Rafizilik


İslâm
SİYÂSÎ MEZHEPLER

Siyâsî tarih ve vak'alar

Muhammed • Ehl-i Beyt • Sahabe
Bedir Savaşı • Uhud Savaşı
Hendek Savaşı • Hayber Savaşı
Mu'te Savaşı • Mekke'nin Fethi
Huneyn Savaşı • Taif Seferi • Tebük Seferi
Asr-ı Saadet • Hilâfet • Dört Halife • Cemel Vak'âsı • Sıffin Savaşı • Hakem Olayı
Hasan'ın Hilafeti • Emevîler • Kerbelâ Olayı
Abbâsîler • Fâtımîler • Eyyubiler

Siyâsî mezhepler

Şiîlik (Ghulat-i Şîʿa • İmâmîyye Şîʿası • Şîʿa-i Bâtın’îyye) • Haricîlik • Sünnîlik

Siyâsî ve Fıkhî mezhepler İslâm'da Siyâsî ekôller ve fıkhî mezhepler
 • Şîʿa-i Muhlîsîn: Sünnîler ve Zeydîler
  • Şîʿa-i Ulâ (Ehl-i Sünnet vel Cemaat)
   • Hanefîlik
   • Malikîlik
   • Şafiîlik
    • Zâhîrîler
     • İmâm Dâvud-u Zâhîrî
     • Ebû Muhammed İbn Hazm
   • Hanbelîlik
    • Selef-i Sâlihîn
     • Takiy’ûd-Dîn İbn-i Teymiyye
      • Ghulat Selef’îyyûn
       • Vehhabilik
  • Zeydîlik
   • Betr’îyye/Sâlih’îyye
   • Cerîr’îyye/Süleyman’îyye
   • Yemen Zeydîleri
    • Kâsım’îyye
    • Hadâv’îyye
    • Muhteria
    • Mutarrif’îyye
   • Alavîler
    • Nâsır’îyye
    • Kâsım’îyye
   • Ghulat Zeyd’îyye
    • Cârûd’îyye
    • Nâim’îyye
    • Ya'kûb’îyye
 • Haricîlik
  • Ezarikâ
  • Sufr’îyye
  • Necedât
  • Acâride
  • İbâz’îyye
  • Ghulat Haricîler
   • Yezîd’îyye
   • Meymûn’îyye
 • Ghulat-i Şîʿa
  • Sebe’îyye (ʿAbd Allâh İbn-i Sebe)
  • Hattâb’îyye (Ebû’l-Hattâb el-Esedî)
   • Bezîg’îyye
   • Hattâb’îyyet-ûl Mutlâka
  • Keysân’îyye
   • Muhtâr’îyye/Keysân’îyyet-ûl-Hullas
   • Hâşim’îyye
    • Harb’îyye
    • Muâv’îyye/Cennâh’îyye
     • Hâris’îyye
    • Beyân’îyye
   • Râvend’îyye
    • Rizâm’îyye
     • Bû’ Müslim’îyye
      • Sinbâd’îyye
      • Berkûk’îyye
      • Havâl’îyye
     • Muhammira
      • Mukannaʿîyye
      • Hûrremdîn’îyye
       • Bâbek’îyye
       • Mazyâr’îyye
       • Kızılbaşlar
      • Kûl’îyye
     • İshâk et-Türk’îyye
    • Riyâh’îyye
   • Kebr’îyye
 • Şîʿa-i Bâtın’îyye (ʿAbd Allâh İbn-i Meymûn)
  • Hallâc’îyye
  • Hulûl’îyye
  • Alevîler (Tasavvufî-Bâtınîler)
  • Hulmân’îyye
  • Karmatîler
   • Ebû Saʿid’îyye
   • Cennâb’îyye
  • Ghulat Bâtıniyye (Bâtınîler)
   • Keyyâl’îyye
   • Hâkim’îyye (Dürzîler)
   • Sabbah’îyye (Elemûtlar)
 • Şîʿa-i İmamiye: İsmâ‘îl’îyye ve İsnâ‘aşer’îyye
  • İmamiye-i Seb’îyye (İsmâilîlik)/Yedicilik
   • El-İsmâʿîliyyet’ûl-Hâlisa (Yediciler)
   • Mustâlîlik (Mustâ‘lîyye)
    • Mecîd’îyye/Hâfız’îyye
    • Tâyyîb’îyye
     (Et-Tâyyîb Ebû’l-Kâsım)
     • Davudî İsmailîlik
      • Süleymanî İsmâilîlik
      • Alavî Buhra
      • Kutbî Buhra
   • Nizârîlik (Nizâr’îyye)
  • İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye/Onikicilik
   • Câferîlik
    • Ahbâr’îyye
    • Usûl’îyye
   • Alevîlik
  • Ghulat İmamiyye
   • Mûgır’îyye
   • Mansûr’îyye
   • Azâkıra
   • Albâ’îyeyye (Ulyâ’îyye)
   • Zemm’îyye
   • Ayn’îyye
   • Mim’îyye
   • Sîn’îyye
   • Muhammise
   • Şûray’îyye
   • Gurâb’îyye
   • Zübâb’îyye
   • Nusayr’îyye
 • Şemânîlik’den İslâmiyet’e bağlananlar
  • Babâîlik
   • Vefâ’îyye
   • Kızılbaşlar
    • Çepniler
    • Tahtacılar
   • Baba Rasûl (İlyâs’îyye)
    • Sarı Saltık Baba (Saltuk’îyye)
    • Behlül Baba
    • Aybek Baba
     • İshâk Baba (İshâk’îyye)
     • Burak Baba (Burak’îyyûn)
    • Lokman Baba (Yesevîlik)
     • Haydar Baba (Haydarîlik)
      • Hacı Bektâş (Bektâşîlik)
       • Balım Sultan (Dedebabalık)
        • Demir Baba (Âli’îyye)
        • Harabâti Baba (Harabât’îyye)
 • İslâmiyet’ten çıkan Dinler
  • Haşhaşilik
  • Ali İlâhîlik
  • Nusayrîlik
  • Dürzîlik
  • Hurûfîlik (Nâimî)
   • Nûktâvîlik (Noktacılık)
  • Şeyhîlik (Ahisâ’îyye)
   • Bâbîlik (Seyyid Ali Muhammed)
    • Ezelî Bâbîler (Subh Ezel)
    • Bahâîlik (Bahâ’ûl-Lâh)
  • Kadıyânilik
 • İslâm dışı dinler
  • Zerdüştçülük
   • Zurvanizm
   • Mazdekçilik
  • Mani dini
  • Budizm
  • Sâbiîlik
  • Nebatiler
  • Luviler
  • Hitit mitolojisi
  • Yezdânizm
   • Yâresânîlik
   • Êzîdîlik
   • Işıkçılık
Kaynak: Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011.
Ayrıca bakınız

