Doğu Ortodoks Kilisesi


Hıristiyanlık

İnançlar

Teslis (Üçlü birlik)
Baba Tanrı • Oğul İsa • Kutsal Ruh

Ekümenik Konsiller • Vatikan
Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması
Haçlı Seferleri • Engizisyon

Protestan Reformu
John Wycliffe • Jan Hus
Martin Luther • Huldrych Zwingli
Jean Calvin

Kişiler

Zekeriya • Vaftizci Yahya
Meryem • İsa

Magi (Üç müneccim)
Kasper • Melhiyor • Baltazar

12 Havari
Petrus • Andreas • Büyük Yakup
Yuhanna • Filipus • Bartalmay
Tomas • Matta • Küçük Yakup
Yehuda (Taday) • Simun
Yehuda (İşkariot) • Matthias

Teoloji

Tek Kutsal ve Apostolik Kilise
Hristiyan İbadeti
Lütuf
Kurtuluş
On Emir

Kitab-ı Mukaddes

Eski Antlaşma
Yeni Antlaşma

İncil

Matta • Markos
Luka • Yuhanna

Apokrif Metinler

Mezhepler

Doğu Ortodoksluğu
Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanes
İskenderiye Patrikhanesi
Antakya Patrikhanesi
Kudüs Patrikhanesi
Gürcü Ortodoks (Gürcü Patrikhanesi)
Sırp Ortodoks (Sırp Patrikhanesi)
Bulgar Ortodoks (Bulgar Patrikhanesi)
Rus Ortodoks (Moskova Patrikhanesi)
Ukrayna Ortodoks • Romen Ortodoks
Yunan Ortodoks • Kıbrıs Ortodoks
Amerikan Ortodoks
Arnavut Ortodoks • Leh Ortodoks
Çekoslovakya Özerk Ortodoks
Finlandiya Özerk Ortodoks

Katoliklik

Oryantal Ortodoksluk
Ermeni Apostolik • Süryani Kadim
Kipti Ortodoks • Hint Ortodoks
Habeş Ortodoks • Eritrea Ortodoks

Diofizit Kiliseler
Nasturi • Keldani

Uniat Kiliseler

Protestanlık
Anglikanizm
Kalvenizm

Bayramlar

Epifani • Lent
Paskalya • Pentekost
Advent • Noel

Diğer Dinler

Diğer Dinler

İslam • Musevilik

İkonalar Ortodoks ibadetinde önemli yer tutar

Ortodoks Kilisesi, 4. ve 8. yüzyıllar arasında toplanmış Ekümenik Konsillerin kanonik olduğunu kabul eden bir Hıristiyan mezhebidir. Dünyada yaklaşık 225-300 milyon kişilik cemaati vardır. Bu yönüyle sayı bakımından Roma Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi'nden sonra üçüncü büyük Hıristiyan mezhebidir.

Ortodoks Kilisesi genellikle Doğu Ortodoks Kilisesi olarak anılır. Kilisenin başı (eşitlerin birincisi) İstanbul'daki Fener Rum Patriği'dir. Doğu Ortodoks Kilisesi'ni oluşturan başlıca kiliseler Yunanistan, Rusya, Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Sırbistan ve Kıbrıs kiliseleridir. Bununla birlikte Suriye, Kıpti ve Habeşistan kiliseleri gibi bazı Asya ve Afrika kiliseleri de Doğu Ortodoks Kilisesi sınıflamasına dahil edilebilirler.

İçindekiler

 • 1 Kökenbilim
 • 2 Meryem ve İsa'nın tanrısal doğası
 • 3 Kilisenin yapısı
 • 4 Katolik Kilisesi ile ayrılma
 • 5 İnanç Sistemi
 • 6 Ortodoks Kiliseler
  • 6.1 Birlik içindeki Ortodoks Kiliseleri
  • 6.2 Birlik tarafından tanınmayan Ortodoks Kiliseleri
  • 6.3 Oryantal Ortodoks Kiliseleri
 • 7 Kaynakça ve notlar

Kökenbilim

Ortodoks kelimesi Yunanca "orthos" (ορθός) doğru, düzgün ve "doksa" (δόξα, δοξασία) düşünce, inanç sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur . Genelde iki şekilde kullanılır:

 • Meşru kilisenin resmi kararlarına uygun öğreti ve düşüncelerin bütünü.
 • Doğu Hıristiyan kiliselerince sürdürülen, Yunan ve Slavların çoğunun benimsediği mezhep.

Katoliklik gibi Ortodoksluk da 4. Ekümenik konsil olan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanıyan bir kilisedir ancak. Ortodoks kilisesi sadece ilk 7 konsili tanımış bundan sonra yapılanları geçersiz saymıştır.

Meryem ve İsa'nın tanrısal doğası

İsa'da hem insani hem de tanrısal özellikler bulunmaktadır, bu özellikler Meryem İsa'yı doğurmadan önce de bulunmaktaydı İsa Tanrı olarak baba ile aynı özden, İnsan olarak da günahlar hariç insanlarla aynı özdendir. Dolayısıyla Meryem sadece İnsan olan İsa'nın değil Tanrı olan İsa'nın da anasıdır ve ona Tanrı Anası anlamına gelen Theotokos denilmelidir.

Bu farklı doğalar birleşmeden sonra hiçbir şekilde değişime uğramayıp kendi özelliklerini muhafaza etmişlerdir.

Çarmıhta acı çeken İsa'nın sadece İnsani doğasıdır, bu acı Tanrısal doğa'ya dokunmamıştır.

Aslında Diofizit görüşe yakın olan bu karara itiraz eden Monofizit piskoposlar kendi bağımsız kiliselerini kurmuşlardır.

Slav Ortodoks Haçı

Kilisenin yapısı

Ortodoks Kilisesi, her ülkede ayrı örgütlenmiştir. Her bağımsız Ortodoks kilisenin bir başpiskoposu ve ona bağlı piskoposları bulunur. Başpiskopos kendi piskoposlarını seçer ve piskoposlarından oluşturduğu meclis ile (Sen Sinod) şehirlerin veya bölgelerin başında bulunan piskopos ya da metropolitleri vasıtasıyla tüm ülkedeki kiliselerin dini reisi olur.

Patrik, Katolik Kilisesi'ndeki gibi devlet başkanı statüsünde değildir, diğer kendisi de bir başpiskopos olup sadece saygınlık bakımından diğerlerinden üst seviyededir ancak diğer başpiskoposların yönetim bölgelerine müdahale yetkisi yoktur.

Ortodokslukta Patriklerin ya da piskoposların yanılmazlık özellikleri yoktur bunun ifadesi dahi şirk kabul edilir.

Katolik Kilisesi ile ayrılma

Katolik Kilisesi ile Kutsal Ruh'un kaynağı ile ilgili bir tartışma sonucu görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Ortodoks mezhebine göre Kutsal Ruh, Baba'dan çıkmışken; Katolik mezhebine göre ise Baba ile Oğul'dan çıkmıştır.

Bu ayrım sonucu Roma Kilisesi 1054 yılında Ayasofya'ya gönderdiği bir belge ile Ortodoksluk ile tamamen ayrı düştü ve iki kilise karşılıklı birbirlerini aforoz etti.

1204 yılında 4. Haçlı seferleri sırasında, Haçlı ordusunun Konstantinopolis'i (İstanbul'u) yağmalayıp, Ortodoks kiliselerini basıp, Ortodoks rahiplerini öldürmesi üzerine nefret daha da artmıştır.

1964 yılında dönemin Papa'sı VI. Paul ile Patrik I. Athenagoras karşılıklı olarak aforozları kaldırmışlardır.

İnanç Sistemi

 • Patrik ruhani başkandır, yanılabilir.
 • Kutsal Ruh, sadece Baba'dan çıkmıştır.
 • İsa hem insan hem tanrı tabiatına sahiptir.
 • Meryem ve aziz ikonalarına saygı gösterilir
 • Komünyon (Kudas) ayininde ekmek mayalı olmalıdır ve şarap sulandırılmalıdır.
 • 7 sakrament vardır.
 • Patrik, başpiskopos, piskopos ve keşişler dışındaki papazlar evli olabilir ve diyakozlar evlenebilir.
 • Sadece ilk 7 konsilin kararları kabul edilmelidir.

Ortodoks Kiliseler

Ülke olarak, Ortodoks nüfusun ülke nüfusuna oranı
Ortodoks   %75 ve daha fazlası   %50 - %75   %20 - %50   %5 - %20   %1 - %5 Doğu Ortodoks   %75 ve daha fazlası   %50 - %75   %20 - %50   %5 - %20   %1 - %5

Birlik içindeki Ortodoks Kiliseleri

 • İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi
  • Finlandiya Ortodoks Kilisesi
  • Özerk Estonya Apostolik Ortodoks Kilisesi
  • Özerk Girit Kilisesi
  • Özerk Athos Dağı Manastır Topluluğu
  • Batnaz Piskoposluğu
  • Thyateira ve Büyük Britanya Rum Ortodoks Başpiskoposluğu
  • İtalya ve Malta Rum Ortodoks Başpiskoposluğu
  • Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğu
  • Avustralya Rum Ortodoks Başpiskoposluğu
  • Filipinler Piskoposluğu
  • Batı Avrupa'daki Rus Ortodoks Eksarhlığı
 • İskenderiye Rum Ortodoks Patrikhanesi
 • Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi
  • Kuzey Amerika Antakya Ortodoks Hıristiyan Başpiskoposluğu
 • Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi
  • Özerk Sina Kilisesi
 • Rus Ortodoks Kilisesi
  • Japon Ortodoks Kilisesi
  • Çin Ortodoks Kilisesi
  • Ukrayna Ortodoks Kilisesi
  • Moldova Ortodoks Kilisesi
  • Letonya Ortodoks Kilisesi
  • Estonya Ortodoks Kilisesi (Moskova Patrikliği)
  • Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi
 • Sırp Ortodoks Kilisesi
  • Ohri Ortodoks Başpiskoposluğu
 • Rumen Ortodoks Kilisesi
  • Besarabya Metropolitliği
 • Bulgar Ortodoks Kilisesi
 • Gürcü Ortodoks Kilisesi
 • Kıbrıs Ortodoks Kilisesi
 • Yunan Ortodoks Kilisesi
 • Polonya Ortodoks Kilisesi
 • Arnavut Ortodoks Kilisesi
 • Ukrayna Ortodoks Kilisesi
 • Amerika Ortodoks Kilisesi
 • Çek ve Slovak Ortodoks Kilisesi
 • Estonya Apostolik Ortodoks Kilisesi

Birlik tarafından tanınmayan Ortodoks Kiliseleri

 • Yunanistan Orijinal Ortodoks Hristiyanlar Kilisesi
 • Yunanistan Ortodoks Kilisesi (Kutsal Sinod Direnişi)
 • Eski Takvim Rumen Ortodoks Kilisesi
 • Eski Takvim Bulgar Ortodoks Kilisesi
 • Amerika'da Rus Ortodoks Kilisesi
 • Rus Ortodoks Eski-Rite Kilisesi
 • Lipova Ortodoks Eski-Rite Kilisesi
 • Pomoren Eski Ortodoks Kilisesi
 • Abhazya Ortodoks Kilisesi
 • Özerk İskenderiye Doğu Pan Ortodoks Kilisesi
 • Belarus Otosefal Ortodoks Kilisesi
 • Bulgar Alternatif Sinod
 • Kuzey Amerika'daki Kutsal Ortodoks Kilisesi
 • Makedon Ortodoks Kilisesi
 • Karadağ Ortodoks Kilisesi
 • İtalya'daki Ortodoks Kilisesi
 • Rus Gerçek Ortodoks Kilisesi
 • Türk Ortodoks Patrikhanesi
 • Ukrayna Ortodoks Kilisesi (Kiev Patrikhanesi)
 • Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi
 • Kutsal Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi

Oryantal Ortodoks Kiliseleri

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için Oryantal Ortodoks Kiliseleri maddesine bakınız.

Kaynakça ve notlar

 1. ^
 2. ^
 3. ^ Robert Winston, "Human, the Definitive Visual Guide", Orthodox Church
 4. ^ Oxford İngilizce Sözlük, Eastern Orthodox Church
 5. ^ Oxford Dictionary Of English 2e, 2003 'orthodox'
 6. ^ Ortodoksluk


Doğu Ortodoks Kilisesi Hakkında Bilgi


Doğu Ortodoks Kilisesi
Doğu Ortodoks Kilisesi

Doğu Ortodoks Kilisesi Hakkında Video


Doğu Ortodoks Kilisesi konusunu görüntülemektesiniz.
Doğu Ortodoks Kilisesi nedir, Doğu Ortodoks Kilisesi kimdir, Doğu Ortodoks Kilisesi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video