Fri . 20 Sep 2020
TR | RU | UK | BE | EN |

Латын әліпбиі

латын әліпбиі, латын әліпбиі картинка
Латын әліпбиі, әлемде кеңінен қолданылады. Б.з.б. 7 ғасырдада Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. 1 ғасырында қалыптасты. Жазу оңнан солға немесе солдан оңға қарай (брустрофедон бойынша) жазылып, бағыты әрдайым алмасып отырған. Б.з.б. 4 ғасырдан бастап жазу тек солдан оңға қарай жазылды, алғаш 20 әріп болды. Әліпбиге б.з.б. 230-жылдары G, Y және Zәріптері енген, соңғы екеуі грек тілінен кірген сөздер үшін алынған, ал J, U, W әріптерінің қолданылуы қайта өркендеу дәуіріне жатады. Орта ғасырда Латын әліпбиі Еуропаға тарады, Африка, Америка және Азия халықтары пайдаланды. Латын сөздерін оқуға негізделген әріп таңбалары қалыптасты. Қазіргі латын әліпбиінде 25 әріп бар. Дауысты дыбыстар созылыңқы және қысқа айтылады, осыған байланысты сөздердің мағынасы өзгереді: līber — тәуелсіз, liber — кітап. Латын әліпбиінде алты монофтонг (бір дауысты) — а, е, і, о, и, у, сондай-ақ төрт дифтонг (екі дауысты) — аи, еи, ае, ое бар. Дауысты дыбыстардың санына, орналасу тәртібіне байланысты сөзге екпін түседі, буындар да осы негізде жабық (дауыссызға бітсе) және ашық (дауыстыға немесе дифтонгқа аяқталса) болып бөлінеді.

Қазақтың өлшемді латын әліпбиі

Негізгі таңбалар
Латынша Кирил-қазақша
Басылуы Жазылуы Аталуы Оқылуы
A a A a а а
B b B b бы б
C c C c шы ш
D d D d ды д
E e E e е е
F f F f еф ф
G g G g гі г
H h H h һа һ
I i I i і і
J j J j жі ж
K k K k кі к
L l L l ел л
M m M m ем м
N n N n ен н
O o O o o o
P p P p пы п
Q q Q q қу қ
R r R r ер р
S s S s ес с
T t T t ті т
U u U u ұ ұ
V v V v вый в
W w W w дабылу у
X x X x ғы ғ
Y y Y y ай й
Z z Z z зет з
Құрама таңбалар
Басылуы Оқылуы
AE ae ә
CH ch ч
GH gh ғ
I` i` (Ĭ ĭ) ы
KH kh х
NH nh Ŋŋ ң
OE oe Öö ө
PH ph ф
SH sh ш
UE ue Üü ү

Толықтыру:

1) i` таңбасы Qq, Xx, Oo, Uu, Aa, I`i` фонемалары бар жуан буынды сөздерде, қазақ тілінің үндестік заңы бойынша, жуандық белгiсi «`» қойылмай жазылады, ал оқылғанда болып оқылады. М: qisqa, uzin, xilim, alim, qorim, i`risti. t.b.

2) Латын тілінде қос таңбалы (диграф) ae, oe, ue дауысты дыбыстары бар, олардың дыбысталуы қазақшадағы , , дыбыстарының дәл өзі.

3) Қазақ тілінде, тіпті А.Байтұрсынұлының «Төте жазу» әліпбесінде фонемасы болмаған, оның орнында фонемасы бар. Сондықтан фонемасын қазақ тілінен шығарып тастаған жөн деген ойдамын. Ал фонемасы бар. Латыншадағы Yy қазақшадағы дауысты-дауыссыз мен ге бiрдей қолданылады. Тіліміздің нақтылығын арттыру үшін бұны тек қана фонемасына қолданған жөн. Ww да сол секілді дауыссыз у дыбысына қолданылу керек. Yy, Ww таңбалары дауыссыз дыбыстармен өзге дауыссыз дыбыстар мысалға Ll немесе Mm секілді , , , фонемалары арқылы тіркесу керек. М: keliw, uwis, kiyiw, jetisiw, Jetisuw, suewret, ti`yim.

4) Iі таңбасы шет тілдерінен енген сөздерде, дауысты дыбыстармен тіркесіп келгенде болып дыбысталады. М: Italia – італия, Russia – руссия…

Беріліп отырған алфавиттің классикалық кезеңдегі алфавиттан айырмашлығы бар.