Politik İslam • İslâmî devlet
Ilımlı İslam • İslam Milleti


Râfızîlik ya da Râfızîler; Şiîliğin Şîʿa-i Bâtın’îyye ve Ghulat-i Şîʿa mezhepleriyle birlikte Hâricîler'in tümünü tanımlamakta kullanılan bir tâbirdir. Lügâtte; Râfızî kelimesi "terk eden, ayrılan, bırakan kimse" manalarına gelir. Râfızîler'in en önemli ortak özellikleri birinci halife olan Ebu Bekir ile ikinci halife Ömer bin Hattab'ı sevmemeleridir.

Konu başlıkları

 • 1 "Şîʿa" kelimesinin ilk kullanılışı
  • 1.1 "Şîʿa-i Muhlisîn"
  • 1.2 "Şîʿa-i Ulâ"
 • 2 Tarihte ilk Râfızîler
 • 3 Kaynakça

"Şîʿa" kelimesinin ilk kullanılışı

İslâm'da ilk ayrışmayı başlatan fırka Haricîler olmuştu. Hâricîler'in karşısında yer alan Ali taraftarı fırkalar ise "Ali yandaşları" mânâsında kendilerini "Şîʿa" olarak tanımlanmaktaydılar. O devirde henüz günümüzdeki anlamıyla bir Şiî ve Sünnî ayrışması mevzû-u bahis konusu olmadığından, "Şîʿa" kelimesi, Hâricî olmayan Ali yandaşı tüm fırkalar için kullanılmaktaydı.

