TR | RU | KK | BE | EN |

Достатня статистика

достатня статистика рб, достатня статистика казахстан
Достатня статистика для параметра θ ∈ Θ , {\displaystyle \theta \in \Theta ,\;} що визначає деяке сімейство F θ {\displaystyle F_{\theta }} розподілів ймовірності — статистика T = T ( X ) , {\displaystyle T=\mathrm {T} (X),\;} така, що умовна імовірність вибірки X = X 1 , X 2 , … , X n {\displaystyle X=X_{1},X_{2},\ldots ,X_{n}\;} при даному значенні T ( X ) {\displaystyle \mathrm {T} (X)\;} не залежить від параметра θ . {\displaystyle \theta \;.} Тобто виконується рівність:

P ( X ∈ X ¯ | T ( X ) = t , θ ) = P ( X ∈ X ¯ | T ( X ) = t ) , {\displaystyle \mathbb {P} (X\in {\bar {X}}|\mathrm {T} (X)=t,\theta )=\mathbb {P} (X\in {\bar {X}}|\mathrm {T} (X)=t),\,}

Достатня статистика T ( X ) , {\displaystyle \mathrm {T} (X),\;} таким чином містить у собі всю інформацію про параметр θ , {\displaystyle \theta \;,} що може бути одержана на основі вибірки X. Тому поняття достатньої статистики широко використовується в теорії оцінки параметрів.

Найпростішою достатньою статистикою є сама вибірка T ( X ) = X , {\displaystyle \mathrm {T} (X)=X,\;} проте справді важливими є випадки коли величина достатньої статистики значно менша від величини вибірки, зокрема коли достатня статистика виражається лише кількома числами.

Достатня статистика S = S ( X ) {\displaystyle S=\mathrm {S} (X)\;} називається мінімальною достатньою, якщо для кожної достатньої статистики T існує невипадкова вимірна функція g, що S ( X ) = g ( T ( X ) ) {\displaystyle S(X)=g(T(X))} майже напевно.

Зміст

 • 1 Теорема факторизації
  • 1.1 Доведення
 • 2 Приклади
  • 2.1 Розподіл Бернуллі
  • 2.2 Розподіл Пуассона
  • 2.3 Рівномірний розподіл
  • 2.4 Нормальний розподіл
 • 3 Властивості
 • 4 Див. також
 • 5 Джерела

Теорема факторизації

Теорема факторизації дає спосіб практичного знаходження достатньої статистики для розподілу ймовірності. Вона дає достатні і необхідні умови достатності статистики і твердження теореми іноді використовується в якості означення.

Нехай T ( X ) {\displaystyle \mathrm {T} (X)\;}  — деяка статистика, а f θ ( x ) {\displaystyle f_{\theta }(x)}  — умовна функція щільності чи функція ймовірностей (залежно від виду розподілу) для вектора спостережень X. Тоді T ( X ) {\displaystyle \mathrm {T} (X)\;} є достатньою статистикою для параметра θ ∈ Θ , {\displaystyle \theta \in \Theta ,\;} якщо і тільки якщо існують такі вимірні функції h і g, що можна записати:

f θ ( x ) = h ( x ) g ( θ , T ( x ) ) {\displaystyle f_{\theta }(x)=h(x)\,g(\theta ,\mathrm {T} (x))\,\!}

Доведення

Нижче подано доведення для часткового випадку коли розподіл ймовірностей є дискретним. Тоді f θ ( x ) = P ( X = x | θ ) {\displaystyle f_{\theta }(x)=\mathbb {P} (X=x|\theta )}  — функція ймовірностей. Нехай дана функція має факторизацію, як у твердженні теореми і T ( x ) = t . {\displaystyle \mathrm {T} (x)=t.}

Тоді маємо:

P ( X = x | T ( X ) = t , θ ) = P ( X = x | θ ) P ( T ( X ) = t | θ ) = h ( x ) g ( θ , T ( x ) ) ∑ x : T ( x ) = t h ( x ) g ( θ , T ( x ) ) = h ( x ) g ( θ , t ) ∑ x : T ( x ) = t h ( x ) g ( θ , t ) = h ( x ) ∑ x : T ( x ) = t h ( x ) . {\displaystyle {\begin{aligned}\mathbb {P} (X=x|\mathrm {T} (X)=t,\theta )&={\frac {\mathbb {P} (X=x|\theta )}{\mathbb {P} (\mathrm {T} (X)=t|\theta )}}&={\frac {h(x)\,g(\theta ,\mathrm {T} (x))}{\sum _{x:\mathrm {T} (x)=t}h(x)\,g(\theta ,\mathrm {T} (x))}}\\&={\frac {h(x)\,g(\theta ,t)}{\sum _{x:\mathrm {T} (x)=t}h(x)\,g(\theta ,t)}}&={\frac {h(x)\,}{\sum _{x:\mathrm {T} (x)=t}h(x)\,}}.\end{aligned}}}

Звідси бачимо, що умовна ймовірність вектора X при заданому значенні статистики T ( X ) {\displaystyle \mathrm {T} (X)\;} не залежить від параметра і відповідно T ( X ) {\displaystyle \mathrm {T} (X)\;}  — достатня статистика.

