Doğu Marmara Kalkınma Ajansı


Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey-2 Bölgesi'nde kurulmuş olan;

 • Kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Bölgesel strateji ve planların hazırlanmasına destek,
 • Kırsal Kalkınma ve yerel kalkınma faaliyetlerine destek,
 • Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi,
 • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi ve sonuçlandırılması,
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımı
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek,
 • AB fonları ve uluslar arası fonların kullandırılmasında aracılık ve Koordinasyon,
 • Araştırma ve veri tabanı oluşturma,
 • İzleme ve Değerlendirme

faaliyetleri gerçekleştiren kamu tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur

İçindekiler

 • 1 Bölge Planı
  • 11 2010-2013 Bölge Planı
  • 12 2014-2023 Bölge Planı
 • 2 Verilen Destekler
 • 3 Yatırım Destek Ofisleri
 • 4 İşbirliği Ağları
  • 41 Doğu Marmara İşbirliği Ağları
 • 5 Avrupa Birliği Projeleri

Bölge Planı

Bölge Planı; ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile bölgesel ve yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek; kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak; kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak; yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere hazırlanan, bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve yerleşmelerin gelişme potansiyelini belirleyen plandır

2010-2013 Bölge Planı

TR 42 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı, TC Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, TC Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA tarafından hazırlanan ve ulusal ve yerel önceliklerin uyumlulaştırılmasını ve hiyerarşide üstünde ve altında bulunan planlar arasındaki bütünlüğü sağlayıcı nitelikte olan Bölge Planı, TR42 Düzey 2 Bölgesi’ni oluşturan illerin onanlı Çevre Düzeni Planları dikkate alınarak hazırlanmıştır Bölge Planı çalışmaları; Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bölge Planlama Kılavuzu Taslağı’ndan faydalanılarak yürütülmüştür

2014-2023 Bölge Planı

Onuncu Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ne uygun olarak TC Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Koordinasyonunda hazırlanmıştır wwwdogumarmarabolgeplanigovtr isimli internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır

Verilen Destekler

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası - Kocaeli, 2011

Kalkınma Ajansı tarafından yürürlükte olan Bölge Planı amaç ve hedefleri doğrultusunda Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile bir takım mali ve teknik destekler verilmektedir Bu destekler aşağıdakiler gibidir:

 • KOBİ’lerin uygun projelerinde %50’e kadar, Küçük Altyapı ve STK’ların uygun projelerine %75 kadar varabilen hibe şeklinde doğrudan finansman desteği,
 • Acil tedbirler, acil nitelikli stratejik eylemler, bunlarla ilgili fizibilite, plan, araştırma çalışmaları, acil nitelikli yatırım promosyon çalışmaları faaliyetlerine doğrudan faaliyet desteği
 • Girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek büyük bütçeli tesis, altyapı projelerine %90 dolayında güdümlü proje desteği
 • KOBİ’lere ve Kar amacı güden kuruluş projelerine Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi desteği
 • Her türlü kamu, kurum ve kuruluşlarına kendisi tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek

Yatırım Destek Ofisleri

YDO, bölgedeki iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşviğiyle ilgilenen birimdir Görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreter’e sorumlu olan YDO’nun sunduğu tüm yatırım destek hizmetleri ücretsizdir Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösteren YDO’ların görev ve yetkileri şunlardır:

 • İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,
 • Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek,
 • Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yatırımcıların başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak,
 • Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak,
 • İllerde yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
 • İllerin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
 • Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları Valiliğe ve Genel Sekreterliğe vermek,
 • Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde illerde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,
 • İllerde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek,
 • Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek,
 • Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

İşbirliği Ağları

TC Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak ve yönetişimi etkili olarak tesis etmek amacıyla yedi farklı işbirliği ağı oluşumuna gidilmiştir İşbirliği ağlarının faaliyetleri o ağ faaliyetleri için, eğitim ve mesleki geçmişine göre görevlendirilen uzman personel tarafından yürütülmektedir

Doğu Marmara İşbirliği Ağları

 • Avrupa Birliği İşbirliği Ağı MARKAB
 • Belediyeler Dış İlişkiler İşbirliği Ağı
 • Kent Konseyleri İşbirliği Ağı
 • Kadın Girişimciler İşbirliği Ağı
 • Genç Girişimciler İşbirliği Ağı
 • Üniversiteler Arası İşbirliği Ağı ÜNARİA
 • Turizm ve Markalaşma İşbirliği Ağı

Avrupa Birliği Projeleri

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ortak olarak aşağıdaki projelerde yer almaktadır:

 • InTraRegio
 • OASIS
 • Work&Vet


Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Hakkında Bilgi


Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Hakkında Video


Doğu Marmara Kalkınma Ajansı konusunu görüntülemektesiniz.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nedir, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı kimdir, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video