // Січеславський альманах: зб наук праць – Д: НГУ, 2005 – Вип 1 – С 8—20 Журба ОІ Василь Якович Ломиковський: історик чи агроном / ОІ Журба // Січеславський альманах: зб наук праць з історії українського козацтва – Д: НГУ, 2006 – Вип 2 – С 53—58 Журба ОІ Історіографічний процес другої половини XVIII – першої половини XIX ст як передісторія українського історіописання / ОІ Журба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність Зб наук праць – Л: Інститут українознавства ім І Крип’якевича НАН України, 2006—2007 – Вип 15: Confraternitas Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича – С 408—417 Журба ОІ Функція історіографії в сучасному пізнавальному просторі / ОІ Журба, ЄА Чернов // Хар-ківський історіографічний збірник – 2008 – Вип9 – С 15—22 Журба ОІ Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей / ОІ Журба // Регіональна історія України – К: Інститут історії України НАН України, 2008 – Вип 2 – С 47—58 Журба ОІ Сповідь українського історика та фольклориста Володимир Валеріанович Данилов: провінційний дослідник на межі культур / ОІ Журба, ІА Скиба // Вісник Дніпропетровського університету 2008 – Серія: Історія та археологія – Вип 16 – С 204—214 Журба ОІ Історіографічна доля ДІ Яворницького / ОІ Журба // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: Розвідки з теорії та методології досліджень – Д, 2008 – С 220—223 Журба ОІ «Представьте Вы себе, какой зверь был гетман! Это были пренечистивые деспоты!» з листа свідомого українського патріота, автономіста та традиціоналіста початку XIX століття / ОІ Журба // Дніпропетровський історико-археографічний збірник – 2009 – Вип 3 – С 161—220 Журба ОІ Матеріали до історії формування вищої історичної освіти та науки на Дніпропетровщині у другій половині ХХ стдо 100-річчя з дня народження професора Валентина Яковича Борщевсько-го / ОІ Журба // Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки: наук щорічник – Д: НГУ 2010 – С 28—40 Журба ОИ Сто лет днепропетровскому «цеху историков» / ОІ Журба // Грані – 2013 № 8 100 С 46—54 Журба ОІ «Національне» та «регіональне» у модерних репрезентаціях історії українського історіопи-сання / ОІ Журба // Український гуманітарний огляд – 2013 – С 9—50 Журба ОИ Имперский запрос и украинский ответ: Киевская археографическая комиссия как органи-затор региональной исторической науки / ОИ Журба // Російська імперія у ХІХ – на початку ХХ ст Влада і суспільство: механізми взаємодії: збірник наукових статей / під ред О Стрілюк, О Прихо-дьон; автори передмови К Ячменіхін, Л Сеніна – Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 2014 – С 538—556

Рецензії:

Журба ОІ Два підходи до вивчення історії української регіональної археографії Рец на кн Хмарсь-кий ВМ З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Олександрович Скальковський // Записки історичного факультету Одеського державного університету – О: ОГУ, 1998 – Вип 6 // Дніпропетровський історико-археографічний збірник – Д: Ґенеза, 2001 – Вип2 – С 679—685 Журба ОІ Рец на кн: Zlota ksiega historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red J Мaternickiego we wspolpracy z L Zaszkilniakiem Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007 616 с // Україна модерна – 2010 – Вип 16 5 – С 350—352 Журба ОІ Збірник документів про наслідки фашистської окупації в Дніпропетровській області Рец на кн: Окупаційний режим на Дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів влади: зб док-тів / Автори-упорядники ОВ Касьянов і НВ Киструська – Д: Герда, 2010 – 380 с // Архіви України – 2010 – № 2 – С 228—231 Журба ОІ Перший в українській історіографії посібник з археографії Рец на кн: Заяць АЄ Спеціальні історичні дисципліни: навч посібник – Л: Львів нац ун-т, 2010 – Зошит 1: Археографія – 120 с // Архіви України – 2011 – № 23 – С 248—251 Журба ОІ Освіта і книжкова культура України наприкінці XVII – на початку XIX ст Рец на кн: По-сохова ЛЮ На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми, України наприкінці XVII – на початку XIX ст: монографія / ЛЮ Посохова – Х: ХНУ імені ВН Каразіна, 2011 – 400 с // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України Книга в історії і культурі: між-вуз зб наук праць / ред кол: АГ Болебрух відп ред та ін – Д: Вид-во Днепропетр нац ун-ту, 2012 – С 345—350 Журба ОІ Рецензія на рецензію, або архівознавче кіллерство з приводу рецензії К Климової на книж-ку І Матяш // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі: міжвуз зб наук праць – Д: Ліра, 2014 – С 348—359

Джереларед

 • Біографія науковця на сайті Кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара


Це незавершена стаття про українського науковця
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її


Журба Олег Іванович Інформацію Про

Журба Олег Іванович


 • user icon

  Журба Олег Іванович beatiful post thanks!

  29.10.2014


Журба Олег Іванович
Журба Олег Іванович
Журба Олег Іванович Ви переглядаєте суб єкт.
Журба Олег Іванович що, Журба Олег Іванович хто, Журба Олег Іванович опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Apollonias zeylanica

Apollonias zeylanica

Apollonias zeylanica — це вид квіткових рослин роду Аполонії родини Лаврових Зміст 1 Морфо...
Підрозділ (значення)

Підрозділ (значення)

Підрозділ: Підрозділ військова справа Команда Департамент підрозділ Підрозділ — поняття, яке ма...
Звіробій (фільм, 1990)

Звіробій (фільм, 1990)

«Звіробі́й» — художній фільм у двох серіях 1990 за мотивами однойменного роману Дж Ф Купера ...
Ольденборстель

Ольденборстель

Ольденборстель нім Oldenborstel — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн Вх...