Навпаки можемо записати:

P ( X = x | θ ) = P ( X = x | T ( X ) = t , θ ) ⋅ P ( T ( X ) = t | θ ) . {\displaystyle \mathbb {P} (X=x|\theta )=\mathbb {P} (X=x|\mathrm {T} (X)=t,\theta )\cdot \mathbb {P} (\mathrm {T} (X)=t|\theta ).\,}

З попереднього маємо, що перший множник правої сторони не залежить від параметра θ {\displaystyle \theta \;} і його можна взяти за функцію h(x) з твердження теореми. Другий множник є функцією від θ {\displaystyle \theta \;} і T ( X ) , {\displaystyle \mathrm {T} (X),\;} і його можна взяти за функцію g ( θ , T ( x ) ) . {\displaystyle g(\theta ,\mathrm {T} (x)).} Таким чином одержано необхідний розклад, що завершує доведення теореми.

Приклади

Розподіл Бернуллі

Нехай X 1 , X 2 , … , X n {\displaystyle X_{1},X_{2},\ldots ,X_{n}\;}  — послідовність випадкових величин, що рівні 1 з імовірністю p і рівні 0 з імовірністю 1 - p (тобто мають розподіл Бернуллі). Тоді

P ( x 1 , … x n | p ) = p ∑ x i ( 1 − p ) n − ∑ x i = p T ( x ) ( 1 − p ) n − T ( x ) {\displaystyle \mathbb {P} (x_{1},\ldots x_{n}|p)=p^{\sum x_{i}}(1-p)^{n-\sum x_{i}}=p^{\mathrm {T} (x)}(1-p)^{n-\mathrm {T} (x)}\,\!}

якщо взяти T ( X ) = X 1 + … + X n . {\displaystyle \mathrm {T} (X)=X_{1}+\ldots +X_{n}.\,\!}

Тоді дана статистика є достатньою згідно з теоремою факторизації, якщо позначити

g ( p , T ( x 1 , … x n ) ) = p T ( x 1 , … x n ) ( 1 − p ) n − T ( x 1 , … x n ) {\displaystyle g(p,\mathrm {T} (x_{1},\ldots x_{n}))=p^{\mathrm {T} (x_{1},\ldots x_{n})}(1-p)^{n-\mathrm {T} (x_{1},\ldots x_{n})}\,} h ( x 1 , … x n ) = 1 {\displaystyle h(x_{1},\ldots x_{n})=1}

Розподіл Пуассона

Нехай X 1 , X 2 , … , X n {\displaystyle X_{1},X_{2},\ldots ,X_{n}\;}  — послідовність випадкових величин з розподілом Пуассона. Тоді

P ( x 1 , … x n | λ ) = e − λ λ x 1 x 1 ! ⋅ e − λ λ x 2 x 2 ! ⋯ e − λ λ x n x n ! = e − n λ λ ( x 1 + x 2 + ⋯ + x n ) ⋅ 1 x 1 ! x 2 ! ⋯ x n ! = e − n λ λ T ( x ) ⋅ 1 x 1 ! x 2 ! ⋯ x n ! {\displaystyle \mathbb {P} (x_{1},\ldots x_{n}|\lambda )={e^{-\lambda }\lambda ^{x_{1}} \over x_{1}!}\cdot {e^{-\lambda }\lambda ^{x_{2}} \over x_{2}!}\cdots {e^{-\lambda }\lambda ^{x_{n}} \over x_{n}!}=e^{-n\lambda }\lambda ^{(x_{1}+x_{2}+\cdots +x_{n})}\cdot {1 \over x_{1}!x_{2}!\cdots x_{n}!}=e^{-n\lambda }\lambda ^{\mathrm {T} (x)}\cdot {1 \over x_{1}!x_{2}!\cdots x_{n}!}}


де T ( X ) = X 1 + … + X n . {\displaystyle \mathrm {T} (X)=X_{1}+\ldots +X_{n}.\,\!}

Дана статистика є достатньою згідно з теоремою факторизації, якщо позначити

g ( p , T ( x 1 , … x n ) ) = e − n λ λ T ( x ) {\displaystyle g(p,\mathrm {T} (x_{1},\ldots x_{n}))=e^{-n\lambda }\lambda ^{\mathrm {T} (x)}\,} h ( x 1 , … x n ) = 1 x 1 ! x 2 ! ⋯ x n ! {\displaystyle h(x_{1},\ldots x_{n})={1 \over x_{1}!x_{2}!\cdots x_{n}!}}

Рівномірний розподіл

Нехай X 1 , X 2 , … , X n {\displaystyle X_{1},X_{2},\ldots ,X_{n}\;}  — послідовність рівномірно розподілених випадкових величин X 1 , X 2 , … , X n   U ( a , b ) {\displaystyle X_{1},X_{2},\ldots ,X_{n}\;~U(a,b)} . Для цього випадку

