Meymun el-Kaddah


İslâm
Hûkuk-Fıkh

Kavramları

Fıkıh • Şeriat • Re'y
İçtihad • Fetva

Efâl-i mükellefin:

Farz • Vâcip • Sünnet
Mendub • Mübah (Helâl)
Mekruh • Müfsid • Harâm

Hukuk Kaynakları

Aslî deliller:

Kur'an • Sünnet
İcma • Kıyas

Fer'î deliller:

Mesâlih-i mürsele • İstihsân • İstishâb • Zerâyi
Örf-Âdet-Teâmül • Sahâbî kavli
Geçmiş Şeriatlar

Günümüzde fıkhî mezhepler Sünnîler'in dört fıkhî mezhebi:
 • Hanefî (İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe)
 • Malikî (Mâlik bin Enes)
 • Şafi (İmam Şâfiî)
 • Hanbelî (Ahmed bin Hanbel)
Diğer Sünnî fıkıh mezhepleri:
 • Zâhirî (Davûd el-Isbehânî ve İbn Hazm)
 • Selefî (Takiy’ûd-Dîn İbn-i Teymiyye)
Şiîliğin İmamiye fıkhından üç mezhep:
 • Zeyd’îyye (Zeyd bin Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn)
 • İsmâ‘îl’îyye/Yedicilik (Nizârî ve Mustâ‘lî)
 • İsnâ‘aşer’îyye/Onikicilik (Câferî ve Alevî)
Haricîler:
 • İbadiyye
Siyâsî ve Fıkhî mezhepler İslâm'da Siyâsî ekôller ve fıkhî mezhepler
 • Şîʿa-i Muhlîsîn: Sünnîler ve Zeydîler
  • Şîʿa-i Ulâ (Ehl-i Sünnet vel Cemaat)
   • Hanefîlik
   • Malikîlik
   • Şafiîlik
    • Zâhîrîler
     • İmâm Dâvud-u Zâhîrî
     • Ebû Muhammed İbn Hazm
   • Hanbelîlik
    • Selef-i Sâlihîn
     • Takiy’ûd-Dîn İbn-i Teymiyye
      • Ghulat Selef’îyyûn
       • Vehhabilik
  • Zeydîlik
   • Betr’îyye/Sâlih’îyye
   • Cerîr’îyye/Süleyman’îyye
   • Yemen Zeydîleri
    • Kâsım’îyye
    • Hadâv’îyye
    • Muhteria
    • Mutarrif’îyye
   • Alavîler
    • Nâsır’îyye
    • Kâsım’îyye
   • Ghulat Zeyd’îyye
    • Cârûd’îyye
    • Nâim’îyye
    • Ya'kûb’îyye
 • Haricîlik
  • Ezarikâ
  • Sufr’îyye
  • Necedât
  • Acâride
  • İbâz’îyye
  • Ghulat Haricîler
   • Yezîd’îyye
   • Meymûn’îyye
 • Ghulat-i Şîʿa
  • Sebe’îyye (ʿAbd Allâh İbn-i Sebe)
  • Hattâb’îyye (Ebû’l-Hattâb el-Esedî)
   • Bezîg’îyye
   • Hattâb’îyyet-ûl Mutlâka
  • Keysân’îyye
   • Muhtâr’îyye/Keysân’îyyet-ûl-Hullas
   • Hâşim’îyye
    • Harb’îyye
    • Muâv’îyye/Cennâh’îyye
     • Hâris’îyye
    • Beyân’îyye
   • Râvend’îyye
    • Rizâm’îyye
     • Bû’ Müslim’îyye
      • Sinbâd’îyye
      • Berkûk’îyye
      • Havâl’îyye
     • Muhammira
      • Mukannaʿîyye
      • Hûrremdîn’îyye
       • Bâbek’îyye
       • Mazyâr’îyye
       • Kızılbaşlar
      • Kûl’îyye
     • İshâk et-Türk’îyye
    • Riyâh’îyye
   • Kebr’îyye
 • Şîʿa-i Bâtın’îyye (İbn-i Meymûn)
  • Hallâc’îyye
  • Hulûl’îyye
  • Alevîler (Tasavvufî-Bâtınîler)
  • Hulmân’îyye
  • Karmatîler
   • Ebû Saʿid’îyye
   • Cennâb’îyye
  • Ghulat Bâtıniyye (Bâtınîler)
   • Keyyâl’îyye
   • Hâkim’îyye (Dürzîler)
   • Sabbah’îyye (Elemûtlar)
 • Şîʿa: İsmâ‘îl’îyye ve İsnâ‘aşer’îyye
  • İmamiye-i Seb’îyye (İsmâilîlik)/Yedicilik
   • El-İsmâʿîliyyet’ûl-Hâlisa (Yediciler)
   • Mustâ‘lîler (Mustâ‘lîyye)
    • Mecîd’îyye/Hâfız’îyye
    • Tâyyîb’îyye
     (Et-Tâyyîb Ebû’l-Kâsım)
     • Davudî İsmailîlik
      • Süleymanî İsmâilîlik
      • Alavî Buhra
      • Kutbî Buhra
   • Nizârîler (Nizâr’îyye)
  • İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye/Onikicilik
   • Câferîlik
    • Ahbâr’îyye
    • Usûl’îyye
   • Alevîlik
  • Ghulat İmamiyye
   • Mûgır’îyye
   • Mansûr’îyye
   • Azâkıra
   • Albâ’îyeyye (Ulyâ’îyye)
   • Zemm’îyye
   • Ayn’îyye
   • Mim’îyye
   • Sîn’îyye
   • Muhammise
   • Şûray’îyye
   • Gurâb’îyye
   • Zübâb’îyye
   • Nusayr’îyye
 • Şemânîlik’den İslâmiyet’e bağlananlar
  • Babâîlik
   • Vefâ’îyye
   • Kızılbaşlar
    • Çepniler
    • Tahtacılar
   • Baba Rasûl (İlyâs’îyye)
    • Sarı Saltık Baba (Saltuk’îyye)
    • Behlül Baba
    • Aybek Baba
     • İshâk Baba (İshâk’îyye)
     • Burak Baba (Burak’îyyûn)
    • Lokman Baba (Yesevîlik)
     • Haydar Baba (Haydarîlik)
      • Hacı Bektâş (Bektâşîlik)
       • Balım Sultan (Dedebabalık)
        • Demir Baba (Âli’îyye)
        • Harabâti Baba (Harabât’îyye)
 • İslâmiyet’ten çıkan Dinler
  • Haşhaşilik
  • Ali İlâhîlik
  • Nusayrîlik
  • Dürzîlik
  • Hurûfîlik (Nâimî)
   • Nûktâvîlik (Noktacılık)
  • Şeyhîlik (Ahisâ’îyye)
   • Bâbîlik (Seyyid Ali Muhammed)
    • Ezelî Bâbîler (Subh Ezel)
    • Bahâîlik (Bahâ’ûl-Lâh)
  • Kadıyânilik
 • İslâm dışı dinler
  • Zerdüştçülük
   • Zurvanizm
   • Mazdekçilik
  • Mani dini
  • Budizm
  • Sâbiîlik
  • Nebatiler
  • Luviler
  • Hitit mitolojisi
  • Yezdânizm
   • Yâresânîlik
   • Êzîdîlik
   • Işıkçılık
Kaynak: Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011.
Unvan ve Makamlar
Merci-i Taklid • Ulema • Halife
Müftü • Kadı • Fakih • Muhaddis
Molla • İmam • Mevlevi
Şeyh • Pencap Şeyhi
Müceddid • Mevlana • Ayetullah

Meymun el-Kaddah ( Doğum: ? - Ölüm: Hicrî 210 / M. 825[1]) Bâtınîliğin ve İsmâ‘îl’îyye mezhebinin, özellikle de Nizârî fıkhının gerçek kurucusu. Kur'an-ı Kerîm’in "te’vil" olarak nitelendirilen mecazî tefsirinin moda olduğu dönemlerde bu görevi en ciddi şekilde üstlenerek dinî bir felsefe akımının evrim sürecini başlatan şahsiyettir. Sözde oftalmolog ama gerçekte şüphesiz ok ve mızrakların saplarının üreticisi olan Meymûn el-Kaddâh, Beşinci İsnâ‘aşer’îyye İmmâmı Muhammed el-Bakır'ın Mekkeli müridlerindi ve oğlu ʿAbd Allâh ibn-i Meymûn'a Altıncı İsnâ‘aşer’îyye İmmâmı Câʿfer es-Sâdık'ın öğretilerini nakletmişti. Böylece baba-oğul İsnâ‘aşer’îyye-İmâmiye öğretisine kuvvetle vakıf olan şahsiyetlerdendi. Aslen Huzistan Eyaleti'nde Qūraǰ al-ʿAbbās'tan olup "Gnostik-Bardesanite-Düalist" inanç sahiplerindendiler. Ayrıca, mevcut inanç ve geleneklere kuvvetle muhalif, kışkırtıcı inanç ve i'tikat sahibi Ghulat-i Şîʿa'dan Ebû’l-Hattâb el-Esedî'nin öğretilerinin de takipçisiydiler.[2][3][4] Aḵū Moḥsen'e göre oğul "ʿAbd Allâh ibn-i Meymûn" Karmatîlik öğretisinin gerçek atasıydı.[5]

Konu başlıkları

 • 1 Yaşamı ve kişiliği
  • 1.1 Hakkındaki eleştiriler
  • 1.2 Nizârî-Bâtınî İsmâ‘îl’îyye mezhebindeki makâmı
 • 2 Kaddah’îyye nazariyesi
 • 3 Kaynakça
  • 3.1 Dış bağlantılar

Yaşamı ve kişiliği

İran'da Ahvaz kentinde doğdu. Makhzumî aşiretindendi. Muhammed el-Bakır ve oğlu İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın özgürleştirdiği kölelerdendi. Onların yanında yetişerek ilâhiyat ilîmlerinde uzmanlaştı. "Meymun el-Kaddah" çevresinde zühd hayâtı yaşayan dindar bir şahsiyet olarak tanınmıştı. Gizli İsmâ‘îl’îyye hareketinin yayılması görevi için seçildi ve bu hareketin gelişiminin ve inkişaf etmesinin baş mimârı oldu. Arkasında, Aban ve ʿAbd Allâh adında iki oğlunu bıraktı.[5]

Hakkındaki eleştiriler

"Meymun el-Kaddah" ve oğlu "ʿAbd Allâh bin Meymun" Araplar tarafından İslâmî ilke ve öğretilere karşı olmakla suçlandılar ve İslâmiyeti tahrip etmeye azmetmiş İran kökenli bir hareketin öncüleri olmakla ithâm edildiler.[6][7] Hattâ daha da ileri giden bazı yazarlar tarafından sadece Arap karşıtı bir muhalefet hareketi olmaktan da öte, İslâm aleyhtarı bir devrim gerçekleştirmekle suçlandılar.[8] Ayrıca İmâmet (İsmâ‘ilî i'tikadı)nı, içerisine Manichéisme ile Mazdaizm dinlerinde mevcût olan öğretileri sokmak suretiyle gayrî-İslâmî bir tarzda geliştirmekle de ithâm edildiler.[9] İslâmî öğretilere şiddetle karşı çıkan "Meymun el-Kaddah" ile oğlu "ʿAbd Allâh bin Meymun" ikilisinin Araplar'a karşı duydukları kin ve nefretlerini gizleyemedikleri de aleyhlerinde ortaya atılan diğer şiddetli suçlamalar arasında yer almaktaydı.[10][11]

Nizârî-Bâtınî İsmâ‘îl’îyye mezhebindeki makâmı

"Meymun el-Kaddah" ve oğulları "ʿAbd Allâh bin Meymun" ile "Aban bin Meymun" Nizârî-Bâtınî İsmâ‘îl’îyye mezhebince tâkdis edilmiş ve azizler listesine alınmışlardır.[12] "Meymun el-Kaddah" ve oğullarının İmâm Câʿfer es-Sâdık'tan en doğru Bâtınî bilgilerin mirasını aldıklarına ve daha sonra da bunları İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın torunu Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir'e naklettikleri inancı Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye özellikle de Nizâr’îyye i'tikadının temelini teşkil eder.

Ayrıca bakınız: İmâmet (Şîʿa-i Bâtın’îyye i'tikadı), İsmâ‘îl’îyye, İmâmet (İsmâ‘ilî i'tikadı), İmâmet (Nizârî i'tikadı), İmâmet (Melâhide-i Bâtın’îyye i'tikadı), İmâmet (Elemût-Bâtınîliği i'tikadı), İmâmet (Bâtınî-Babâ’îyye i'tikadı), İmâmet (Alevî-Bâtın’îyye i'tikadı), Hurûf’îyye, Bektâş’îyye, Nusayr’îyye ile Dûrz’îyye

Kaddah’îyye nazariyesi

Bu nazariyeye göre "Meymun el-Kaddah" ismi "Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir" tarafından asıl kimliğini gizlemek maksadıyla kullanılan gizli bir kod adıydı. Ayrıca Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir'in oğlu olan Vâfî ʿAhmed (ʿAbd Allâh bin Muhammed / ʿAbd Allâh el-Vâfî) de asıl kimliğini gizlemak amacıyla kendisini "ʿAbd Allâh bin Meymun" olarak tanıtmaktaydı.[13] Daha sonra bu gizli kod adı kullanma mes'elesi İsmâilîler aleyhine de kullanılır oldu. Abbâsîler Sekizinci İsmâ‘îl’îyye imâmı Vâfî ʿAhmed (ʿAbd Allâh bin Muhammed / ʿAbd Allâh el-Vâfî)’nin Meymun el-Kaddah’ın oğlu olduğunu iddia ederek, Fâtımîler Hâlifeliği’nin neslinin aslında İmâm Câʿfer es-Sâdık’a bağlanmadığını öne sürmeğe başlamışlardı.

Ayrıca bakınız: İmâm Câʿfer es-Sâdık, İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek, İsmâ‘îl’îyye, Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir, Vâfî ʿAhmed (ʿAbd Allâh bin Muhammed), Takî Muhammed (ʿAhmed bin ʿAbd Allâh), Razî ʿAbd Allâh (Hüseyin bin ʿAhmed), Ebû Muhammed ‘Ubayd Allâh ibn el-Huseyn el-Medhî ile Fâtımîler Hâlifeliği

Kaynakça

 1. ^ Jawbari, Kashfu'l-Asrar (L. Massignon tercemesi)
 2. ^ Kaššī, Reǰāl, ed. Sayyed Aḥmad al-Ḥosaynī, Karbalā, 1963, sahife: 212 ve 332.
 3. ^ Naǰāšī, Reǰāl, Bombay, 1317/1899, s. 148.
 4. ^ Ṭūsī, Fehrest, ed. M. Ṣādeq, Naǰaf, 1356/1937, s. 129.
 5. ^ a b Encyclopædia Iranica, ʿABDALLĀH B. MAYMŪN AL-QADDĀḤ
 6. ^ Silvestre de Sacy, Expose de la Religion des Druzes, Sahife 31, Paris, 1838.
 7. ^ Browne, E. G. A Literary History of Persia Cilt 1, sahife 405, New York, 1902.
 8. ^ W. Montgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology, Sahife 126, Edinburgh, 1985.
 9. ^ Goeje, R.A. Nicholson.
 10. ^ Saunders, J. J., A History of Medieval Islam, sahife 128, London, 1965.
 11. ^ Balcıoğlu, Tahir Harimî, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, Kanaat Yayınevi, 1940.
 12. ^ Ivanow, W. The Rise of the Fatimids, Sahife 56, Calcutta, 1942.
 13. ^ Syed Abid Ali Abid, Political Theory of the Shiites, (A History of Muslim Philosophy, Derleyen: M. M. Sharif, Cilt 1, sahife 740, Germany, 1963.)

Dış bağlantılar

 • Maymun al-Qaddah
 • Qaddahid teorisi


Meymun el-Kaddah Hakkında Bilgi

Meymun el-Kaddah

Meymun el-Kaddah
Meymun el-Kaddah

Meymun el-Kaddah Hakkında Video


Meymun el-Kaddah konusunu görüntülemektesiniz.
Meymun el-Kaddah nedir, Meymun el-Kaddah kimdir, Meymun el-Kaddah açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video