Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı


Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin, karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek görevi ile yükümlü olan bakanlıktır.

Konu başlıkları

 • 1 Görevleri
 • 2 Tarihçe
 • 3 Bağlı birimler
  • 3.1 Taşra Teşkilatı
  • 3.2 Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar
  • 3.3 İlgili Kuruluşlar
  • 3.4 Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar
 • 4 Ulaştırma Bakanları
 • 5 Kaynakça
 • 6 Dış bağlantılar

Görevleri

 • Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak,
 • Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve (...) taşıma araçlarının teknik nitelikleriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda koordinasyonu sağlamak,
 • Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
 • Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,
 • Bakanlıkla ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine verilen hizmetleri yerine getirmelerini sağlamak,
 • Ulaştırma ve Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulanacak ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek,
 • Ulaştırma,Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini vermek,
 • Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve andlaşmaları uygulamak,
 • Doğal afetler ve olağanüstü haller sırasında ve sonrasında oluşan aşırı haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasının önlenmesini, haberleşme trafiğinin düzene sokulmasını ve afet haberleşmesine öncelik tanınmasını teminen, işletmecilerin kendi haberleşme sistemlerinde yapmaları gereken düzenlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 • Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek.
 • (Ek: 16/6/2005-5369/8 md.) Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlemek, Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak.

Tarihçe

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde birlikte yürütülen Nafıa Vekaleti, bir bölümü de İktisat Vekaletine bağlı olarak yürütülen Haberleşme ve Ulaşım hizmetleri 27 Mayıs 1939 yılında Ulaştırma Bakanlığı adı altında tek çatıda toplanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulaştırma ve haberleşmede ihtiyacın artması sonucu 27 Haziran 1945 tarihinde 4770 sayılı Kuruluş Kanunu ile Ulaştırma Bakanlığı'nın hizmet ve yetki sınırları genişletilmiştir.

13 Aralık 1983 tarihinde 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hızlı gelişen ulaşım ve haberleşme sektörüne yeni bürokratik düzenlemeler yapılmıştır.

9.11.1986 tarih ve 3322 sayılı kanunla DLH (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Bayındırlık Bakanlığı'ndan Ulaştırma Bakanlığı bünyesine katılmıştır.

10.8.1993 tarih ve 491 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile Denizcilik Müsteşarlığı kurulmuş ve deniz sektörü ile Ulaştırma Bakanlığının ilgisi kesilmiştir.

27 Kasım 2002 tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili İşlem" uyarınca Deniz Müsteşarığı ve KİT Statüsündeki Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanmıştır.

1 Kasım 2011 tarih ve 28102 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca ismi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değişmiş ve 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile İzmir milletvekili Binali Yıldırım bakan olarak atanmıştır.

25 Aralık Perşembe akşamı saat 23 sularında Binali Yıldırım görevinden alınarak , yerine Lütfü Elvan getirilmiştir .

Bağlı birimler

 • Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü.
 • Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü.
 • Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü.
 • Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü.
 • Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü.
 • Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü.
 • Haberleşme Genel Müdürlüğü.
 • Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü.
 • Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı.
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı.
 • Hukuk Müşavirliği.
 • Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı.
 • Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Taşra Teşkilatı

 • Bölge Müdürlükleri

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü

İlgili Kuruluşlar

 • Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
 • Ptt Genel Müdürlüğü
 • Türksat A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • HUTGM | Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • DİDGM | Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • TKYGM | Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
 • DTGM | Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
 • TMKTDGM | Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Türkiye Gemi Sanayi A.Ş.
 • Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanları

Ana madde: Türkiye ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanları listesi

Kaynakça

 1. ^ a b c Bu bentte yer alan "Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve" ibaresi 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla eklenmiştir
 2. ^ Bu bentte yeralan, "hava" ibaresinden sonra gelen "ve deniz" ibaresi, 10/8/1993 tarih ve 491 sayılı KHK'nin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
 3. ^ Bu bent, 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile (j) bendi eklenmesinden sonra (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir

Dış bağlantılar

 • T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı


Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hakkında Bilgi


Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hakkında Video


Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı konusunu görüntülemektesiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nedir, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kimdir, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video