К k әрпі ертеде ғайып болған; кейбір қысқартуларда ғана кездеседі, мысалы K немесе KAL – Kalendae – календалар сөзінің қысқаша нұсқасы, календалар деп әр айдың алғашқы күнін атаған. Сол себепті оны өзіміздің фонемамызға қолданғанымыз жөн.

Y y және Z z әріптері грек тілінен енген сөздерде кездеседі. Бұнда біз грек тілі вариантын ескермей, ағылшын тілі вариантына жүгінгеніміз жөн. Yy тек қана дауыссыз фонемасын белгілеуі керек. Егер қазақтың төте жазуы арапша әліппемізге жүгінсек, қазақ тілінде фонемасы ешқашан болған емес. М: киім емес кійім, қял емес қыйал, сиыр емес сыйыр, жиын емес жыйын, жиде емес жійде. Міне осылай, кирилицаның арқасында тіліміз ақсақ аттай шала басып, шоқақтауға үйреніпті. Сондықтан мен кирилицаны сауатсыз жасалған әліппе дер едім. Классикалық латын тілі кезеңінде u және i әріптері , дауысты әріптерін және , дауыссыз әріптерін белгілеу үшін қолданылған себебі V v, J j әріптері алфавитке ХVІ ғасырда ғана енгізілген. Көп басылымдарда J j әріпінің орнына І і әрпі қолданылады. Сондықтан сөздіктерде iam және jam, iniectum және injectum нұсқаларын кездестіруге болады. Ал әлемдік ауқымға келсек, өте мөте ағылшын тілі факторын ескерсек, J j әрпі тек фонемасын береді. М: Jonson – жонсон.

Герман тілдеріндегі W w әрпі ХІ ғасырда енгізілген. Ол герман тілдеріндегі дауыссыз фонемасын белгілеу үшін енгізілген. Сондықтан оны өзіміздегі фонемасын беогілеуге арнадым. Бас әріптен латын тілінде адам есімдері (Iulia, Marcus, Caesar), географиялық атаулар (Roma, Europa, Italia), халықтардың атаулары (Latini, Romanus, Graeci )және зат есімнен жасалған сын есімдер жазылады (lingua Latina, theatrum Graecum, philosophus Romanus, nation Polona).

Бір буындағы екі дауысты дыбыс дифтонг деп аталады. Латын тілінде екі дифтонг бар. Олар: au және eu Eu-ro-pa Еуропа, causa себеп.

Бір буындағы бір дыбыс беретін екі дауысты дыбысты диграф деп атайды. Олар: ae aera мыңжылдық, ое poena жаза және ue true шындық. Егер әріптер тіркесін яғни диграфтарды бөлек оқу қажет болса, екінші әріптің үстінен қос нүкте (трема ) немесе ұзақтық белгісі қойылады, мысалы poёta немесе poēta ақын. Дауыссыздар латын тілінде muta (p,b,t,d,c,g) және liquida (l,r) болып бөлінеді.

Латынның Cc таңбасын қалай қолдану туралы көп ойланып барып, ақыры онымен «ш» фонемасын белгілеуді жөн көрдім. Оның себебі: Латын тілінде, классикалық кезеңде Сс әрпі тек қана болып оқылады. Содан Gg әрпі келіп шыққан болатын. Сондықтан оны біздің фонемамызға беруге болар еді. Алайда, XIII ғасырғы «Кодекс куманикус» әдебиеттерінде ол көбінесе фонемасына қолданылған болатын. Қазіргі бірталай түркі халықтарында ол немесе фонемасына қолданылады. Сондықтан оны біздің фонемамызға берген жөн болар деген ойдамын.

Ал латындағы Xх таңбасының қолдануына келсек, ол латынның классикалық түрінде немесе ұяң түрде болып дыбысталады. Бізде ондай дыбыс жоқ. Бір жақтан таңбасы аша ағаш кейпіне келеді, егер фонемасына қолдансақ, көз алдыға елестетуге жеңіл болар еді. Расында, бірталай елдерде бұл әріп дыбысына қолданылады. Бір жағынан біз кирилицаның «х» әрпіне үйреніп қалғанбыз, ал екінші жағынан және дыбысы өзіміздің фонемамызға біршама жақын. Сосын, XIII ғасырғы «Кодекс куманикус» әдебиеттерінде ол көбінесе фонемасына қолданылған болатын. Сондықтан бұл әріпті фонемамызға қолданғанымыз жөн болар деп ойлаймын. Әрине, айта кеткім келетіні - латынның тілдік заңдылығына белгілі дәрежеде үйлескенімізбен, оған бүкілдей үйлесуіміз мүмкін емес. Сондықтан дәнін алып қауызын тастауымыз керек сиақты.

Латыншадағы Hh таңбасы қазақ тіліндегі фонемасын белгілеуге арнадым. Бұл дыбыс қазақ тілінде сирек кездесіп, жиі қолданылмағанымен, құрама дыбыстарды жасауда ол өте қажет дыбыс таңбасы болып табылады. Сондықтан кез келген жағдайда бұл дыбысты қысқартуға немесе басқа дыбысқа пайдалануға болмайды. Таза өзін сақтау сөзсіз керек. М: sh, gh, th, ch, ph, nh, kh, zh, xh Бірнеше тұрақты әріптер тіркесін есте сақтау қажет. Олар:

 • ph болып оқылады philosophus философия;
 • rh болып оқылады rhetor ритор;
 • th болып оқылады theatrum театр ;
 • ch болып оқылады pulcher әдемі;
 • sch болып оқылады schola мектеп;
 • qu болып оқылады aqua су.

Классикалық кезеңде ti барлық жерде болып оқылған. Мысалы ratio сана, scientia білім. Ngu әріптер тіркесі дауысты әріптердің алдында , дауыссыз әріптердің алдында болып оқылады. Мысалы: lingua тіл, angulus бұрыш, longus ұзын, unguis тырнақ.

Классикалық кезеңде S дауысты әріптердің ортасында тұрса болып оқылған. Ал оның латын тілінің дамуының соңғы кезеңіндегі өзгерістерін бұл жерде ескермейміз. Ал біздің латын тіл мәдениетімен қатынасымыз да сонау ерте ден-ақ пайда болған. Оның бір бұлжытпас айғағы - Кодекс Куманикус (лат. Codex Cumanіcus), «Қыпшақ тілінің сөздігі» – қыпшақ тілінде жазылған діни мәтіндер мен сөздіктерден тұратын кітап, бұл еңбектің түпнұсқасы 1294 жылы латынның готикалық көне қарпімен жазылған. Екі бөлімнен тұрады. Ал бұның аударылмаған түп нұсқасын оқысаңыз, кәдімгі қазақша.

Мен бұл әліппенің атын «өлшемді» деп атаған себебім: әдетте өлшем деген сөз стандард деген сөздің қазақша баламасы болып келеді. Яғни бұл әліппе тек қана стантандардты латын әліпбесінің негізінде жасалғандықтан, «Қазақтың өлшемді (стандардты) әліппесі» деп аталды.


Дереккөздер

 1. ↑ Дирингер Д., Алфавит, М., 1963
 2. ↑ Добиаш-Рождественская О.А., История письма в средние века, М.—Л., 1963.

латын әліпбиі, латын әліпбиі жаңа нұсқада, латын әліпбиі жоспар, латын әліпбиі картинка, латын әліпбиі кітап көрмесі, латын әліпбиі соңғы үлгі, латын әліпбиі туралы видео назарбаев, латын әліпбиі фото, латын әліпбиі қанша әріп, латын әліпбиіне көшу


Латын әліпбиі Туралы Ақпарат

Латын әліпбиі


 • user icon

  Латын әліпбиі beatiful post thanks!

  29.10.2014


Латын әліпбиі
Латын әліпбиі
Латын әліпбиі Сіз қарап жатырсыз субъектісі
Латын әліпбиі бұл, Латын әліпбиі кім, Латын әліпбиі сипаттамасы

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Кездейсоқ Мақалалар

Бірлік (Темір ауданы) — Уикипедия

Бірлік (Темір ауданы) — Уикипедия

Бірлік – Ақтөбе облысының Темір ауданындағы ауыл, Шығырлы ауылдық округінің құрамында Халқы 211 ада...
Корея Республикасы Парламенті

Корея Республикасы Парламенті

Корея Республикасының Ұлттық жиналысы (국회 (Кукхве)) — Корея Республикасының бірпалаталы, 300-орынды ...
IC 213

IC 213

галактика Бақылау мәліметтері (Дәуірі: J2000.0) Шоқжұлдызы Тоқты Тура шарықтауы 02h 1...
Бейіт

Бейіт

Бейіт - қайтыс болған адамның зиратта жерленіп белгі қойылған орны. Бейіт- араб тілінде «үй», «пәтер...