NimesulidNimesulid (4-nitro-2-fenoksi-metanosulfonanilid), 1996'da Pfizer ilac firmasi tarafından Türkiye'de piyasaya Mesulid adı altında çıkarılan bir non-steroid antiinflamatuar ilaçtır (NSAİİ).

İlacin emilimi tama yakın olup %99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Karaciğerde metabolize olan nimesulid'in başlıca metaboliti 4-hidroksi-nimesulid'dir. Metabolitleri %80 idrar, %20 dışkı ile atılır. Plasma yarı ömrü 3.15 saatdir.


Konu başlıkları

 • 1 Endikasyonları
 • 2 Kontrendikasyonları
 • 3 Uyarılar
 • 4 Yan Etkiler
 • 5 Etkileşmeler
 • 6 Doz Önerisi
 • 7 Toplatma ve serbest bırakma
 • 8 Kaynaklar

Endikasyonları

Akut ağrı, ağrılı osteoartrit ve primer dismenorenin semptomatik tedavisinde en­di­ke­dir.

Kontrendikasyonları

Ni­me­su­li­d, As­pi­rin ve­ya di­ğer NSAİ ilaç­la­ra kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yo­nu (ör­ne­ğin bron­kos­pazm, ri­nit, ür­ti­ker gi­bi) olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ak­tif pep­tik ül­se­ri, nük­se­den ül­ser öy­kü­sü olan has­ta­lar ve­ya gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­sı olan­lar­da, cid­di ko­agü­las­yon bo­zu­klu­ğu olan­lar­da, ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve şid­det­li böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.

Uyarılar

Ni­me­su­lid ile te­da­vi sı­ra­sın­da ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı ile uyum­lu semp­tom­lar (ör­ne­ğin ano­rek­si, bu­lan­tı,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, hal­siz­lik, ko­yu renk­li id­rar ve­ya sa­rı­lık) gös­te­ren has­ta­lar, dik­kat­li­ce iz­len­me­li­dir. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­rin­de anor­­­mal­lik ge­li­şen has­ta­lar­da te­da­vi­ye de­vam edil­me­me­li­dir. Bu has­ta­lar ni­me­su­lid ile ye­ni­den te­da­vi edil­me­me­li­dir. Na­dir du­rum­lar­da, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ve ül­se­ras­yon ge­li­şe­bi­lir; bu has­ta­lar­da ilaç ke­sil­me­li­dir. Re­nal ve­ya kar­di­yak bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da dik­kat ge­rek­li­dir, çün­kü NSAI ilaç­la­rın kul­la­nı­mı re­nal fonk­si­yon­lar­da bo­zul­may­la so­nuç­la­na­bi­lir. Re­nal fonk­si­yon­lar­da bo­zul­ma mey­da­na ge­lir­se, te­da­vi ke­sil­meli­dir. Yaş­lı has­ta­lar NSAI ilaç­la­rın yan et­ki­le­ri­neda­ha du­yar­lı­dır. Yaş­lı­lar­da NSAI ilaç­la­rın uzun sü­re­li kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Ge­be­lik sı­ra­sın­da ve­ya em­zi­ren ka­dın­lar­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan Etkiler

En sık bil­di­ri­len­ler, dö­kün­tü,ür­ti­ker, ka­şın­tı, eri­tem, an­ji­yo­ödem, bu­lan­tı, gast­rik ağ­rı, ab­do­mi­nalağ­rı, di­ya­re, kons­ti­pas­yon, na­di­ren pep­tik ül­ser, per­fo­ras­yon ve­yacid­di ola­bi­len gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma görülebilir.

Etkileşmeler

Ni­me­su­lid bü­yük oran­da pro­te­in­le­re bağ­lan­dı­ğın­dan, pro­te­in­le­re bağ­la­nan di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ni­me­su­lid ile an­ti­di­ya­be­tik­le­rin ve­ya di­üre­tik­le­rin (fu­ro­se­mid) bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı kli­nik ola­rak an­lam­lı bir et­ki­leş­me­ye yol aç­ma­mış­tır. Ni­me­su­lid an­ti­ko­agü­lan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­lır­ken ih­ti­yat­lı olun­ma­lı­dır. Fu­ro­se­mid­le bir­lik­tekul­la­nı­mı, ni­me­su­li­din da­ğı­lım hac­min­de ha­fif bir ar­tı­şa, fu­ro­se­mi­dineli­mi­nas­yon ya­rı öm­rün­de ha­fif bir azal­ma­ya yol aç­mış­tır. Her iki et­ki­le­şimde kli­nik ola­rak an­lam­lı bu­lun­ma­mış­tır.

Doz Önerisi

Yetişkinlerde doz gün­de 2 kez 100 mg’lik 1 tab­let ya da saşedir. Tab­let­ler bir mik­tar sı­vıy­la yu­tul­ma­lı­dır. Saşe içeriğigra­nül­ler ise bir mik­tar su­da çö­zün­dü­rül­me­li ve içil­me­li­dir. Yi­ye­cek­ler­lebir­lik­te alın­ma­sı ila­cın emi­li­mi ve bi­yo­ya­rar­la­nı­mı­nı et­ki­le­mez.Has­ta uyu­mu­nu ar­tır­mak için ye­mek­ten son­ra alın­ma­sı öne­ri­lir.


Toplatma ve serbest bırakma

10 Mayıs 2002'de yan etkileri nedeni ile ilaç Türkiye'de satışı askıya alınmış ve toplatılmıştır. İlaç Finlandiya ve İspanya'da da askıya alınmış olup ABD tarafından FDA onayı yoktur. Nimesulid, Avrupa Birliği Ruhsatlandırma Kurumu’nun (EMEA) ilacı güvenli bulunmasıyla, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından tablet ve saşe formlarının satışına izin verildi.

Kaynaklar

 1. ^ Balıkesir Tabip Odası
 2. ^ İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklaması
 3. ^ Medimagazin 29 Aralık 2003 tarihli haberi


Nimesulid Hakkında Bilgi


Nimesulid
Nimesulid

Nimesulid Hakkında Video


Nimesulid konusunu görüntülemektesiniz.
Nimesulid nedir, Nimesulid kimdir, Nimesulid açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video