TR | RU | KK | BE | EN |

Держава

держава, держава онлайн
Держа́ва — політичне утворення з визначеною територією, економікою і політичною владою.

Кожна держава має свою територію та кордони, які можуть розширюватися, проводить власну незалежну внутрішню і зовнішню політику на світовій політичній арені, має міжнародне визнання та державну символіку: герб, прапор і гімн. В склад держави не можуть входити республіки. Якщо певна республіка прагне війти в склад держави, вона може це зробити тільки ставши адміністративно-територіальною одиницею держави, адміністративно-територіальні одиниці не мають права виходити зі складу держави. Поняття держава означає, що на певній території де-факто і де-юре встановлена влада даної держави, в повному обсязі ходить офіційна валюта держави, в державних установах використовується державна мова, а також на ній проживають громадяни держави. Держава в політико-географічному, війсковому і економічному відношенні не може бути залежною. Держава, спираючись на волю нації, самостійно вирішує, до яких політико-географічних, війскових і економічних союзів, груп, альянсів чи об'єднань вона прагне приєднатися.

Держа́ва — формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду; суб'єкт політики, ядро політичної системи.

Часто звертаються до поняття «суверенна держава» — це тип держави, який характеризується суверенітетом, незалежністю і самостійністю в зовнішніх і внутрішніх справах. Суверенна держава — особлива політико-територіальна організація, що володіє суверенітетом спеціального апарату управління і примусу та здатна надавати своїм велінням загальнообов'язкового характеру.

Зміст

 • 1 Поняття «держава»
 • 2 Форма держави
 • 3 Виникнення нової держави
 • 4 Функції держави
 • 5 Див. також
 • 6 Примітки
 • 7 Джерела

Поняття «держава»

Для відмежування держави від інших організацій, в тому числі додержавного періоду розвитку суспільства, важливо з'ясувати, появу чого розглядають як появу власне держави.

Р. Л. Карнейро, наприклад, під державою має на увазі автономну політичну одиницю, що включає багато громад в рамках своєї території і має централізований уряд з повноваженнями збору податків, призову людей на роботу чи війну, а також видання і виконання законів.

У свою чергу, Л. Ю. Грінін визначає державу як поняття, за допомогою якого писується система спеціальних інститутів, органів і правил, що забезпечує зовнішнє і внутрішньо-політичне життя суспільства; як відокремлену від населення організацію влади. В цьому він вбачає відмінності ранньої держави від спільнот недержавного типу, в тому числі аналогів ранньої держави. На думку вченого, держава характеризується: а) суверенністю(автономністю);

б) верховенством, легітимністю і реальністю влади в рамках певної [[територія|території}} та кола осіб;

в) можливістю примушувати до виконання своїх вимог, а також змінювати відносини і норми"

Для М. Данилевського держава — істотний інструмент політичної незалежності, але остільки це необхідно для реалізації потенцій культурно — історичного типу. Для А. Тойнбі «універсальна» держава, тобто та, що отримала самостійну закінчену форму, — початок, що протистоїть суспільству, вимушений інструмент його самозбереження на етапі надлому, коли це суспільство вже не в змозі своїми засобами справлятися з силами розладу.

Н. Макіавеллі бачив у державі втілення вищої влади, необхідної для наведення порядку і зміцнення безпеки громадян, які самі по собі нездатні це зробити і, більше того, віддаються всіляким злобливим підступам один проти одного. Держава, її влада необхідні для введення у прийнятне русло конфліктів, як загального постійного стану людства. При цьому дослідник вважав державу вільною від [[мораль|моральних обмежень у досягненні своїх цілей і стримуванні злобливого егоїзму громадян.

Подібним чином розглядав державу Т. Гоббс, вбачаючи у ній основний засіб припинення «війни всіх проти всіх». Причиною появи держави він вважав усвідомлення постійної загрози загибелі, яке змушує людей погодитися на абсолютну владу держави; підпорядкування їй є безумовним, вона не може бути усунена підданими.

М. Вебер запропонував розуміти державу як інститут, що володіє монополією на застосування узаконеного насильства. Проте багато дослідників (Р. Карнейро і Е. Геллнер та ін.) висловлюють сумнів в тому, що дана ознака є надійним критерієм державності.

Окрім того поняття «держа́ва» можна розуміти як державний апарат, тобто систему органів державної влади.

Форма держави

Докладніше: Форма держави

Форма (лат. formal — структура, система організації) держави — це поєднання способу організації і здійснення державної влади, методів її здійснення та форм зворотного зв'язку органів держави із населенням. Тобто форма держави — специфічна політична організація суспільства.

Форма держави є юридичною конструкцією, яка складається з таких взаємопов'язаних елементів як:

 • Форма державного правління — спосіб, або порядок організації та взаємодії вищих органів державної влади;
 • Форма державного устрою — порядок організації територіального устрою, тобто поділу держави на певні складові частини, та співвідношення держави, як цілого, з її складовими частинами;
 • Форма державного режиму — порядок здійснення державної влади певними способами і методами.

Форми держав світу відрізняються великим розмаїттям, це пояснює той факт, що вони складаються під впливом різних історичних, політичних, соціальних, економічних, культурних, релігійних природно-географічних чинників.

Виникнення нової держави

Історія знає такі способи утворення нових держав, що тепер лишилися в минулому, як заснування держав на незаселених територіях або попри наявне на них місцеве населення, якщо ці території розглядаються як придатні для набуття (приклад: бурські держави в Південній Африці; див. Terra nullius).

У теперішньому світі поява нової держави передбачає добровільне або інше усунення попередньої державної влади.

Нова держава може виникати шляхом злиття, коли дві (чи більше) держави з припиненням власної незалежності зливаються в одну (приклади: заснування Північнонімецького Союзу в 1867 році, з якого 1871 року постав Німецький Рейх; злиття Єгипту і Сирії в Об'єднану Арабську Республіку 1958 року). У випадку сецесії територія держави розпадається і постає нова держава або відокремлена частина приєднується до іншої держави (приклад: відділення Панами від Колумбії 1903 року).

Для появи нової держави вирішальним є факт наявності ефективної державної влади, який є предметом особливої уваги міжнародної спільноти. Проте у ході деколонізаційних процесів ХХ ст. визнання спільнотою держав деяких нових держав (зокрема, з огляду на прийняття до Об'єднаних Націй) мало місце попри помітну неефективність нової державної влади в інтересах права народів на самовизначення.

Натомість не має вирішального значення згода попередньої державної влади: становлення нової держави часто відбувається в суперечці з нею.

Функції держави

Розрізняють:

 1. Основні функції держави, які реалізуються протягом всього її існування, без яких розвиток та існування держави неможливе:

  • економічна;
  • політична;
  • правоохоронна;
  • гуманітарна;
  • інформаційна;
  • охорони здоров'я населення;
  • оборонна та ін.
 2. Додаткові (неосновні) функції - це напрямки діяльності держави, які є складовими основних функцій і завдяки яким вони реалізуються.

Основні функції держави, залежно від різних критеріїв, можна класифікувати на різні групи:

 1. За територіальною спрямованістю:
  1. внутрішні функції, реалізація яких здійснюється всередині країни і які забезпечують внутрішню політику держави:
   • економічна;
   • політична;
   • соціальна;
   • екологічна;
   • гуманітарна;
   • правоохоронна та ін.
  2. зовнішні функції, реалізація яких здійснюється на міжнародній арені, які забезпечують зовнішню політику держави:
   • дипломатична, пов'язана із встановленням і підтриманням відносин з іноземними державами;
   • міжнародного співробітництва у різних сферах;
   • природоохоронна;
   • підтримання міжнародного правопорядку;
   • захист держави від зовнішніх посягань та ін.
 2. За сферою суспільного життя:
  1. економічні функції:
   • захист різних форм власності;
   • розвиток виробництва;
   • створення умов для забезпечення прав громадян на підприємницьку діяльність;
   • розпорядження об'єктами державної власності та ін.;
  2. політичні функції:
   • розробка внутрішньої політики держави;
   • створення умов для розвитку демократії;
   • забезпечення прав громадян на вільну, в тому числі опозиційну політичну діяльність;
   • охорона і захист конституційного ладу та ін.;
  3. гуманітарні функції:
   • розвиток науки і культури;
   • забезпечення освіти та виховання населення;
   • розвиток національної самосвідомості народу;
   • охорона культурної спадщини та ін.;
  4. соціальні функції:
   • забезпечення соціального захисту громадян;
   • створення системи загальнодержавного та недержавного соціального страхування;
   • створення мережі спеціальних закладів для догляду за непрацездатними;
   • створення умов для забезпечення громадян, які потребують соціального захисту, житлом та ін.;
 3. За часом виникнення:
  • постійні, які реалізуються державою на всіх етапах існування (основні функції)
  • тимчасові, які реалізуються в певних умовах. Так, у разі стихійного лиха чи техногенної катастрофи держава приймає міри по ліквідації негативних наслідків, що виникли, допомагає постраждалим та інше. Але здійснення такої функції припиняється після відновлення причиненої шкоди і досягнення поставленої мети.

Держава для реалізації своїх функцій використовує різні форми:

 • правотворчу - створює необхідні закони і підзаконні нормативні акти, що регулюють суспільні відносини у різних сферах;
 • організаційну (виконавчу) - забезпечує виконання приписів нормативно-правових актів;
 • правоохоронна - за допомогою спеціальних правоохоронних органів забезпечує законність і правопорядок в народному господарстві та інших відносинах;
 • правозастосовчу - шляхом видання компетентними органами актів застосування права, які є обов'язковими для виконання адресатами;
 • контрольно-наглядову, за допомогою якої здійснюється нагляд за точним і однаковим виконанням законів усіма суб'єктами. Цю форму забезпечують органи Антимонопольного комітету та його регіональних відділень, Контрольно-ревізійної служби, прокуратури, органів галузевого нагляду та ін.

Згідно Конституції України:

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Див. також

 • Суверенна держава
 • Національна держава
 • Неспроможна держава
 • Правова держава
 • Теорії виникнення держави
 • Типологія держави
 • Федеральна одиниця

Примітки

 1. ↑ «state». Concise Oxford English Dictionary (Oxford University Press). 1995 . «3 (also State) a an organized political community under one government; a commonwealth; a nation. b such a community forming part of a federal republic, esp the United States of America».
 2. ↑ Кайнейро Р. Л. Теории происхождения государства. Раннее государство, его альтернативы и аналоги. — Волгоград: Учитель, 2006 г.
 3. ↑ Л. Е. Гринин, Д. М. Бондаренко, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев. Раннее государство, его альтернативы и аналоги — Волгоград: Учитель, 2006 г.
 4. ↑ Крадин Н. Н. Эволюция государства и его роль в историческом процессе // Историческая психология и социология истории. Том 2, номер 1 / 2009
 5. ↑ Ратушняк С. П. Правознавство. Академічний рівень. 10 клас: підручник./ Вид 2-ге, перероб. і доп. -Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. −288 с.
 6. ↑ Гердеген М. Міжнародне право: Підручник / За наук. ред. І. Грицяка; пер. з нім. Р. Корнути. — Пер. 9-го вид., переробл. і доповн. — К. : К. І. С., 2011. — 516 с.

Джерела

 • Самолюк В., Філіп'єв А., Мартинюк Р. Основи правознавства: Навчальний посібник. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006 . — 253с. SBN 966-7631-90-7
 • Гусарєв С. Д.,Олійник А. Ю., Слюсаренко О. Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник.-К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008 . — 270 с.
 • Алексеев С. С. Теория права. — М., 1994.
 • Кириченко В. М. — Теорія держави і права — 2010.
 • Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права Навчальний посібник. — 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.
 • Загальна теорія держави і права: підруч. / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2002.
 • Гердеген, Матіас. Міжнародне право: Підручник / за наук. ред. І. Грицяка; пер. з нім. Р. Корнути. — Пер. 9-го вид., переробл. і доповн. — К. : К. І. С., 2011. — 516 с.
 • Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук
 • Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2004. — 656 с.
 • Молдован В. В., Чулінда Л. І. Правознавство. 2-ге вид. — Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010
 • Конституція України


Це незавершена стаття про політику.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.

держава, держава астана, держава визначення, держава гарантує свободу, держава онлайн, держава света, держава сегодня, держава скоропадського, держава ставрополь, держава і право


Держава Інформацію Про

Держава


 • user icon

  Держава beatiful post thanks!

  29.10.2014


Держава
Держава
Держава Ви переглядаєте суб єкт.
Держава що, Держава хто, Держава опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Гродненське воєводство

Гродненське воєводство

Гро́дненське воєводство — історична адміністративно-територіальна одиниця у складі Великого кня...
Василівка (Любашівський район)

Василівка (Любашівський район)

Васи́лівка — село в Україні, в Любашівському районі Одеської області. Населення становить 112 о...
Третя ступінь

Третя ступінь

Долорес Костелло Луїз Дрессер Оператор Хел Мор Монтаж Кларенс Колстер Кінокомпанія Warner Bros...
Намо

Намо

Намо — один з районів лаос ເມືອງ муанг провінції Удомсай, Лаос1 Приміткиред ↑ Maplandia wor...