Non steroidal antienflamatuar ilaçlar


Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar ya da Steroid dışı yangı önleyici ilaçlar, kısaca NSAİİler, analjezik, antipiretik ve antienflamatuar etkili ilaçlardır - Ağrı, ateş ve inflamasyonu azaltırlar. "Non-steroidal" terimi bu ilaçları benzer etkileri olan (çok daha geniş etki alanları vardır) steroidlerden ayırmak için kullanılır. NSAİİ'ler narkotik değildirler. NSAİİ'ler bazen NSAİA (sondaki A-Analjezik kısaltması) olarak da adlandırılırlar. Bu grubun en çok bilinen üyeleri aspirin ve ibuprofendir. Parasetamol (asetaminofen) çok az anti-inflamatuar etki gösterdiği için kesinlikle NSAİİ'ler içerisinde anılmazlar.

1829 un başlarında, salisilik asitin izolasyonuyla birlikte NASİİ'ler ağrının (düşük dozlarda) ve enflamasyonun (yüksek dozlarda) ilaçla tedavisinin önemli bir kısmını oluşturmaya başladı. NSAİİ lerin popüler olmasında opioidlere göre çok az bağımlılık potansiyeli taşıması ve sedasyon veya solunum depresyonu yapmaması büyük rol oynadı. Buna rağmen NSAİİ lerin de kendine özel problemleri vardı. İbuprofen ve aspirinin de dahil olduğu bazı NSAİİler, görece güvenli olarak değerlendirildi ve tüm dünyada reçetesiz olarak satılmaya başlandı.

Konu başlıkları

 • 1 Etki mekanizmaları
 • 2 Örnekler
  • 2.1 Salisilatlar
  • 2.2 Arilalkanoik asitler
  • 2.3 2-Arilpropiyonik asitler (profenler)
  • 2.4 N-Arilantranilik asitler (fenamik asitler)
  • 2.5 Pirazolidin türevleri
  • 2.6 Oksikamlar
  • 2.7 COX-2 İnhibitörleri
  • 2.8 Sülfonanilidler
  • 2.9 Diğerleri
 • 3 Kullanım alanları
 • 4 Farmakokinetiği
 • 5 Yan etkileri
  • 5.1 Kombinasyon riskleri
  • 5.2 Kardiyovasküler risk
  • 5.3 Gastrointestinal ADRs
 • 6 Kaynakça
 • 7 Dış bağlantılar

Etki mekanizmaları

Çoğu NSAİİler siklooksijenaz enzimini non-selektif olarak inhibe ederek etkirler. Siklooksijenaz-1 (COX-1) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) izoenzimlerinin her ikisini de inhibe ederler. Siklooksijenaz araşidonik asitten tromboksan ve prostaglandin yapımında enzim görevi görür. Prostaglandinler inflamasyon oluşum sürecinde diğer görevli maddelerle birlikte iletim molekülü olarak rol oynar.Bu etki mekanizması John Vane tarafından ortaya çıkarıldı ve bilim adamı bu şekilde Nobel ödülü sahibi oldu.

Örnekler

NSAİİler kimyasal yapılarına göre geniş bir şekilde sınıflandırılırlar. Aynı grup içindeki NSAİİler benzer özellik ve tolerabilite gösterirler. Aynı dozda kullanıldıklarında NSAİİlerin klinik verimlilikleri arasında çok ufak farklar vardır. Bazı çok bilinen örnekler aşağıda verilmiştir.

Parasetamol (asetaminofen), siklooksijenaz'ı inhibe etme etkisine bağlı olarak bazen NSAAİler ile birlikte aynı grupta gösterilebilir. Ancak Parasetamol, gerçekten önemli bir antiinflamatuar etki göstermediği için gerçekten bir NSAİİ değildir.

