LiberteryenizmLiberteryenizm, en yüksek siyasi amaç olarak özgürlüğü destekleyen politik felsefeler dizisidir. Siyaset felsefesinde özellikle bireysel özgürlük, gönüllü işbirliği, ifade ve eylem özgürlüğünün vurgulanmasına karşılık gelir. Otoriteryenliğin zıt anlamlısıdır. Günümüzde genellikle küçük kapsamlı devleti olan bir toplum veya devletsiz toplum taraftarlığını ifade eder.

Liberteryen okullar arasında devletin varlığına ilişkin farklı yaklaşımlar bulunmaktadır; bazıları sınırlı yetkilere sahip devleti savunurken diğerleri devletin ortadan kaldırılmasını savunabilir. Minarkistler saldırganlık, hırsızlık, sözleşmenin ihlali, dolandırıcılığı önlemekle sorumlu sınırlı bir devleti savunurken Anarşistler, devletin siyasi sistem olarak tümüyle ortadan kaldırılması gerektiğini savunur. Bazı liberteryenler laissez-faire kapitalizmini ve özel mülkiyeti desteklerken diğerleri özel mülkiyet yerine ortak veya kooperatif mülkiyeti ve yönetimi savunur (Liberteryen sosyalizm). Liberteryenizm terimi geniş bir yelpazeyi ifade etmekle birlikte günümüzde çoğunlukla klasik liberalizmin devamı veya onun radikal biçimi olarak adlandırılır.

Konu başlıkları

 • 1 Etimoloji
 • 2 Felsefe
  • 2.1 Laissez-faire kapitalizmi
   • 2.1.1 Neo-klasik liberalizm
   • 2.1.2 Anarko-kapitalizm
   • 2.1.3 Objektivizm
  • 2.2 Liberteryen sosyalizm
   • 2.2.1 Anarşizm
   • 2.2.2 Liberteryen Marksizm
  • 2.3 Geoliberteryenizm
 • 3 Tarihçe
  • 3.1 Aydınlık Çağ
  • 3.2 Mutualizm
  • 3.3 Bireyci anarşizm
  • 3.4 Birinci Enternasyonal
 • 4 Modern Liberteryenizm
  • 4.1 Liberteryenizm
  • 4.2 Sol liberteryenizm
 • 5 Etkili Liberteryen Düşünürler
 • 6 Faydalı Yazılar
 • 7 Dış bağlantılar
 • 8 Kaynakça

Etimoloji

Le Libertaire, Journal du Mouvement Social

Terim Fransızca "libertaire" kelimesinden gelmektedir. Devrimci anarşist Joseph Déjacque Le Libertaire, Journal du Mouvement Social dergisini 1858 ile 1861 arasında New York’da çıkardı; “liberteryen komünizm” teriminin kullanımı ise Fransız anarşist kongresinin bunu benimsediği Kasım 1880′e kadar gitmektedir. “Liberteryen” teriminin kullanımı, anarşizm karşıtı yasaları delmek ve halkın aklındaki “anarşi” kelimesinin olumsuz çağrışımından sakınmak üzere Fransa’da kullanılmaya başlandığı 1890′lardan sonra daha da popüler hale geldi. Daha sonra farklı bir kullanım ABD'de ortaya çıkar. Liberalizmin yirminci yüzyılda geçirmiş olduğu anlam değişikliklerinden dolayı ‘sol’ düşünceleri savunanlara ABD'de "liberal" denilmeye başlanmasından beri klasik liberal geleneğin takipçisi olanlar, kendilerini ve düşüncelerini ‘liberaller’den ayırmak için ‘liberteryenizm’ kavramını kullanmaktadır. Bu yeniden canlanmayla birlikte serbest piyasa liberalizmi, düşünce kuruluşları ve siyasi partilerin aracılığı ile Kuzey Amerika dışında yayılmıştır.

Türkçede kullanılan "liberter" kavramı "liberteryen" ile aynı anlama sahiptir, bazıları tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Felsefe

Liberteryen felsefeler genellike üç temel konu üzerine yoğunlaşır: hangi eylemlerin ahlaki olduğunun saptanması, özel mülkiyetin meşruluğu ve devletin meşruluğu. Genel olarak aynı kavram altında değerlendirilmelerine rağmen liberteryen düşünürleri çoğunlukla aynı görüşte olan bir bütün ya da grup gibi düşünmemek gerekir. Çünkü bu düşünürler arasında çok önemli farklılıklar bulunmaktadır. Hatta bu filozoflardan herhangi ikisinin bile görüşleri aynı değildir. Yine de bu düşünürlerin hepsine liberteryen öğreti taraftarı denilmesi, onların genel anlamda, hayatın her alanına ilişkin sınırlamaları reddedip özgürlüğü temele alan ortak paydaları olması sebebiyledir.

Liberteryenizm terimi anarko-kapitalizm, liberteryen sosyalizm (anarşizm ve liberteryen marksizm) dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi ifade etmekle birlikte çoğunlukla klasik liberalizmin devamı veya onun radikal biçimi olarak adlandırılır.

Laissez-faire kapitalizmi

Neo-klasik liberalizm

Ana madde: Klasik liberalizm Friedrich Hayek

20. yüzyılda Friedrich Hayek ve Milton Friedman sosyal liberalizm ve Keynesyenizme karşı devletin bireysel özgürlüğü sağlamak amacıyla mümkün olduğunda küçülmesi gerektiğini savundu. Klasik liberal fikirlere yönelik bu yeniden geri dönüşe neo-klasik liberalizm dendi.

Anarko-kapitalizm

Ana madde: Anarko-kapitalizm Anarko-kapitalizm'in kurucu Murray Rothbard.

Anarko kapitalizm (ayrıca özel mülkiyet anarşizmi veya serbest piyasa anarşizmi ile ifade edilebilir) özel mülkiyet hakkına, iktidar müdahalesinin reddine ve temel toplumsal etkileşim mekanizması olarak rekabete dayalı serbest piyasanın savunusuna dayanan siyasal düşüncedir. Anarko kapitalizm, özel mülkiyeti şu şartlarda meşru görür: bir emek ürünü ise, ticaret etkinliği nin bir sonucu ise veya hediye olarak elde edilmiş ise. Ekole göre, anarko kapitalist toplumda; serbest piyasa işleyişini, toplumsal kurumları, yasa uygulamalarını, güvenliği ve altyapıyı, devlet yerine kar amaçlı rekabete dayalı şirketlerin, yardım derneklerinin veya gönüllülüğe dayanan birliklerin düzenlemesi öngörülür.

Anarko kapitalizm, piyasa teorisyenleri Gustave de Molinari, Frederic Bastiat ve Robert Nozick ile birlikte Amerikalı bireyciler Tucker ve Spooner gibi düşünürlerin fikirleri ile şekillenmiştir Bir tür bireyci anarşizm biçimi olarak karakterize edilir Fakat, Tucker ve Spooner'ın çizgisinde olan bireyci anarşizmden farklı olarak, anarko kapitalizm emek değer teorisini ve onun normatif uygulamalarını reddeder. Anarko kapitalist düşünceler agorizm ve piyasa merkezli liberteryen sol felsefelerin gelişimine katkılarda bulunmuştur.

Anarko kapitalizm hem doğal haklar hem de faydacı (utilitarian) temelde savunulmuştur. Rothbard uzlaşmaya dayalı değişimi ifade eden serbest piyasa kapitalizmini, onu yoketmek üzere baskıcı yöntemler kullanan hükümet ve büyük şirketler arasında bir birliktelik olarak tanımladığı devlet kapitalizminden ayırır. Bu bağlamda Rothbard "kapitalizm"i anarşizmin en yetkin ifade biçimi ve aynı şekilde anarşizmi de kapitalizmin en yetkin ifade biçimi olarak tanımlamıştır.

Objektivizm

Dünyayı kaldıran Atlas.

20. yüzyılın ünlü düşünürlerinden Ayn Rand'ın eserleri ilk yayınlandıkları andan itibaren entelektüel alanda önemli bir etki yaratmıştır. Onun ortaya koyduğu yeni ahlak anlayışı (akılcı bencillik ahlakı) zamanın altruist-kolektifçi modasına meydan okumuştur. Objektivizm olarak bilinen felsefesi ünlü romanlarının temasıdır.

Ona göre etik mistik bir fantezi ya da sosyal bir anlaşma değildir, vazgeçilebilir, sübjektif bir lüks de değildir. Etik; doğaüstü güçlerin, insanın komşuları ve kaprislerinin lütfu olarak değil, realite ve hayatın doğasının bir lütfu olarak, bireyin hayatta kalmasının nesnel bir gereksinimidir. Objektivist etik akılcı bencilliği, yani insanı kurban etme ilkelliğinin ötesine asla geçememiş, akılcı olmayan kaba kuvvet kullanıcılarının arzuları, hisleri veya kaprisleri ile üretilen değerleri değil, insan bekasının gerektirdiği değerleri destekler ve savunur.

Liberteryen sosyalizm

Ana madde: Liberteryen sosyalizm

Liberteryen sosyalizm veya özgürlükçü sosyalizm ( sosyalist anarşizm ya da sol liberteryenizm olarak da adlandırılır.), güdümsüz, ekonomik ya da toplumsal katmansız, birey özgürlüğüne ve eşitliğine dayalı, her tür bilgiye erişmede ve kullanmada fırsat eşitliği sağlayan, anarşist özelliklere sahip bir sosyalizm anlayışıdır.

Bu eşitlik ve özgürlük, ancak özel mülkiyetin sona erdirilmesiyle mümkün olacaktır. Böylece üretim ve kaynakların, toplumun bütününü kapsayacak biçimde paylaştırılması sağlanır. Bununla birlikte Liberteryen sosyalizm, gayrimeşru otoriteyi tanımlamayı, eleştirisini yapmayı ve sonuçta da toplum yaşamının her yanındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlar. Libertereyn sosyalistlere göre “gerek ekonomik, politik, dinsel; gerekse cinsiyetçi olarak kurumsallaşan güç, hem özneyi (faîl) hem nesneyi (mefûl) vahşileştirir.”

Diğer yönetsel sosyalizm anlayışları devlette ya da siyasi partilerde egemenlik kurmak üzere ekonomi ve kamu yönetimi alanlarında etkinlik gösterirken; Liberteryen sosyalistler, sendikalar, meslek odaları, işçi konseyleri, belediyeler, yurttaş meclisleri (mahfilleri) vb. bürokratik olmayan, doğrudan demokrasi uygulanabilecek alanlara yönelmektedirler. Liberteryen sosyalistler, devlet yapılanmasını kapitalist sınıf egemenliğinin surları ve kalesi olarak tanımlar.

Liberteryen sosyalizm olarak nitelenen siyasi felsefe, anarko-komünizm, anarko-kolektivizm, anarko-sendikalizm gibi anarşizm varyantlarını, ortaklığı,,toplumsal ekolojiyi, özyönetimciliği ve konsey komünizmini kapsamaktadır). Bazı kaynaklar Libertereyn sosyalizmi kısmi ve yan anlamlı olarak anarşizm ve sosyalist anarşizm ile bağdaştırır.

Anarşizm

Ana madde: Anarşizm Genellikle anarşizmin sembolü olarak kullanılan daire içindeki A.

Anarşizm, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir.

Bu hareketler genellikle, merkezi politik yapılar, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve ekonomik kurumlar yerine toplumsal ilişkilere dayanan gönüllü etkileşim ve özyönetimi savunur, özgürlük ve otonomi ile karakterize edilen bir toplumu arzular. Bu felsefeler, anarşi terimiyle özgür bireylerin gönüllü etkileşimine dayanan bir toplumu, bireylerin ve toplulukların alınan kararlardan etkilendikleri ölçüde söz sahibi olması düşüncesini ifade eder.

Zorlayıcı kurumlara ve toplumsal bazlı hiyerarşilere karşı olmak anarşizmin asli ilkelerindendir ve ayrıca anarşizm gönüllülüğe dayanan bir toplumun nasıl işleyeceği konusunda olumlu bir görüşü ifade eder.

Liberteryen Marksizm

Liberteryen marksizm, marksizmin anti-otoriter yönlerini vurgulayan ekonomik ve politik felsefelerin geniş bir kapsamını ifade eder.

Geoliberteryenizm

Ana madde: Geoliberteryenizm Henry George

Geoliberteryenizm, liberteryenizm ile georgizmi sentezleyen politik hareket ve ideolojidir.

Geoliberteryenler, georgizm savuncularıdır. Pozisyon olarak tüm doğal kaynakları - en önemlisi toprağı - tüm bireylerin eşit erişim hakkına sahip, ortak varlıklar olarak düşünürler; bu sebepten dolayı onlara göre bireylerin herhangi bir arazi üzerinde özel mülkiyet talep etmesi durumunda topluma kira ödemesi gerekir.

19. yüzyılın sonlarında Georgizm özellikle Amerikalı liberteryenler arasında etkili olmuştur. Georgist felsefe ekonomist Henry George ve yazılarına dayanmaktadır. Georgistler arazi değeri üzerinden vergi ödenmesinin ekonomik, verimli, adil ve hakkaniyete uygun olduğunu ve daha az adil ve verimli diğer vergilerin azaltılabileceğini veya ortadan kaldırılabileceğini, vergilerin zenginler tarafından öncelikle ödeneceğini ve ekonomik eşitsizliğin azalacağını, böylece yeterli gelir elde edilebileceğini savunur. Arazi değeri üzerinden vergi, birçok kişi tarafından ilerici bir vergi olarak tarif edilmiştir.

Tarihçe

Aydınlık Çağ

John Locke

18. yüzyıl boyunca klasik liberal fikirler Avrupa ve kuzey Amerikada gelişti, liberteryenlerin çeşitli okullarını etkiledi. Felsefi anlamda liberteryen kelimesi ilk olarak determinizm karşıtı, özgür iradeye inanan düşünürler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

John locke'un yazıları bu dönemde etkili olmuştur. Locke, siyaset kuramını toplumsal sözleşme teorisi üzerine kurmuştu. Thomas Hobbes gibi o da insanın doğası gereği bencil olduğuna inanıyordu fakat Hobbes'ın aksine Locke, toplumsal ilişkilerin sağduyu ve hoşgörü üzerine kurulu olduğuna da inanıyordu. Doğal olarak tüm insanlar eşit ve özgürdü. Herkesin kendi "hayat, sağlık, özgürlük ve mülkiyet"ini savunmak için doğuştan sahip olduğu hakları bulunmaktaydı.

Mutualizm

Benjamin Tucker

Mutualizm, 18. yüzyılda İngiliz ve Fransız işçi hareketleri ile ortaya çıktı ve ardından Fransa'da Pierre-Joseph Proudhon, ABD'de diğer bazı düşünürlerle bağlantılı olarak anarşist görünüm kazandı. Birleşik Devletler'de, örneğin Benjamin Tucker ve William B. Greene gibi bireyci anarşistler üzerinde etkisi görüldü.

Mutualizmin önemli kavramları arasında; federasyon, karşılıklılık, özgür ortaklık, gönüllülüğe dayanan sözleşmeler, kredi ve para reformu bulunur. Birçok mutualistin görüşüne göre hükümet müdahalesinin olmadığı bir serbest piyasa - emek değer teorisine göre - kar, kira ve faizi kaldırarak, fiyatları emek maliyetlerine çeker ve şirketler için işçilerin rekabeti yerine; firmaların ücretleri arttırarak işçiler için rekabet ettiği bir düzen sağlanır.

Mutualizm, kimi zaman bireyci ve kollektivist anarşizm arasında bir yerlerde bir sentez olarak görülür. Bu düşünce mutualistlerin kendi eserlerinde dile getirilmiştir. "Mülkiyet Nedir?" adlı eserinde Proudhon "özgürlük" kavramına eşdeğer olarak komünizm ve mülkiyetin diyalektik sentezi olan "anarşi" kavramını önerir. Pierre-Leroux'tan esinlenen Greene, mutualizmi üç felsefenin sentezinde arar:“komünizm, kapitalizm ve sosyalizm. Sonraki bireyci anarşistler mutualist terimini “sentez” temasına çok az vurgu yaparak kullandılar.

Proudhon’dan önce, Josiah Warren’de başarısız Owencı deneyimin ardından benzer görüşler öne sürmüştür. 1840 ve 1850’lerde, Charles A. Dana ve William B. Greene, Proudhon’un çalışmalarını ABD’de tanıttı. Greene Proudhon’un mutualizm kavramını ABD koşullarında yeniden değerlendirdi ve Benjamin R. Tucker'a bundan bahsetti.

Bireyci anarşizm

İlk Amerikalı anarşist olarak kabul edilen ve ilk anarşist dergisi "Barışçıl Devrimci"nin yazarı Josiah Warren.

Farklı geleneklerden oluşan bireyci anarşizm bireysel bilincin ve bireysel çıkarın herhangi bir kollektif organ ya da kamu otoritesi tarafından engellenmemesi gerektiğine inanır. Bireyci anarşizm, sosyal, sosyalist, kollektivist, komünalist akımların ortak mülkiyet düşüncesine karşı mülkiyetin bireylerin elinde bulunması fikrine olumlu yaklaşım sergiler. Bazı önemli temsilcileri: Henry David Thoreau , Josiah Warren ve Murray Rothbard’dır. Josiah Warren ilk Amerikan anarşist olarak kabul edilir. 1833 yılı boyunca Barışçıl Devrimci adlı haftalık dört sayfalık yayını kendi kurduğu yayın evinde yayınlamıştır. Ayrıca genelde William Godwin de bireyci anarşist olarak değerlendirilir. Godwin, yardımseverlik düşüncesini savunurken bunun yanında her bireyin, kendi emek ve mülkiyeti üzerinde bireysel söz hakkını dile getirmiş ve sonunda ortadan kalkmasıyla sonuçlanacak olan hükümetin zamanla küçülmesine yol açacak ilerlemeci akılcılığa inanmıştır.

Daha az radikal olmak üzere farklı bir bireyci anarşizm türü, Boston anarşistleri'nce savunuldu. Bunlar, serbest piyasa ve özel mülkiyeti destekliyorlardı. Özgürlüğün ve mülkiyetin korunmasını özel sözleşmelerle sağlama taraftarıydılar. Bunun yanında emeğin, maaş karşılığı takasını öngörüyorlardı, buna rağmen devlet tekelinde kapitalizmin (devlet garantisinde tekel olarak tanımlanır)) emeğin karşılığını sağlamayacağı uyarısını da yapıyorlardı. 19 yüzyılda dahi Amerikalı bireyciler arasında çeşitli konularda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı ve bu yüzden bireyci anarşizm açısından belirli bir teoriden bahsetmek mümkün görünmemektedir. Örneğin Tucker entelektüel mülkiyet haklarına karşı çkarken; Spooner desteklemekteydi. Tucker sadece kullanıldığı sürece toprak mülkiyetini savunurken, Byington ve Spooner mülkiyet konusunda bu tür bir kısıtlamadan bahsetmiyordu.

Önemli bir ayrışma, 19. yüzyılda Tucker ve bazı başka anarşistler, doğal haklar düşüncesini terk edip, Stirner'in felsefesi ışığında "egoizm"i benimsediklerinde görüldü. Bu yüzyılın ardından “bireyci anarşizmin doruk dönemi kapandı” Fakat, bireyci anarşizm, daha sonra Murray Rothbard ve 20. yüzyılın ortalarında anarko kapitalistlerce daha geniş bir çerçevede özgürlükçü hareket akımlarından biri olarak çeşitli değişikliklerle benimsendi.

Birinci Enternasyonal

Şiddetli reaksiyoner dönemin takip edeceği 1848 devrimleri sosyalist hareket açısından önemli bir aşamaydı. Devrimci hareketin ikinci en önemli aşaması yaklaşık yirmi yıl sonra 1864’de Uluslararası Emekçiler Birliği’nin kurulması ile başladı. İçinde Fransız Proudhon taraftarları, Blanquistler, İngiliz sendikalistler sosyalist ve sosyal demokratların bulunduğu Birinci Enternasyonal farklı devrimci hareketleri ve dünya işçilerini bir araya getirmek üzere sınırları aşan uluslararası sosyalist bir örgüt olarak kuruldu. İşçi hareketi ile olan doğrudan bağı nedeniyle zamanla önemli bir güç haline geldi. Karl Marx örgütte önde gelen ve Genel Kurul üyelerinden biriydi. Sol siyasetten geniş yelpazede birçok oluşumu içinde barındıran birlik bu özelliğinden dolayı çeşitli görüş ayrılıklarına da sahne olmaktaydı. Proudhon taraftarları, mutualistler, Marx'ın devlet sosyalizmi düşüncesine karşı çıkıyorlar, küçük mülkiyet hakkını savunuyorlardı. Aynı şekilde Enternasyonal’in anti otoriter seksiyonunun yanında 1868 yılında örgüte katılan Bakunin'de, devletin devrimci alaşağı edilmesini ve mülkiyetin kollektifleştirilmesini savunuyordu. Başlangıçta kollektivistler ile marksistler birlikte Enternasyonal’i daha devrimci sosyalist bir eğilime çekmek için çalışmış olsalar da sonraları örgüt, Marx ve Bakunin ile diğer önemli figürler çevresinde kamplara ayrıldı. Bakunin, Marx’ın düşüncelerini otoriter buluyor eğer Marksist bir parti iktidara gelirse, parti liderlerinin, karşısında savaştıkları yönetici sınfın yerini alacağı öngörüsünü ileri sürüyordu. 1872 yılında bu çatışma iki grup arasında doruk noktasına ulaştı ve Lahey Kongresinde ayrılık kesinleşti. Marx’ın girişimleriyle Bakunin ve James Guillaume, Enternasyonal’den ihraç edildi ve yönetim merkezi New York’a taşındı. Buna karşılık Enternasyonal’in anti-otoriter grubu devrimci anarşist bir program kabul ederek St Imier Kongresi'nde anarşist enternasyonali kurdu. Birinci Enternasyonal’in anti otoriter kesimi “ayrıcalıkları ve devlet otoritesini” özgür emek örgütleri ile alaşağı etmek “ isteyen anarko sendikalislerin öncüleri oldular.

Modern Liberteryenizm

Liberteryenizm

Bu modern liberteryenizm, bireysel özgürlüklerin korunmasıyla sınırlandırılmış minimal devlet fikrini güçlü şekilde savunan; serbest ticareti ve serbest piyasa ekonomisini destekleyen; 18. ve 19. yüzyıl klasik liberal fikirlerin çok daha sağlam entelektüel zeminde devamı olan bir 21. yüzyıl siyaset felsefesidir.

Modern liberteryenizm, Harvard Üniversitesi profesörü Robert Nozick'in Anarşi, Devlet ve Ütopya isimli kitabıyla akademik olarak tanınmıştır. Rawls'un adalet teorisini eleştirmek için yazdığı Anarşi, Devlet ve Ütopya kitabı modern liberteryenizmin en önemli kitaplarından biri haline gelmiştir. Bu kitapta Nozick, devletin rolünün, vatandaşları şiddetten ve hırsızlıktan korumak ve sosyal sözleşmelere uyulmasını sağlamakla sınırlı olduğu görüşünü savunmuştur.

Sol liberteryenizm

Ana madde: Sol liberteryenizm Noam Chomsky, sol liberteryen olarak bilinen, liberteryen sosyalist düşünür.

Sol liberteryenizm, bireysel özgürlük, eşitlik ve sosyal adaletin bir arada olması gerektiğini savunan siyasi bir görüştür.