P ( x 1 , … x n | λ ) = ( b − a ) − n 1 { a ≤ min 1 ≤ i ≤ n X i } 1 { max 1 ≤ i ≤ n X i ≤ b } . {\displaystyle \mathbb {P} (x_{1},\ldots x_{n}|\lambda )=\left(b-a\right)^{-n}\mathbf {1} _{\{a\,\leq \,\min _{1\leq i\leq n}X_{i}\}}\mathbf {1} _{\{\max _{1\leq i\leq n}X_{i}\,\leq \,b\}}.}

Звідси випливає, що статистика T ( X ) = ( min 1 ≤ i ≤ n X i , max 1 ≤ i ≤ n X i ) {\displaystyle T(X)=\left(\min _{1\leq i\leq n}X_{i},\max _{1\leq i\leq n}X_{i}\right)\,} є достатньою.

Нормальний розподіл

Для випадкових величин X 1 , X 2 , … , X n {\displaystyle X_{1},X_{2},\ldots ,X_{n}\;} з нормальним розподілом N ( μ , σ 2 ) {\displaystyle {\mathcal {N}}(\mu ,\,\sigma ^{2})} достатньою статистикою буде T ( X ) = ( ∑ i = 1 n X i , ∑ i = 1 n X i 2 ) . {\displaystyle \mathrm {T} (X)=\left(\sum _{i=1}^{n}X_{i},\sum _{i=1}^{n}X_{i}^{2}\right)\,.}

Властивості

 • Для достатньої статистики T та бієктивного відображення ϕ {\displaystyle \phi } статистика ϕ ( T ) {\displaystyle \phi (T)} теж є достатньою.
 • Якщо δ ( X ) {\displaystyle \delta (X)}  — статистична оцінка деякого параметра θ , {\displaystyle \theta ,} T ( X ) , {\displaystyle \mathrm {T} (X),\;}  — деяка достатня статистика і δ 1 ( X ) = E [ δ ( X ) | T ( X ) ] {\displaystyle \delta _{1}(X)={\textrm {E}}} то δ 1 ( X ) {\displaystyle \delta _{1}(X)} є кращою оцінкою параметра в сенсі середньоквадратичного відхилення, тобто виконується нерівність
E [ ( δ 1 ( X ) − ϑ ) 2 ] ≤ E [ ( δ ( X ) − ϑ ) 2 ] {\displaystyle {\textrm {E}}\leq {\textrm {E}}} причому рівність досягається лише коли δ {\displaystyle \delta } є вимірною функцією від T. (Теорема Рао — Блеквела)
 • З попереднього одержується, що оцінка може бути оптимальною в сенсі середньоквадратичного відхилення лише коли вона є вимірною функцією мінімальної достатньої статистики.
 • Якщо статистика T = T ( X ) , {\displaystyle T=\mathrm {T} (X),\;} є достатньою і повною (тобто з того, що E θ [ g ( T ( X ) ) ] = 0 , ∀ θ ∈ Θ {\displaystyle E_{\theta }=0,\,\forall \theta \in \Theta } випливає, що P θ ( g ( T ( X ) ) = 0 ) = 1 ∀ θ ∈ Θ {\displaystyle P_{\theta }(g(T(X))=0)=1\,\forall \theta \in \Theta } ), то довільна вимірна функція від неї є оптимальною оцінкою свого математичного сподівання.

Див. також

 • Статистична оцінка
 • Параметр
 • Теорема Рао — Блеквела

Джерела

 • Карташов М. В. Імовірність, процеси, статистика — Київ, ВПЦ Київський університет, 2007.
 • Lehmann, E. L.; Casella, G. (1998). Theory of Point Estimation (2nd ed.). Springer. Chapter 4. ISBN 0-387-98502-6.

достатня статистика казахстан, достатня статистика рб, достатня статистика рояль, достатня статистика украина


Достатня статистика Інформацію Про

Достатня статистика


 • user icon

  Достатня статистика beatiful post thanks!

  29.10.2014


Достатня статистика
Достатня статистика
Достатня статистика Ви переглядаєте суб єкт.
Достатня статистика що, Достатня статистика хто, Достатня статистика опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Apollonias zeylanica

Apollonias zeylanica

Apollonias zeylanica — це вид квіткових рослин роду Аполонії родини Лаврових Зміст 1 Морфо...
Підрозділ (значення)

Підрозділ (значення)

Підрозділ: Підрозділ військова справа Команда Департамент підрозділ Підрозділ — поняття, яке ма...
Звіробій (фільм, 1990)

Звіробій (фільм, 1990)

«Звіробі́й» — художній фільм у двох серіях 1990 за мотивами однойменного роману Дж Ф Купера ...
Ольденборстель

Ольденборстель

Ольденборстель нім Oldenborstel — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн Вх...