Salisilatlar

 • Aspirin
 • Amoksiprin
 • Benorilat
 • Kolin magnezyum salisilat
 • Diflunisal
 • Faislamin
 • Metil salisilat
 • Magnezyum Salisilat
 • Salisil salisilat (salsalat)

Arilalkanoik asitler

 • Diklofenak (FDA tarafından güvenlik uyarısı.,
 • Aseklofenak
 • Asemetazin
 • Bromfenak
 • Etodolak
 • İndometazin
 • Ketorolak
 • Nabumeton
 • Sulindak
 • Tolmetin

2-Arilpropiyonik asitler (profenler)

 • İbuprofen
 • Karprofen
 • Fenbufen
 • Fenoprofen
 • Flurbiprofen
 • Ketoprofen
 • Loksoprofen
 • Naproksen
 • Tiyaprofenik asit
 • Suprofen

N-Arilantranilik asitler (fenamik asitler)

 • Mefenamik asit
 • Meklofenamik asit

Pirazolidin türevleri

 • Fenibütazon
 • Azapropazon
 • Metamizol
 • Oksifenbütazon

Oksikamlar

 • Piroksikam
 • Lornoksikam
 • Meloksikam
 • Tenoksikam

COX-2 İnhibitörleri

 • Selekoksib (FDA uyarısı 3/2005)
 • Etorikoksib
 • Lumirakoksib
 • Parekoksib
 • Rofekoksib (geri çekme 2004)
 • Valdekoksib (geri çekme 2005)

Sülfonanilidler

 • Nimesulid

Diğerleri

 • Likofelon
 • Omega-3 Yağ asitleri

Kullanım alanları

NSAİİler genellikler ağrı ve inflamasyonun olduğu yerdeki akut ve kronik durumun tedavisinde endikedir. Kolorektal kanserin önlenmesi ve kanser ile kardiyovasküler hastalık gibi diğer durumların tedavisindeki önleme potansiyelleri ile ilgili çalışmalar ise sürmektedir.

NSAİİler genellikle şu durumlarda semptomatik rahatlama için endikedirler: (Rossi, 2006)

 • Romatoid artrit
 • Osteoartrit
 • İnflamatuar artropatiler (örneğin: spondilit, psöriyatik artrit, Reiter's sendromu)
 • Akut gut
 • Dismenore
 • Metaztatik kemik ağrısı
 • Başağrısı ve migren
 • Ameliyat sonrası ağrı
 • İltihaplanma ve doku zedelenmesi yüzünden oluşan hafiften orta dereceye kadar ağrılar
 • Ateş
 • Böbrek sancısı

Aspirin, COX-1 i geri dönüşümsüz olarak inhibe edebilen tek NSAİİ olarak aynı zamanda platelet agregasyonu inhibisyonu içinde endikedir.Bu endikasyon arteriyel trombozun kontrol edilmesi ve ters kardiyovasküler etkilerin oluşumunun engellenmesi için gerekli bir etkidir.

2001 yılında, NSAİİ'ler Birleşik Devletlerde yıllık satışıyla 70,000,000 reçete ve 30 milyar raf arkası satış dozuna ulaşmıştır. (Green, 2001). NSAİİ'lerin yeni yeni ortaya çıkan endikasyonları ve bu yöndeki çalışmalar sonucu da bu rakamların gelecekte daha da artacağı tahmin edilmektedir.

Farmakokinetiği

Çoğu NSAİİler zayıf asidiktirler ve pKa'ları 3-5 aralığındadır. Mide ve bağırsak mukozasından iyi emilirler. Plazma proteinlerine çok yüksek oranda bağlanırlar (tipik olarak >95%). Genellikle Albümine bağlanarak taşınırlar böylece dağılım hacimleri yaklaşık olarak plazma hacmine çok yakın değerdedir. Çoğu NSAİİler karaciğerde oksidasyonon ve konjugasyon ile inaktif metabolitlerine metabolize olurlar ve tipik olarak idrarla atılırlar.Hastalık durumlarında metabolizma anormalleşebilir ve normal dozda dahi vücütta birikim oluşabilir. İbuprofen ve diklofenak kısa yarı ömre sahiptir (2-3 saat).Bazı NSAİİler (tipik olarak oksikamlar) çok uzun yarı ömre sahiptirler (öreneğin 20-60 saat).

Yan etkileri

NSAİİ'lerin yaygın kullanımı bu görece güvenli olan ilaçların yan etkilerinin yaygınlaşarak artmasına yol açmıştır. Bu grubun ajanlarında görülen iki ana yan etki grubu;gastrointestinal ve renal yan etkilerdir. Bu etkiler doza bağımlıdır ve birçok vakada ülserin nüksetmesi riski,üst gastrointestinal sistemde kanama ve ölüm bildirildiğinden bu ilaçların kullanımı bir parça da olsa sınırlanabilmiştir.

Kombinasyon riskleri

NSAİİ'ler COX-2 inhibitörleri ile kombine halde kullanılmazlar.,

Kardiyovasküler risk

Yakın zamanda yapılan bir analize göre plaseboyla karşılaştırıldığında yeni cox-2 antagonistleri ile geleneksel yğksek dozlu antienflamatuarların miyokard enfarktüsü riskini % 80 oranında artırdığı saptanmıştır.(Kearney et al, BMJ 2006;332:1302-1308).

Gastrointestinal ADRs

Nsaii kullanımı ile görülen başlıca advers etkiler gastrointestinal sistemde direkt ve indirekt iritasyondur.Asidik moleküller direk olarak gastrik mukozayı tahriş eder ve cox-1 in inhibisyonu koruyucu prostoglandinlerin seviyesini düşürür. Başlıca gastrointestinal advers etkiler şunlardır: (Rossi, 2006)

 • Bulantı
 • Dispepsi
 • ülser/kanama
 • Diyare

Ülserayon riski tedavinin süresi ve yüksek dozda ilaç kullanımı ile artar. Bu risk ilaçtan ilaca değişir. İndometazin, ketoprofen ve piroksikam en fazla gastrik advers etkiler gösterirken düşük dozda olmak üzere ibuprofen ve diklofenak da bu etki daha az görülür. (Rossi, 2006)

Aspirin gibi bazı Nsaii'lerin gastrointestinal yan etkileri azaltan enterik kaplı formülasyonları piyasaya sürülmüştür.

Kaynakça

 • Bombardier C, Laine L, Reicin A, Shapiro D, Burgos-Vargas R, Davis B, et al. Romatoid artritli hastalarda rofekoksib ve naproksenin gastrointestinal toksisite üzerine etkisinin karşılaştırılması. N Engl J Med 2000;343(21):1520-8. PMID 11087881
 • Cervera R, Balasch J. The management of pregnant patients with antiphospholipid syndrome. Lupus 2004;13(9):683-7. PMID 15485103
 • Chandrasekharan NV, Dai H, Roos KL, Evanson NK, Tomsik J, Elton TS, Simmons DL. COX-3, a cyclooxygenase-1 variant inhibited by acetaminophen and other analgesic/antipyretic drugs: cloning, structure, and expression. Proc Natl Acad Sci U S A 2002;99:13926-31. PMID 12242329
 • Graham GG, Scott KF, Day RO. Tolerability of paracetamol. Drug Saf 2005;28(3):227-40. PMID 15733027
 • Green GA. Understanding NSAIDS: from aspirin to COX-2. Clin Cornerstone 2002;3:50-59. PMID 11464731
 • Moore DE. Drug-induced cutaneous photosensitivity. Drug Safety 2002;25:345-72. PMID 12020173
 • Ostensen ME, Skomsvoll JF. Anti-inflammatory pharmacotherapy during pregnancy. Expert Opin Pharmacother 2004;5(3):571-80. PMID 15013926
 • Rossi S, editor. Australian Medicines Handbook 2006. Adelaide: Australian Medicines Handbook; 2006. ISBN 0-9757919-2-3 (Avustralya ilaç el kitabı) (İngilizce)
 • Thomas MC. Diuretics, ACE inhibitors and NSAIDs – the triple whammy. Med J Aust 2000;172:184-185. PMID 10772593
 • Wilkes JM, Clark LE, Herrera JL. Acetaminophen overdose in pregnancy. South Med J 2005;98(11):1118-22. PMID 16351032 (Gebelikte parasetamolün fazla dozda kullanımı.) (İngilizce)
 • http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm193047.htm

Dış bağlantılar

 • A.B.D. Milli Tıp Kütüphanesi: MedlinePlus® İlaç Bilgisi: Anti-inflamatuar İlaçlar, Nonsteroidal (Sistemik)Non steroidal antienflamatuar ilaçlar Hakkında Bilgi


Non steroidal antienflamatuar ilaçlar
Non steroidal antienflamatuar ilaçlar

Non steroidal antienflamatuar ilaçlar Hakkında Video


Non steroidal antienflamatuar ilaçlar konusunu görüntülemektesiniz.
Non steroidal antienflamatuar ilaçlar nedir, Non steroidal antienflamatuar ilaçlar kimdir, Non steroidal antienflamatuar ilaçlar açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru