Hıristiyan teolojisi


Hıristiyanlık

İnançlar

Teslis (Üçlü birlik)
Baba Tanrı • Oğul İsa • Kutsal Ruh

Ekümenik Konsiller • Vatikan
Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması
Haçlı Seferleri • Engizisyon

Protestan Reformu
John Wycliffe • Jan Hus
Martin Luther • Huldrych Zwingli
Jean Calvin

Kişiler

Zekeriya • Vaftizci Yahya
Meryem • İsa

Magi (Üç müneccim)
Kasper • Melhiyor • Baltazar

12 Havari
Petrus • Andreas • Büyük Yakup
Yuhanna • Filipus • Bartalmay
Tomas • Matta • Küçük Yakup
Yehuda (Taday) • Simun
Yehuda (İşkariot) • Matthias

Teoloji

Tek Kutsal ve Apostolik Kilise
Hristiyan İbadeti
Lütuf
Kurtuluş
On Emir

Kitab-ı Mukaddes

Eski Antlaşma
Yeni Antlaşma

İncil

Matta • Markos
Luka • Yuhanna

Apokrif Metinler

Mezhepler

Ortodoksluk
Konstantinopolis Patrikhanesi
İskenderiye Patrikhanesi
Antakya Patrikhanesi
Kudüs Patrikhanesi
Gürcü Ortodoks (Gürcü Patrikhanesi)
Sırp Ortodoks (Sırp Patrikhanesi)
Bulgar Otrodoks (Bulgar Patrikhanesi)
Rus Ortodoks (Moskova Patrikhanesi)
Ukrayna Ortodoks • Romen Ortodoks
Yunan Ortodoks • Kıbrıs Ortodoks
Amerikan Ortodoks
Arnavut Ortodoks • Leh Ortodoks
Çekoslovakya Özerk Ortodoks
Finlandiya Özerk Ortodoks

Katoliklik

Monofizit Kiliseler
Ermeni Apostolik • Süryani Kadim
Kipti Ortodoks • Hint Ortodoks
Habeş Ortodoks • Eritrea Ortodoks

Diofizit Kiliseler
Nasturi • Keldani

Uniat Kiliseler

Protestanlık
Anglikanizm
Kalvenizm

Bayramlar

Epifani • Lent
Paskalya • Pentekost
Advent • Noel

Diğer Dinler

Diğer Dinler

İslam • Musevilik


Hristiyan teolojisi, Hıristiyanlık dini açısından teoloji veya Hıristiyanlığın teolojik olarak incelenmesi diye tanımlanabilir. Hıristiyan teolojisi, Hıristiyanlık ile ilgili her türlü teolojik olgunun incelenmesini içerir.

Hıristiyan teolojisinin çeşitli alt dalları vardır:

  • Angeloloji veya Melek bilimi - yaratılmış ruhani varlıkları inceleyen dal, bu varlıklara başta melekler olmak üzere cinler ve şeytan da dahildir.
  • Bibliyoloji veya Kutsal Kitap bilimi - Kutsal Kitap'ı ve yazılmasındaki ilhamı inceleyen dal.
  • Kristoloji veya İsa bilimi - İsa'yı inceleyen dal. Bu dal İsa'nın hayatının yanında, özellikle İsa'nın Hıristiyanlıktaki ilahi (Tanrısal) yanı ve Mesih olgusu ile ilgilenir.
  • Eskatoloji veya Kıyamet bilimi - Son şeyler, zamanın/dünyanın/insanlığın sonu olacak olay/ana ilişkin konular özellikle bu anı belirleyen çeşitli olgu ve olayları inceleyen teoloji dalı.
  • Hamartiyoloji veya Günah bilimi - Günahı inceleyen dal.
  • Pnömatoloji - Hıristiyan teolojisinde Kutsal Ruh ile ilgilenen dal.
  • Soteryoloji veya Kurtuluş bilimi - Kurtuluşu inceleyen dal.

Kristoloji İsa Mesih'in kimliği ve yaptıklarını inceleyen teoloji dalıdır. Kristoloji çalışmasına başlamanın üç yolu vardır. İlki Yukarıdan Kristolojidir ve Mesih'in tanrısallığından yola çıkar. İkincisi aşağıdan Kristolojidir ve tarihteki Mesih'ten yola çıkar. Üçüncüsü geriden Kristolojidir ve Eski Anlaşma'daki Mesih'le ilgili yazılardan yola çıkar.

Geriden Kristoloji'de kullanılan Eski Anlaşma metinlerinden ilki Yaratılış 3:15 ayetidir. Burada müjde ilk defa dile getirilir ve bu ayet İlkmüjde olarak da bilinir. Tanrı kadından doğan bir adamın kötülüğün başını ezeceği müjdesini verir. Diğer Eski Anlaşma pasajları arasında Yaratılış 12:1-3; Yaratılış 49:10 Yasa'nın Tekrarı 18:15; 2. Samuel 7:1-29; Mezmurlar'da birçok ayet; Yeşaya 7:14; Yeşaya 9:6-7; Yeşaya 52:13-53:12; Daniel 7:13-14; Mika 5:2 ayetleri sayılabilir.

Yukarıdan Kristolojiye başlarken Yuhanna 1:1-18; Filipililer 2:5-11; Koloseliler 1:15-23; Koloseliler 2:9,10 ve İbraniler 1:1-4 ayetleri hayati önem taşır. Yuhanna 1: 1-18'de İsa Tanrı'nın Sözü (Logos) olarak betimlenir. Logos kelimesi hem Grekler hem Yahudiler hem de Helenistik Yahudiler için ciddi anlamlar taşıyan bir kelimedir. Grekler Logos'u tanrısal bilgelik anlamında kullanır.Yahudiler için Tanrı'nı düşüncesi, bilgeliğin kişileşmiş halidir. Helenistik Yahudiler için Logos yaratılışı mümkün kılandır. Yuhanna Mesih'İn Tanrı'nın görünümü olduğunu söyler. Eksiksiz ve tam olarak insan, aynı zamanda eksiksiz ve tam olarak Tanrı olduğunu belirtir. Filipililer 2:5-11 İsa'nın Tanrı olduğunu, ama alçakgönüllü bir biçimde insan biçimini aldığını söyler. Koloseliler 1:15-23 ayetlerinde İsa'nın Tanrılığı güçlü bir biçimde dile getirilir. İsa'nın Tanrılığı, sonsuz varlığı ve evreni onun yarattığı vurgulanır. Koloseliler 2:9'da İsa'nın tam olarak Tanrı olduğu, Tanrı'nın tüm doluluğuyla onda bedensel olarak varolduğu yazılır. İbraniler 1:1-4'de İsa'nın tanrısallığı ve Tanrı'nın Oğlu olarak üstünlüğü belirtilir, o sadece bir peygamber değildir. Bu ayetlere göre evrenin yaratıcısı ve yaratılışı ayakta tutan İsa'dır. Günah nedeniyle düşen evrenin Tanrısal Kurtarıcısıdır. Tanrısal karakteriyle görünmez Tanrı'nın görünümüdür.

İsa hem Eski Anlaşma’da hem Yeni Anlaşma’da Tanrı olarak resmedilir. Filipililer 2:5-11’deki biçim (form ) kelimesi farklı anlaşılmalara yol açabilir. Günümüzde form deyince genellikle görünüş anlaşılır. Ancak bunun nedeni materialist bir dünya görüşüne sahip oluşumuzdur. Örneğin Epikür felsefesinde, ve özellikle Ocham’ın nominalizminde evrensel kavramlar yoktur, sadece bireyler gerçektir. Böylece metafizik kavramlar yok sayılarak sadece fiziksel bireyleri içeren bir dünya görüşü ortaya koyulur. (örneğin masa kavramı yoktur, sadece tek tek masalar vardır. Bu yüzden masa kavramının bilgisine ulaşılamaz, sadece tek tek masalar incelenebilir.) Ancak varlığı sadece maddeden ibaret saymak tek alternatif değildir. Örneğin Aristo gerçekliğin formlar olduğunu söyler (masa kavramı). Tek tek şeyler (mutfağımdaki masa) sadece bu genel formlara katıldıkları sürece gerçekliğe kavuşurlar. Şeylerin özü formlardır. Bu yüzden bu ayetteki form görünüş olarak değil, öz olarak anlaşılmalıdır.

Göz At

  • Teoloji
  • Din


Hıristiyan teolojisi Hakkında Bilgi


Hıristiyan teolojisi
Hıristiyan teolojisi

Hıristiyan teolojisi Hakkında Video


Hıristiyan teolojisi konusunu görüntülemektesiniz.
Hıristiyan teolojisi nedir, Hıristiyan teolojisi kimdir, Hıristiyan teolojisi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video