Aynı zamanda, farklı siyasal hareket ve kuramcıları tarafından kullanılan bir terimdir. İki farklı tanım ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Sol liberteryenizm bir kısım düşünür tarafından bireysel özgürlüğe çok güçlü bir bağı olan bir doktrin olarak düşünülmektedir ve doğal kaynaklar ile ilgili olarak, kişinin bu kaynaklar üzerinde başkalarının zararına olacak şekilde özel mülkiyet iddia etmesini hukuk dışı olduğu inancına sahip olmalarından dolayı, eşitlikçi bir görüşe sahiptir. Bu tanımlama ile sol liberteryenler Kropotkin gibi anarko-komünistleri ve Bakunin gibi anarko-kollektivistleri de içine almaktadır. Bu tip sol liberteryenizm Peter Vallentyne, Hillel Steiner, and Michael Otsuka gibi çağdaş taorisyenler tarafından savunulmaktadır. Bu tanımı savunan bazı sol liberteryenler her bireyin doğal kaynakların eşit paylaşımını hak ettiği iddiasına dayanarak bir çeşit yeniden gelir bölüşümünü savunmaktadır. Noam Chomsky kendisini bir sol liberteryen olarak tanımlamaktadır. Terim bazen liberteryen sosyalizm yerine de kullanılmaktadır. Veya georgistlerin kendilerini tanımlamalarında da kullanılmaktadır.

Sol liberteryenizm veya liberteryen sol Roderick T. Long tarafından şöyle tarif edilmektedir

... geleneksel olarak solun kavramları olarak düşünülen kavramlarla liberteryenizmin birleşmesi, kaynaşması, yeniden bütünleşmesi. Bu, çalışanın güçlendirilmesi, plutokrasi için duyulan endişe, feminizm ve değişik toplumsal eşitlikçilik kavramlarını içermektedir.

Liberteryen sosyalizm küresel işgal hareketi sırasında önemli bir rol oynamıştır, doğrudan katılımcı demokrasi özellikle onun odak noktasıdır.

Etkili Liberteryen Düşünürler

 • Milton Friedman - Nobel ödülü almış ABD'li ekonomist.
 • Friedrich Hayek - Avusturya iktisat okulunun önemli ekonomistlerinden, Kölelik yolunun yazarı.
 • Ludwig von Mises - Modern liberteryenizm hareketinde büyük etkisi olmuş ekonomist.
 • Émile Armand - 20. yüzyılın en etkili bireyci anarşistlerinden biridir.
 • William Godwin - Anarşizmin ilk çağdaş savunucularındandır.
 • Mikhail Bakunin - Kolektivist anarşizmin temel kuramcılarındandır ve sol liberteryenizmin gelişimi üzerinde büyük etkisi olmuştur.
 • Frédéric Bastiat - 19. yüzyılın önde gelen ekonomistlerinden biridir ve fırsat maliyeti kavramının yaratıcısıdır.
 • Murray Bookchin - Libertarian municipalism'in kurucusu ve toplumsal ekoloji hareketinin önde gelen teorisyenidir.
 • Emma Goldman - Anarka-feminizmin etkili savunucusudur.
 • Peter Kropotkin - Liberteryen komünizmin başlıca teorisyenidir.
 • Robert Nozick - Politik filozof; anarşi, devlet ve ütopya'nın yazarıdır.
 • Pierre-Joseph Proudhon - Mutualizm'in kurucusu.
 • Ayn Rand - Objektivizm felsefesinin yaratıcısı.
 • Murray Rothbard - Anarko-kapitalizmin kurucusudur.
 • Henry David Thoreau - Anarko-pasifizmin önde gelen filozoflarından biridir.
 • Benjamin Tucker - 19. yüzyıl bireyci anarşizmin önde gelen teorisyenidir.
 • Max Stirner - Egoist anarşizmin kurucusudur.
 • Josiah Warren - İlk Amerikalı anarşist olarak bilinen ve ilk anarşist dergisi "Barışçıl Devrimci"nin yazarı.
Liberteryenizm portali

Faydalı Yazılar

 • Neden Anarşizm Liberter Sosyalizm Olarak da Adlandırılır?
 • Devlet ve Agorizm
 • Kamu ve İkili Düşün
 • Objektivizm ve Ahlak
 • İcbar, İztırar, ve Devletçilik
 • Benim Yetkim, Max Stirner

Dış bağlantılar

 • Liberteryen TR
 • Left libertarian portal
 • The Humble Libertarian
 • Foundation for Economic Education
 • Libertarianism.com

Kaynakça

 1. ^ Rothbard, Murray N. (1979). "Myth and Truth About Libertarianism," LewRockwell.com,
 2. ^ Rothbard, Murray N. (1982). The Ethics of Liberty, Mises.org
 3. ^ Encyclopædia Britannica. "Libertarianism,"
 4. ^ The Journal of Libertarian Studies, 11:2 (Summer 1995): 132–181
 5. ^ J. J. Ray (1980). "Libertarians and the Authoritarian Personality," The Journal of Libertarian Studies, Vol. IV, No. 1
 6. ^ Woodcock, George (2004). Anarchism: A History Of Libertarian Ideas And Movements. Peterborough, Ont.: Broadview Press. ss. 24. ISBN 9781551116297. "all these attract the anarchist theoretician as examples of what can be done without the apparatus of the state" 
 7. ^ Kropotkin, Peter. "Anarchism" from the Encyclopædia Britannica. http://www.theanarchistlibrary.org/HTML/Petr_Kropotkin___Anarchism__from_the_Encyclopaedia_Britannica.html. "In a society developed on these lines, the voluntary associations which already now begin to cover all the fields of human activity would take a still greater extension so as to substitute themselves for the state in all its functions" 
 8. ^ Anarchy: A Journal of Desire Armed (45): 38. "They are therefore opposed to what the Mexican anarchist Flores Magon called the ‘sombre trinity’ — state, capital and the church. Anarchists are thus opposed to both capitalism and to the state"" 
 9. ^ Ronald Hamowy (editor). The Encyclopedia of Libertarianism, Chapter: "Anarchism", pp. 10–13; Quote: "Libertarianism puts severe limits on morally permissible government action. If one takes its strictures seriously, does libertarianism require the abolition of government, logically reducing the position to anarchism? Robert Nozick effectively captures this dilemma: “Individucals have rights, and there are things no person or group may do to them (without violating their rights). So strong and far-reaching are these rights that they raise the question of what, if anything, the state and its official may do.” Libertarian political philsophers have extensively debated this question, and many concude that the answer is ‘Nothing’.”
 10. ^ Paul F. Downton, Ecopolis: Architecture and Cities for a Changing Climate, Volume 1 of Future City, Springer, 2008, p. 157 , ISBN 1402084951 Quote: “Taking this idea forward to look at how governance would work without the apparatus of the central state, Bookchin proposed a 'libertarian municipalism' in opposition to statism.”
 11. ^ Friedman, David D. (2008). "libertarianism," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition, Abstract; Quote: "Libertarians differ among themselves in the degree to which they rely on rights-based or consequentialist arguments and on how far they take their conclusions, ranging from classical liberals, who wish only to drastically reduce government, to anarcho-capitalists who would replace all useful government functions with private alternatives."
 12. ^ Kropotkin, Petr (1927). Anarchism: A Collection of Revolutionary Writings. Courier Dover Publications. ss. 150. ISBN 9780486119861. "It attacks not only capital, but also the main sources of the power of capitalism: law, authority, and the State" 
 13. ^ Otero, Carlos Peregrin (2003). "Introduction to Chomsky's Social Theory". Carlos Peregrin Otero. Radical priorities. Noam Chomsky (book author) (3rd bas.). Oakland, CA: AK Press. ss. 26. ISBN 1-902593-69-3. ; Chomsky, Noam (2003). Carlos Peregrin Otero. ed. Radical priorities (3rd bas.). Oakland, CA: AK Press. ss. 227–228. ISBN 1-902593-69-3. 
 14. ^ Vallentyne, Peter (September 5, 2002). "Libertarianism". Edward N. Zalta. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2009 bas.). Stanford, CA: Stanford University. http://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/libertarianism/. Erişim tarihi: March 5, 2010. "Libertarianism is committed to full self-ownership. A distinction can be made, however, between right-libertarianism and left-libertarianism, depending on the stance taken on how natural resources can be owned" 
 15. ^ Max Nettlau, Anarşizmin Kısa Tarihi, s. 75 ve s. 145
 16. ^ Atilla Yayla, Liberalizm, Turhan Kitabevi, Ankara, 1992, s. XIV
 17. ^ Steven Teles and Daniel A. Kenney, chapter "Spreading the Word: The diffusion of American Conservativsm in Europe and beyond," (pp. 136–169) in Growing apart?: America and Europe in the twenty-first century by Sven Steinmo, Cambridge University Press, 2008, The chapter discusses how libertarian ideas have been more successful at spreading worldwide than social conservative ideas.
 18. ^ Anthony Gregory, Real World Politics and Radical Libertarianism, LewRockwell.com, April 24, 2007.
 19. ^ Boaz, David (1998). Libertarianism: A Primer. "A Note on Labels: Why 'Libertarian'?". Free Press. pp. 22-26.
 20. ^ Hamowy (2008). "Depending on the context, libertarianism can be seen as either the contemporary name for classical liberalism, adopted to avoid confusion in those countries where liberalism is widely understood to denote advocacy of expansive government powers, or as a more radical version of classical liberalism."
 21. ^ Hamowy, Ronald, ed. (2008), "Anarchism", The Encyclopedia of Libertarianism, ss. 296 
 22. ^ Richardson (2001). p. 43
 23. ^ "This volume honors the foremost contemporary exponent of free-market anarchism. One contributor describes Murray Rothbard as 'the most ideologically committed zero-State academic economist on earth'." Review by Lawrence H. White of Man, Economy, and liberty: Essays in honor of Murray N. Rothbard, published in Journal of Economic Literature, Vol XXVIII, June 1990, page 664
 24. ^ Anarcho-capitalism has a theory of legitimacy that supports private property as long as it was obtained by labor, trade, or gift.Rothbard, Murray (1969) Confiscation and the Homestead PrinciplePDF (580 KiB) The Libertarian Forum Vol. I, No. VI (June 15 1969) Retrieved 5 August 2006
 25. ^ "anarcho-capitalism." Oxford English Dictionary. 2004. Oxford University Press
 26. ^ Rothbard, Murray (1969) Confiscation and the Homestead PrinciplePDF (580 KiB) The Libertarian Forum Vol. I, No. VI (June 15 1969) Retrieved 5 August 2006
 27. ^ Hess, Karl. "The Death of Politics". Interview in Playboy Magazine, March 1969
 28. ^ DeLeon, David. The American as Anarchist: Reflections on Indigenous Radicalism. Johns Hopkins University Press, 1978, p. 127 and Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, 1987, ISBN 0-631-17944-5, p. 290: "A student and disciple of the Austrian economist Ludwig von Mises, Rothbard combined the laissez-faire economics of his teacher with the absolutist views of human rights and rejection of the state he had absorbed from studying the individualist American anarchists of the nineteenth century such as Lysander Spooner and Benjamin Tucker. (Rothbard himself is on the anarchist wing of the movement.)"
 29. ^ Adams, Ian. 2002. Political Ideology Today. p. 135. Manchester University Press; Ostergaard, Geoffrey. 2003. Anarchism. In W. Outwaite (Ed.), The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought. p. 14. Blackwell Publishing
 30. ^ Konkin, Samuel Edward. New Libertarian Manifesto. KoPubCo year = 2006. ISBN 9780977764921.  (online version)
 31. ^ Murray Rothbard and Hans-Hermann Hoppe
 32. ^ e.g. by David D. Friedman
 33. ^ Rothbard, Murray N. A Future of Peace and Capitalism. In Modern Political Economy. James H. Weaver (ed.). pp 419. Allyn and Bacon.
 34. ^ Murray Rothbard, A Future of Peace and Capitalism; Murray Rothbard, Left and Right: The Prospects for Liberty.
 35. ^ Exclusive Interview With Murray Rothbard The New Banner: A Fortnightly Libertarian Journal (25 February 1972)
 36. ^ Ayn Rand, Bencilliğin Erdemi, S. 1
 37. ^ Ostergaard, Geoffrey. "Anarşizm". A Dictionary Marxist Thought. Blackwell Publishing, 1991. p. 21.
 38. ^ a b Noam Chomsky, Carlos Peregrín Otero. Language and Politics. AK Press, 2004, p. 739
 39. ^ Murray Bookchin and Janet Biehl. The Murray Bookchin Reader. Cassell, 1997. p. 170
 40. ^ Steven V Hicks, Daniel E Shannon. The American journal of economics and sociolology. Blackwell Pub, 2003. p. 612
 41. ^ Baake, David. "Prospects for Libertarian Socialism", Zmag (June 2005).
 42. ^ Mendes, Silva. ‘Socialismo Libertário ou Anarchismo’ Vol. 1 (1896): “Society should be free through mankind's spontaneous federative affiliation to life, based on the community of land and tools of the trade; meaning: Anarchy will be equality by abolition of private property and liberty by abolition of authority”
 43. ^ Ackelsberg, Martha A. (2005). Free Women of Spain: Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women. AK Press. ss. s. 41. ISBN 978-1-902593-96-8. 
 44. ^ Rocker, Rudolf (2004). Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice. AK Press. ss. s. 65. ISBN 978-1-902593-92-0. 
 45. ^ Guerin, Daniel, Anarchism: A Matter of Words: " Some contemporary anarchists have tried to clear up the misunderstanding by adopting a more explicit term: they align themselves with libertarian socialism or communism."
  Faatz, Chris, Towards a Libertarian Socialism.
 46. ^ Sims, Franwa (2006). The Anacostia Diaries As It Is. Lulu Press. ss. s. 160. 
 47. ^ A Mutualist FAQ: A.4. Are Mutualists Socialists?
 48. ^ Bookchin, Murray. Post-Scarcity Anarchism AK Press (2004) p.xl
 49. ^ Chomsky, Noam. Chomsky on Democracy and Education Routledge (2002) p.133
 50. ^ Ross, Dr. Jeffery Ian. Controlling State Crime Transaction Publishers (200) p.400
 51. ^ Ostergaard, Geoffrey. "Anarchism". A Dictionary of Marxist Thought. Blackwell Publishing, 1991. p. 21.
 52. ^ "Foldvary, Fred E. Geoism and Libertarianism. The Progress Report". Progress.org. http://www.progress.org/archive/fold251.htm. Erişim tarihi: 2013-03-26. 
 53. ^ Karen DeCoster, Henry George and the Tariff Question, LewRockwell.com, April 19, 2006.
 54. ^ Land Value Taxation: An Applied Analysis, William J. McCluskey, Riël C. D. Franzsen
 55. ^ "A member of a community," The Mutualist; this 1826 series criticized Owen's proposals, and has been attributed to Josiah Warren or another dissident Owenite in the same circles; Wilbur, Shawn, 2006, "More from the 1826 "Mutualist"?"
 56. ^
 57. ^

  Under the mutual system, each individual will receive the just and exact pay for his work; services equivalent in cost being exchangeable for services equivalent in cost, without profit or discount; and so much as the individual laborer will then get over and above what he has earned will come to him as his share in the general prosperity of the community of which he is an individual member.

  — "Communism versus Mutualism", Socialistic, Communistic, Mutualistic and Financial Fragments. (Boston: Lee & Shepard, 1875), William Batchelder Greene

 58. ^ Avrich, Paul. Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America, Princeton University Press 1996 ISBN 0-691-04494-5, p.6
  Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, Blackwell Publishing 1991 ISBN 0-631-17944-5, p.11
 59. ^ Proudhon, Pierre-Joseph What is Property? (1840), p. 281
 60. ^ Greene, William B. "Communism — Capitalism — Socialism", Equality (1849), p. 59.
 61. ^ Warren published the periodical The Peaceful Revolutionist in 1833, seven years before Proudhon's "What is Property."
 62. ^ "While more learned men lost faith in utopias and in human nature when the New Harmony experiment failed, Warren became more trusting than before in man's intelligence and perfectibility." - Native American Anarchism, pg. 94, Eunice Schuster
 63. ^ Dana, Charles A. Proudhon and his "Bank of the People" (1848).
 64. ^ Tucker, Benjamin R., "On Picket Duty", Liberty (Not the Daughter but the Mother of Order) (1881-1908); 5 January 1889; 6, 10; APS Online pg. 1
 65. ^ Ward, Colin. Anarchism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2004, p. 2
 66. ^ Heywood, Andrew, Key Concepts in Politics, Palgrave, ISBN 0-312-23381-7, 2000, p. 46
 67. ^ Woodcock. George. 2004. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements. Broadview Press. p 20
 68. ^ Johnson, Ellwood. The Goodly Word: The Puritan Influence in America Literature, Clements Publishing, 2005, p. 138: "…a political theory that has usually been named 'anarchist individualism'…The theory, however, does not advocate anarchism in the sense, for example, of the destruction of institutions; its purpose is only description. Emersonian and Thoreauavian anarchism does not call for any specifiable program of rebellion or destruction of social institutions, but merely asserts one abiding truth…" Encyclopaedia of the Social Sciences, edited by Edwin Robert Anderson Seligman, Alvin Saunders Johnson, 1937, p. 12: "The noblest and most eloquent statement of this essentially anarchist individualism came a generation later in Thoreau's essay on Civil Disobedience" Bool, Henry, Henry Bool's Apology for His Jeffersonian Anarchism, 1901: "I am a believer in the doctrines of the individualistic school of Anarchists, to which Garrison, Emerson, Proudhon, Thoreau, Spooner, Andrews, Warren and Tucker belong."
 69. ^ Woodcock, George. 2004. Anarchism: A History Of Libertarian Ideas And Movements. Broadview Press. p. 20
 70. ^ Levy, Carl. Anarchism. Microsoft® Encarta® Online Encyclopedia 2007. http://uk.encarta.msn.com/encyclopedia_761568770_1/Anarchism.html
 71. ^ "Anarchism is a word without meaning, unless it includes the liberty of the individual to control his product or whatever his product has brought him through exchange in a free market - that is, private property. Whoever denies private property is of necessity an Archist." "ANARCHISM AND PROPERTY", by Benjamin Tucker in "The New Freewoman", November 15 1913
 72. ^ Benjamin Tucker, "defense is a service like any other service; that it is labor both useful and desired, and therefore an economic commodity subject to the law of supply and demand; that in a free market this commodity would be furnished at the cost of production; that, competition prevailing, patronage would go to those who furnished the best article at the lowest price; that the production and sale of this commodity are now monopolized by the State; and that the State, like almost all monopolists, charges exorbitant prices" "Instead of a Book" (1893)
  "Anarchism does not exclude prisons, officials, military, or other symbols of force. It merely demands that non-invasive men shall not be made the victims of such force. Anarchism is not the reign of love, but the reign of justice. It does not signify the abolition of force-symbols but the application of force to real invaders." Tucker, Benjamin. Liberty October 19 1891.
 73. ^ Tucker, Benjamin. Labor and Its Pay, from Individual Liberty: Selections from the Writings of Benjamin T. Tucker
 74. ^ Schwartzman, Jack. Ingalls, Hanson, and Tucker: Nineteenth-Century American Anarchists. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 62, No. 5 (November, 2003). p. 325
 75. ^ Spooner, Lysander. The Law of Intellectual Property
 76. ^ Carl Watner. Benjamin Tucker and His PeriodicalPDF (868 KiB), Liberty. Journal of Libertarian Studies, Vol. 1, No. 4, p. 308
 77. ^ Watner, Carl. Spooner Vs. LibertyPDF (1.20 MiB) in The Libertarian Forum. March 1975. Volume VII, No 3. ISSN 0047-4517. pp. 5-6.
 78. ^ Watner, Carl. 1977. "Benjamin Tucker and His Periodical, Liberty." Journal of Libertarian Studies
 79. ^ Brooks, Frank H. 1994. The Individualist Anarchists: An Anthology of Liberty (1881-1908). Transaction Publishers. p. 75.
 80. ^ Avrich, Paul. 2006. Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America. AK Press. p. 6
 81. ^ Levy, Carl. Anarchism. Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2007.
 82. ^ Miller, David. Anarchism. The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought 1987. p. 11
 83. ^ Bakunin, Mikhail (1991) . Statism and Anarchy. Cambridge University Press. ISBN 0-521-36973-8. 
 84. ^ Graham, Robert ''Anarchism (Montreal: Black Rose Books 2005) ISBN 1-55164-251-4
 85. ^ Resolutions from the St. Imier Congress, in Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas, Vol. 1, p.100
 86. ^ Chris Matthew Sciabarra, Ayn Rand, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 1995, s. 266
 87. ^ "Libertarianism" entry at the Stanford Encyclopedia of Philosophy
  Prof. Will Kymlicka "libertarianism, left-" in Honderich, Ted (2005). The Oxford Companion to Philosophy. New York: Oxford UP. ISBN 9780199264797. "It combines the libertarian assumption that each person possesses a natural right of self-ownership over his person with the egalitarian premise that natural resources should be shared equally. Right-wing libertarians argue that the right of self-ownership entails the right to appropriate unequal parts of the external world, such as unequal amounts of land. According to left-libertarians, however, the world's natural resources were initially unowned, or belonged equally to all, and it is illegitimate for anyone to claim exclusive private ownership of these resources to the detriment of others. Such private appropriation is legitimate only if everyone can appropriate an equal amount, or if those who appropriate more are taxed to compensate those who are thereby excluded from what was once common property."  See also Steiner, Hillel & Vallentyne. 2000. Left-Libertarianism and Its Critics: The Contemporary Debate. Palgrave Macmillan. p. 1
 88. ^ Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran. 2004. Handbook of Political Theory. Sage Publications Inc. p. 128
 89. ^ DeLeon, David. 1978. The American as Anarchist: Reflections on Indigenous Radicalism. Johns Hopkins University Press. p. 1978
 90. ^ Goodwin, Barbara. 1987. Using Political Ideas, 4th edition. John Wiley & Sons. p. 137-138
 91. ^ Vallentyne, Peter; Steiner, Hillel (2000) (English). Left-Libertarianism and Its Critics Left-Libertarianism and Its Critics: The Contemporary Debate. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ss. page 1. ISBN 9780312236991. 
 92. ^ Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran. 2004. Handbook of Political Theory. Sage Publications Inc. p. 128
 93. ^ O'Hara, Phillip Anthony. 1999. Encyclopedia of Political Economy. Routledge. p. 15
 94. ^ e.g. Faatz, Chris, "Toward a Libertarian Socialism." Available at .
 95. ^ Long, Roderick. T. An Interview With Roderick Long
 96. ^ "If any radical left tendency has been responsible for inspiring action, the palm should go to Marxism’s historic antagonist on the Left—anarchism. Wherever movements have been provoked against neoliberalism, black flags have tended to outnumber red. Autonomista and other kinds of left-libertarian thought were major currents running through movements in Greece and Spain. The cornerstone for the occupation of Zuccotti Park was laid by anarchists, who also developed the consensus procedures by which the movement participants made (or occasionally failed to make) decisions." "Cheerleaders for Anarchism" by Nikil Saval in Dissent magazine
 97. ^ In November 2011, Rolling Stone magazine credited American anarchist David Graeber with giving the Occupy Wall Street movement its theme: "We are the 99 percent". Rolling Stone says Graeber helped create the first New York City General Assembly, with only 60 participants, on August 2.Sharlet, Jeff (10 November 2011). "Inside Occupy Wall Street: How a bunch of anarchists and radicals with nothing but sleeping bags launched a nationwide movement". Rolling Stone. Retrieved 4 December 2011.Liberteryenizm Hakkında Bilgi


Liberteryenizm
Liberteryenizm

Liberteryenizm Hakkında Video


Liberteryenizm konusunu görüntülemektesiniz.
Liberteryenizm nedir, Liberteryenizm kimdir, Liberteryenizm açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video