"Şîʿa-i Muhlisîn"

Daha sonraları Ali el-Mûrtezâ'ya ulûhiyet isnâdında bulunan "Sebe’îyye" ve benzeri "Ghulat-i Şîʿa" fırkaların ortaya çıkması neticesinde, bir grup ta kendilerinin bu ulûhiyyet isnâdında bulunan "Ghulat-i Şîʿa fırkalar" ile bir alâkaları bulunmadığını belirtmek üzere "Şîʿa" kelimesini ayrı kullanmaktan vazgeçererek kendilerini "Şîʿa-i Muhlisîn" olarak tanımladılar. Bu gruba dâhil olanlar arasında Zeyd bin Ali'nin hâkikî tâkipçileri de yer almaktaydı.

"Şîʿa-i Ulâ"

Zaman içerisinde Ghulat-i Şîʿa mezheplerin artması, Ehl-i Beyt mensûplarına ulûhiyyet isnâdında bulunan fırkaların çoğalması, Hattâb’îyyet-ûl Mutlâka ve Şîʿa-i Bâtın’îyye gibi "Şîʿa" kelimesini gerçek anlamından farklı istikâmetlerde kullanan mezheplerin sayısındaki artış gibi nedenlerden dolayı da Halife Ali'nin sâmimi tâkipçilerinden oluşan Muhlis fırkalar", bu ghulat fırkalar ile uzaktan yakından hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını açıkça belirtmek üzere kendilerini evvelâ "Şîʿa-i Ulâ" sonra da Ehl-i Sünnet v’el-Cemâ'at olarak tanımlamakta karar kıldılar.

Ayrıca bakınız: Şîʿa-i Ulâ, Şîʿa-i Bâtın’îyye ile Ghulat-i Şîʿa

Tarihte ilk Râfızîler

"Râfızîler", tarihte her zaman, dördüncü halife Ali ve Peygamber'in amcası Abbas'ın torunlarının birinin etrafında toplanıp çeşitli fırkalara ayrıldılar. İmam Zeynel Abidin vefat edince, birçoğu imamın oğlu Zeyd'in etrafında toplandı. Emevî Devleti'nin Irak valisi olan Sakifli Yusuf oğlu el-Haccac ile harp etmeye giderken bir kısmı Zeyd'den ayrıldı. Ayrılanlar, Zeyd'e:

Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir'e ve Hattab oğlu Ömer'e düşman ol!

demişlerdi. Bunun üzerine Zeyd;

Büyük dedem olan Resulullah'ın sevdiği kimselere düşmanlık edemem.

dedi. Bunun üzerine Zeyd'i terk etmek için bahane bulmuş oldular. Zeyd bin Ali bunlara "Rafaztumunî!" (Beni terk edin!) dedi. Onlar da bu lâf üzerine onu terk ettiler, ve böylece terk edenler anlamında "Râfızîler" olarak anıldılar. Râfızîler'in çoğunluğunu, Peygamber'den sonra hilâfetin Ali ve soyundan gelen imâmların hakkı olduğununu savunan gruplar teşkil etmektedir. Zamanla tarihte Râfızî kelimesi Sünniler tarafından tüm Şii ve Haricî grupları tanımlamakta kullanılan ortak bir tabir haline gelmiştir.

Kaynakça

 1. ^ a b c Balcıoğlu, Tahir Harimî, Türk Tarihi’nde Mezhep Cereyanları, Hilmi Ziyâ Neşriyâtı, Ahmet Sait Tab’ı, 1940.


Rafizilik Hakkında Bilgi

Rafizilik

Rafizilik
Rafizilik

Rafizilik Hakkında Video


Rafizilik konusunu görüntülemektesiniz.
Rafizilik nedir, Rafizilik kimdir, Rafizilik açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru